Andmebaasi logo
 

Multiple stage storage strategy for the increasing of renewable fraction of the consumer

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2024

Kättesaadav alates

Autorid

Hovi, Mart

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Estonian University of Life Sciences

Abstrakt

In this work, various solutions for storing renewable assets were studied. By renewable resources, the author understands sources that are based on natural resources that are constantly renewable and can be used in unlimited quantities without harming the environment or depleting resources. In a narrower sense, they are treated as sources of energy. The work focused on multistage storing in cases where receipts and consumption are of the same order of magnitude. The aim was to raise the share of the property used on the spot in relation to what was given away and received from other sources. To summarize: • The combination of different renewable storage devices increases the likelihood that the share of on-site consumption of the collected energy or other assets can be significantly increased. • When storing renewables, it is important that the system preserver is always ready to receive the flow of tops of the production schedule. For example, its increase in the considered model up to 6 kW·h leads to an increase in the self-consumption factor by 5%. • Priority is given to the supply of non-displaced customers, which will be covered by the battery in the event of an energy deficit. The lack of a battery leads to a self-consumption factor below the value of 32%. • When storing stored property, it is necessary to maintain it. For example, in the case of rainwater, its regular relocation between storage tanks should be carried out, during which additional filtration will also take place. An analogy of energy storage devices to this would be conversion, but also inevitable self-discharge. The transport, storage and use of non-renewables of an incidental nature is more complex and costly than the use of non-renewable energy sources and other assets. However, this is compensated by local use, taking into account the values of the environment and the community. The use of a pre-storage device in series with a liquid storage allows different values of the session peak cutting factor to significantly increase the self-consumption of renewable energy.
Käesolevas töös uuriti erinevaid taastuvvara säilitamise lahendusi. Taastuvvara all mõistab autor allikaid, mis põhinevad loodusvaradel, mis taastuvad pidevalt ja mida võib kasutada piiramatus koguses ilma seejuures keskkonda kahjustamata ega ressursse ammendamata. Kitsamas mõttes käsitletakse neid kui energiaallikaid. Töös keskenduti mitmeastmelisele salvestusele juhtudel, kui energia laekumine ja tarbimine on samas suurusjärgus. Eesmärgiks oli tõsta omatarbe osakaalu kohapeal toodetud energia suhtes. Kokkuvõtlikult: • Taastuvenergia eriliiki salvestite omavaheline kombineerimine suurendab tõenäosust, et kogutud energia või muu vara kohapeal tarbimise osakaalu saab märkimisväärselt suurendada. • Taastuvvara salvestamisel on tähtis, et süsteemi eelsalvesti oleks alati valmis tootmisgraafiku tippude voo vastuvõtmiseks. Näiteks eelsalvesti salvestusvõime suurendamine käsitletud mudelis kuni 6 kW·h toob kaasa omatarbeteguri tõusu 5%. • Esmatähtis on mittenihutatavate tarbijate varustus, mis kaetakse energia defitsiidi korral akupatareist. Aku puudumine viib omatarbeteguri alla väärtuseni 32%. • Kõiki energiasalvestusega seotud nähtusi saab ka mudeldada mõne teise taastuvvara põhjal. Autori arvates sobib selleks suurepäraselt sadevesi, mis on oluliselt juhuslikuma laekumisega kui päike, tuul ja maasoojus. • Salvestatud vara säilitamisel on seda tarvis hooldada. Näiteks sadevee puhul peaks toimuma selle regulaarne ümberpaigutamine salvestite vahel, mille käigus toimub ka täiendav filtreerimine. Energiasalvestite analoogia sellele oleks muundamine aga ka paratamatu isetühjenemine. Juhusliku iseloomuga laekuva taastuvvara transport, säilitus ja kasutamine on keerukam ja kulukam kui mittetaastuvate energiaallikate ja muude varade korral. Selle kulu kompenseerib aga kohalik kasutus keskkonna ja kogukonna väärtusi arvesse võttes. Eelsalvesti kasutamine jadamisi vedeliksalvestiga võimaldab sõltuvalt hooajalisest tipulõikamistegurist erinevatel väärtustel oluliselt suurendada taastuvenergia omatarvet.
Publication of this thesis is supported by the Estonian University of Life Sciences and by the Estonian Centre of Excellence in Zero Energy and Resource Efficient Smart Buildings and Districts, ZEBE, grant TK146 funded by the European Regional Development Fund.

Kirjeldus

A Thesis for applying for the degree of Doctor of Philosophy in Engineering Sciences.
Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal.

Märksõnad

dissertatsioonid, dissertations, Roheline Ülikool (töö toetab EMÜ Rohelise Ülikooli põhimõtteid), Green University (thesis is related to EMÜ Green University iniciative’s aims), taastuvad energiaallikad, energiasalvestus, energiatarbimine, taastuvad loodusvarad, renewable natural resources, renewable energy sources, energy storage, consumption of energy

Viide

Kollektsioonid