Andmebaasi logo
 

Ruhnu kalmistu hoolduskava

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2019

Kättesaadav alates

Autorid

Juur, Sten (koostaja)
Jõgar, Ülle (koostaja)
Nõmmela, Mari (koostaja)
Sainast, Henri (koostaja)
Umal, Kätlin (koostaja)

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

EELK Ruhnu Püha Magdaleena koguduse kalmistule koostatud hoolduskava eesmärk on tagada kirikuaia kui mälestise muinsus- ja looduskaitseliste väärtuste säilimine. Hooldusettepanekute tegemisel on1 lähtutud ruhnurootslaste külakalmistu miljööst ning arvestatud vajadusega, et kirikuaed toimiks ka edaspidi terviklikult hooldatud kalmistuna.2 Hoolduskava koostasid Eesti Maaülikooli üliõpilased Sten Juur, Ülle Jõgar, Kätlin Umal, Henri Sainast dotsent PhD Mari Nõmmela juhendamisel. Projekti vormistas Kätlin Umal. Kaardid teostas Sten Juur. Hoolduskava koostamise käigus teostati Ruhnu kalmistul välitöid (1.05-4.05.2019 ja 21.08 - 24.08.2019). Välitöödel kaardistati kalmistu väärtused ja hooldusprobleemid, inventeeriti hauatähised, teostati matmisala puudele ja põõsastele dendroloogiline hinnang. Ajaloolist taustinformatsiooni koguti intervjuudest Ruhnu Püha Magdaleena koguduse juhatuse esimees Jaan Urvetiga ja diakon Jaanus Torrimiga, Ruhnu Muuseumist ja mujalt kirjandus- ning arhiiviallikatest. Hauatähiste inventeerimise käigus (3.05.2019, 22.05.2019) pildistati, mõõdeti ja hinnati hauatähiste seisukorda. Kaardistamisel leiti geoalusel märgitutele lisaks uusi kalme ja katusristide kohti, mis on olulised ajaloolise maastikuruumi tsoneerimisel. Inventeerimise materjalidest koostati hauatähiste register, kaart ja katusristide tüpoloogiat selgitav joonis, mida saab kasutada abimaterjalina hauatähiste parandamisel. Hoolduskava koosneb seletuskirjast ja lisadest. Seletuskirjas antakse ajaloolise kalmistu üldiseloomustus, tuuakse välja kirikuaia väärtused, kirjeldatakse olemasolevat olukorda ja probleeme ning sõnastatakse hooldusettepanekud koos soovitusliku kaitsekorraldusliku tegevuskavaga (2020-2025). Lisades on esitatud: ▪ Kirikuaia hauatähiste register ja kaart (Lisa 1. Ruhnu kalmistu hauatähised); ▪ Hinnang Ruhnu kalmistul eemaldamist vajavate ohtlike puude kohta tabeli ja kaardi kujul (Lisa 2. Ruhnu kalmistu dendroloogiline ülevaade); ▪ Kaardid kalmistu olukorrast (Lisa 3. Olemasolev olukord), väärtustest ja probleemidest (Lisa 4. Väärtused), kalmistu väärtuste kaitse- ja hooldusettepanekud (Lisa 5. Ettepanekud). Antud projekt valmis EELK Ruhnu Püha Magdaleena koguduse tellimusel (Eesti Maaülikooli teadus- ja arendustöö leping nr 8-10/150-1). Projekti autorid tänavad Ruhnu muuseumi, rahvamaja, vallavalitsust ja kõiki teisi, kes vähemal või suuremal määral aitasid kaasa ning andsid omapoolse panuse käesoleva töö valmimisele.

Kirjeldus

Märksõnad

Ruhnu kalmistu, kalmistud, kirikuaiad, hoolduskava

Viide

Kollektsioonid