Andmebaasi logo
 

Operatiivtasandi tulemuslikkuse juhtimise süsteemi roll strateegia agiilsel elluviimisel: uurimus ettevõtte strateegiliste eesmärkide toetamisest

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2024

Kättesaadav alates

Suletud / Closed, Korraldus nr. 6-1.PK/118

Autorid

Õsso, Grete

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Globaliseeruvad turud, dünaamiline majanduskeskkond ja klientide ootused, on pannud ettevõtted olukorda, kus järjest enam tuleb kohaneda muutuvate tingimustega ja olla paindlikum, et tagada konkurentsivõime. Töö eesmärk oli paremini aru saada kuidas ettevõtte operatiivtasandi üksuse tulemuslikkuse juhtimise süsteem toetab agiilselt ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamist. Selleks teostati kvalitatiivne juhtumiuuring keskendudes uuritava ettevõtte tootmisüksusele. Uuringu raames koguti andmeid peamiselt vaatluse, intervjuude ja dokumendianalüüsi kaudu. Töö käigus uuriti ettevõtte tulemuslikkuse juhtimise süsteemi rolli ja võimekust toetada agiilselt strateegiliste eesmärkide saavutamist. Analüüsi käigus selgus, et ettevõtte strateegiline suund on keskendunud eristumisstrateegiale mida seostatakse agiilse paradigmaga. Strateegiline suund ja operatiivtasandi mõõdikud ettevõttes on omavahel seotud ent leiti puudusi strateegia dünaamilisuses. Tähelepanu tuleks pöörata mõõdikute sisulisele kvaliteedile ning motiveerivatele vahe-eesmärkide seadmisele. Agiilse võimekuse hindamiseks tõi autor välja peamistele agiilsetele omadustele vastavad näitajad, mille alusel analüüsiti operatiivtasandi võimekust toetada agiilselt eesmärkide saavutamist. Analüüsi tulemusel võib ütelda, et ettevõtte operatiivtasandil keskenduti kõigile agiilsetele omadustele vastavatele näitajatele määral, mis on tootmise võimekuses. Olulist tähelepanu pööratakse töötajate kaasamisele, motiveerimisele ja informeerimisele strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Uuringu tulemusi saab kasutada ka teistes tootmisettevõtetes, kes soovivad analüüsida operatiivtasandi tulemuslikkuse juhtimise süsteemi agiilset võimekust eesmärkide saavutamisel kiiresti muutuvas keskkonnas.
Globalising markets, a dynamic economic environment and customer expectations have put companies in a position where they increasingly need to adapt to changing conditions and be more flexible to remain competitive. The aim of this work is to better understand how the performance management system of a company's operational level unit can support agile execution of the company's strategic objectives. For this purpose, a qualitative case study was carried out focusing on the production unit of the company. The study collected data mainly through observation, interviews and document analysis. The work examined the role and capacity of the company's performance management system to support the achievement of strategic objectives in an agile way. The analysis revealed that the strategic direction of the company is focused on a differentiation strategy associated with an agile paradigm. The strategic direction and the operational level metrics were identified to be linked but there shortcomings in the dynamism of the strategy were identified. Attention should be paid to the substantive quality of the indicators and the setting of motivational milestones. In order to assess agile capability, the author identified indicators corresponding to key agile attributes, which were used to analyse the ability of the operational level to support the achievement of agile objectives. As a result of the analysis, it can be said that at the operational level of the company, the focus was on the indicators corresponding to all agile characteristics to the extent that they are in the production capability. Significant attention is paid to engaging, motivating and informing employees to achieve strategic objectives. The results of the study can also be used by other manufacturing companies wishing to analyse the agile capacity of an operational performance management system to meet targets in a rapidly changing environment.

Kirjeldus

Magistritöö Majandusarvestuse ja finantsjuhtimise õppekaval

Märksõnad

magistritööd, paindlikkus, reageerimisvõime, mõõdikud, kaasamine

Viide

Kollektsioonid