Andmebaasi logo
 

Randvere kalmistu hoolduskava

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2018

Kättesaadav alates

Autorid

Nõmmela, Mari (koostaja)
Külm, Siiri (koostaja)

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Randvere kalmistu hoolduskava on koostatud Viimsi Vallavalitsuse tellimusel Randvere kalmistule. Hoolduskava eesmärk on:  määratleda kalmistu väärtused  tuua välja matmisala hooldusprobleemid  määratleda hooldustegevuste järjekord järgmise viie aasta kestel. EELK Randvere Koguduse soovil pöörati hoolduskava koostamisel tähelepanu ka koguduse ja kalmistu ajaloole ning endisaegse kabeliaia kultuurilooliste väärtuste hindamisele. Kohapealsetel välitöödel osalesid Eesti Maaülikooli Põllumajanduse ja keskkonnainstituudi üliõpilased B. Puusemp, D. Korjukina, E. Lakhtina, H.-M. Pinsel, K. Roots, H. Erik, K. Kuusik, M. Lepasson ja K. Väljari valikkursuse „Eesti kalmistud“ (PK.1546) raames. Randvere kalmistut inspekteeriti neljal korral (28.02., 16.04., 21.05. ja 9.06. 2018), pildistati ja kaardistati kirikuaia olukord. Töid juhendas dots. Mari Nõmmela. Hooldusküsimustes vesteldi EELK Randvere koguduse liikmete Andres Jaanusega (28.02.2018) ja Urmas Kiviseljaga (16.04.2018). Välitöötulemuste põhjal valminud kaardid vormistas doktorant Siiri Külm DWG-faili põhjal, mida kasutatakse veebipõhises kalmistumajanduse infosüsteemis Haudi. Puittaimede hindamist ja hauaplatside inventeerimist hoolduskava ei sisalda. Antud projektis esitatakse ülevaade kalmistu ajaloost ja muinsuskaitselistest väärtustest ning kaitsest, tuuakse välja hooldusprobleemid ja -meetmed kultuuripärandiga matmisala pikemaajaliseks kaitseks ning esitatakse tabelina soovituslik tegevuskava. Seletuskirja koostamisel on kasutatud Maa-ameti geoportaali kaarte, Muinsuskaitseameti Kultuuriväärtuste registrit ja Viimsi valla koduleheküljelt saadud teavet. Taustinfo saamisel tugineti Randvere koguduse ja kirikuaia ajalugu puudutavatele kirjutistele ning arhiiviallikatele (Rahvusarhiiv – EAA; ERA; Tallinna Linnaarhiiv – TLA; Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuurilooline arhiiv – KM EKLA). Üksikuid fotosid Randvere Püha Peetri kirikust ja kirikuaiast leidub Eesti Rahva Muuseumi (ERM), Rannarahva Muuseumi (RRM), Tallinna Linnamuuseumi (TLM) ja Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi (ETMM) kogudes. Hoolduskava valmis Eesti Maaülikooli teadusprojekt 8-10/65 raames. 29. juuni 2018, Tartu.

Kirjeldus

Märksõnad

Randvere kalmistu, kalmistud, hoolduskava

Viide

Kollektsioonid