Andmebaasi logo
 

Koolitus- ja teavitustegevuste mõju põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris hõivatute konkurentsivõimele : Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1 Koolitus- ja teavitustegevused : rakendamis- ja küsitlustulemuste analüüs

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2012

Kättesaadav alates

Autorid

Aro, Kersti (koostaja)

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Eesti maaelu arengukava 2007–2013 (edaspidi MAK) 1. telje meetme 1.1 Koolitus- ja teavitustegevused püsihindamist teostab Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) majandus- ja sotsiaalinstituut. Vastavalt Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 86 lõike 1 kohaselt kehtestavad liikmeriigid püsihindamise süsteemi, mida vastavalt Põllumajandusministeeriumi (edaspidi PM) volitusele teostab MAK raames EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituut (edaspidi püsihindaja). Püsihindaja tegevus on määratletud põllumajandusministri 7. jaanuari 2009. a määrusega nr 3 „Eesti maaelu arengukava 2007–2013 seire ja hindamise kord“. Rakendusanalüüs ja uuring kuulub 2011. aasta hindamisplaani. Kehtiv arengukava aeg saab peagi läbi. Alanud on uue programmperioodi ettevalmistus. Järgmise toetuste perioodi koolitus- ja teavitusmeetme planeerimiseks on vajalik teada, kuidas on olemasolev meede rakendunud, millised valdkonnad on hõlmatud ning mida näitab senine kogemus. Meetme 1.1 eesmärk on põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine läbi vastavate sektorite inimpotentsiaali arendamise, et toetada nimetatud sektorites hõivatud isikute täiend- ja ümberõpet, tõstes seega nende konkurentsivõimet tööturul ning arendada ettevõtlikkust. Ühtlasi soovitakse meetmega toetada laiemat teadmiste levikut nimetatud sektorites hõivatud isikute seas. Toetuse lõppkasusaajaks on põllumajandustootja, erametsa majandaja, põllumajandus- või mittepuidulisi metsandussaadusi töötlev ettevõtja või eelpool nimetatud ettevõtete töötaja. Koolitaja, nõustaja või teabetöötaja on lõppkasusaajaks vaid teavitustegevuste puhul. Toetust saab taotleda täiskasvanute koolitusasutus „Täiskasvanute koolituse seaduse“ § 2 tähenduses koolitus- ja teavitustegevuste (edaspidi tegevus) korraldamiseks kui ka sellel osalemiseks. Meede 1.1 jaguneb tegevuste ulatuse mõistes kaheks: üleriigilised ja maakondlikud tegevused. Üleriigilised tegevused on suunatud kogu Eesti või vähemalt kahe maakonna põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris hõivatud isikutele. Maakondlikud tegevused on suunatud üksnes ühe maakonna vastavates sektorites hõivatud isikutele. Alates meetme rakendamisest 2008. aastal on toimunud neli taotlusvooru: 1) 04.08.2008-04.09.2008 (edaspidi I taotlusvoor); 2) 08.06.2009-03.07.2009 (II taotlusvoor); 3) 19.04.2010-27.04.2010 (III taotlusvoor); 4) 28.03.2011-11.04.2011 (IV taotlusvoor). Uuringu lähteülesanne kinnitati 2010. aasta sügisel. Lähteülesandes seati eesmärgiks analüüsida, kui suur osakaal põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris hõivatutest on meetme 1.1 raames toimunud tegevustel osalenud ning millist mõju avaldavad tegevused koolitusel osaleja konkurentsivõimele tööturul. Lisaks oli eesmärgiks anda ülevaade tegevustel osalejate kvalifikatsiooni tasemest enne ja pärast tegevustel osalemist ning nimetatud tegevuste kvaliteedist. Uuringu ülesanne on: 1. Hinnata meetme vastavust sihtrühmale ning meetme rakendamise vastavust meetme eesmärkidele. 2. Hinnata meetme rakendamise mõju tegevustel osaleja konkurentsivõimele ning ettevõtlikkusele. 3. Anda ülevaade tegevuste kvaliteedist, kasutamisest, efektiivsusest ning selle vastavusest vajadusele. 4. Hinnata meetme vajadust tulevikus. 5. Võrrelda meede 1.1 raames korraldatud tegevuste ja muude täiendõppevõimaluste kasutamist. 6. Leida vastused Euroopa Komisjoni poolt püstitatud meetme 1.1 hindamisküsimustele: (1) Missugust mõju avaldasid koolitus, informatsiooni ja teadmiste omandamine põllumajandussektoris tööviljakusele ja konkurentsivõimele? (2) Missugust mõju avaldasid koolitus, informatsiooni ja teadmiste omandamine toidusektoris tööviljakusele ja konkurentsivõimele? (3) Missugust mõju avaldasid koolitus, informatsiooni ja teadmiste omandamine metsandussektoris konkurentsivõimele? (4) Mil määral on koolitus avaldanud mõju jätkusuutliku maamajanduse, sh loodusressursside säästlikuma majandamise, püsivale paranemisele? (5) Mil määral on koolituskursused vastavuses vajadustega ja seonduvad teiste programmi meetmetega? Meetme 1.1 rakendamist on käsitletud kokkuvõtvalt 2010. ja 2011. aastal püsihindaja poolt koostatud Eesti maaelu arengukava 2007–2013 1., 3. ja 4. telje püsihindamise vastavalt 2009. ja 2010. aasta kohta käivates aruannetes ning 2010. aastal valminud MAK vahehindaja poolt koostatud aruandes. Samuti on valminud aastatel 2006 ja 2008 PM tellimusel uuringud, mis annavad ülevaate põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris hõivatute täiendõppe ja infovajaduse kohta. Hinnangute andjateks olid koolituste korraldajad ning põllumajandustootjad ja põllumajandusettevõtete töötajad. Tänaseks on tekkinud vajadus anda MAK meetme 1.1 rakendamisest ülevaade, milliseid tegevusi ning täiendõppe võimalusi on tootjad seni kasutanud ja kuidas on see mõjutanud nende konkurentsivõimet. Lisaks on tekkinud vajadus saada tegevustel osalejatelt tagasisidet läbiviidud tegevuste kvaliteedi ja koolitajate osas. Uuring jaguneb kaheks osaks. Esimene osa hõlmab meetme 1.1 rakendamis- ning teine küsitlustulemuste analüüsi. Mõlemal osal on eelpool nimetatud eesmärk. Uuringu esimene ülesanne lahendatakse rakendamistulemuste analüüsis. Rakendamistulemuste analüüs on esimene meetme 1.1 rakendamist kirjeldav dokument, milles hinnatakse Põllumajanduse ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt seisuga 18.11.2011 kõigi nelja taotlusvooru heakskiidetud ja väljamakstud taotlusi, toetuse saajaid ning tegevustel osalejaid. Taotluste regionaalset jagunemist antud uuringu raames ei analüüsita, kuna seda on piisavalt ulatuslikult tehtud püsihindaja poolt koostatud 2009. ja 2010. aasta kokkuvõtvates aruannetes. Rakendamistulemuste analüüsis kasutati üksnes sekundaarandmeid. Vaatluse all oli 58 toetuse saajat, 771 heakskiidetud taotlust, 5 897 tegevustel osalejat ning 2 153 tegevustel osalejate enda või tööandja tegevusvorm. Uuringu teine osa puudutab meetme 1.1 tegevustel osalejate küsitlustulemusi, millega lahendatakse uuringu ülejäänud viis ülesannet. Andmete kogumine toimus standardiseeritud küsitluse vormis veebiküsitlusena. Küsimustiku esialgse kava pani kokku püsihindaja, kuhu PM teadus- ja arendusosakond tegi omapoolsed parandus- ja täiendusettepanekud (lisati mõistelisi täpsustusi ning täiendati küsimusi ja küsimuste vastusevariante). Kõik ettepanekud võeti ankeedi täiendamisel ja parandamisel arvesse. Küsimustik valmis septembri alguseks. Ankeedis oli 21 küsimust, millest kuus olid avatud küsimused (vastusevariante polnud ette antud, lisa 1) ning ülejäänud küsimused olid suletud. Küsitletavate juhuvalim moodustati meetmest 1.1 I ja II taotlusvoorus toetust saanud ja 2011. aasta suve lõpu seisuga välja makstud tegevustel osalejatest. Küsitlus toimus 28. septembrist kuni 02. detsembrini 2011. aastal. Küsimustikule vastas 167 tegevustel osalejat. Küsitluse korraldas püsihindaja. Uuringu aruanne koosneb kahest peatükist. Esimene osa puudutab rakendamistulemuste analüüsi valimit ja analüüsi metoodikat, analüüsi põhitulemusi, mis sisaldavad sealhulgas vastust uuringu esimesele ülesandele ja järeldusi ning ettepanekuid ja soovitusi. Teine osa puudutab tegevustel osalejate küsitlustulemuste analüüsi valimit, küsitluse metoodikat, küsitluse ja analüüsi metoodikat, küsitluse põhitulemusi, mis sisaldavad sealhulgas vastuseid uuringu ülejäänud viiele ülesandele ja järeldusi ning ettepanekuid ja soovitusi. Aruande juurde kuulub kokkuvõte, kasutatud materjalide loetelu ja lisa. Lisas asub küsitluse ankeet ja küsitlusega kogutud lahtiste küsimuste vastused. Rakendamis- ja küsitlustulemuste analüüsis on võrdlusandmetena kasutatud 2006. aastal valminud uuringu „Põllumajandustootjate teabe-, koolitus- ja nõustamisvajadus“ ja 2008. aastal valminud uuringu „Koolituse korraldus toidu-, metsandus- ja põllumajandussektoris“ tulemusi. Jälgimise hõlbustamiseks on andmete võrdlusmomendid tekstis tähistatud tumeda kirjaga ning järeldused kastikeste sees. Tulemuste graafilisel vormistamisel kasutati MS Excelit ning andmetöötlusel statistikaprogrammi SPSS 18,0. Meetme 1.1 rakendamis- ja küsitlustulemuste analüüsi koostas EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi maamajanduse uuringute osakonna töötaja Kersti Aro.

Kirjeldus

Täistekst

Märksõnad

koolitus, konkurentsivõime, põllumajandustootjad, metsaomanikud, uuringute aruanded, küsitlusuuringud, Eesti

Viide

Kollektsioonid