Andmebaasi logo
 

Kliima mõju analüüs Järvselja lehisepuistutes

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2015

Kättesaadav alates

Autorid

Kannimäe, Taavi

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Lehise kasvatamine Eestis on vähe tähelepanu saanud, vaatamata sellele, et enamik seda puuperekonda esindavad liigid ületavad kasvukiiruse poolest kodumaiseid okaspuuliike. Lehise puit on tänu suurele hilispuidu osakaalule aastarõngas tihe ning heade mehaaniliste omadustega. Lehise puidu niiskusjuhtivus on halb, mistõttu säilib puit ka niisketes tingimustes kaua. Käesoleva töö eesmärgiks on uurida kliima mõju lehiste radiaalsele juurdekasvule SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas. Töös analüüsiti viite lehise gruppi (liiki): kuriili, vene, jaapani, euroopa ning hübriidlehist. Igale lehise grupile koostati kronoloogiad. Kliimanäitajate (temperatuurid ja sademed) ja radiaaljuurdekasvude vaheliste seoste kirjeldamiseks tehti korrelatsioon- ja liiasusanalüüs. Ekstreemsete (positiivsete ja negatiivsete) kasvuaastate leidmiseks tehti näitaasta analüüs. Kliimaandmed pärinevad Järvselja ilmaseirepunktist hõlmates ajavahemikku 1979-2013. Lehiste radiaalkasvu ja kliimanäitajate vahelise korrelatsioonanalüüsi tulemused näitavad, et analüüsitavates puistutes limiteerib puude kasvu peamiselt temperatuur. Jooksva kasvuaasta märtsi temperatuur avaldab negatiivset mõju kuriili, vene, euroopa ning hübriidlehiste aastarõnga laiusele. Analüüsis ilmnes, et vara- ja hilispuidu kasvu mõjutavate kliimategurite vahel suuri erinevusi polnud. Ilmastikunäitajate (kahenädalaste ning kümne päevaste perioodide kaupa) ja lehise juurdekasvu vahelises korrelatsioonanalüüsis avaldus peamiselt jooksva kasvuaasta aprilli esimese poole sademete positiivne mõju aastarõnga juurdekasvule. Liiasusanalüüsis ilmnes vene ja euroopa lehistel sarnast varieeruvust radiaalkasvus, kus avaldus sademete oluline mõju. Sarnane oli ka hübriid, kuriili ja jaapani lehiste kasvuridade varieeruvus ning neil täheldati temperatuuride olulist mõju. Näitaastate analüüsis lehistele avaldunud negatiivsed olid 1964 (põhjuseks põud) ja 1995, positiivsed näitaastad olid 2001 ja 2004 (põhjuseks kasvule eelneva aasta soe sügis.
Comparing to our native coniferous tree species, the larch growth have not gained much attention, despite that particular tree family is showing faster growth rate. Due to large proportion of latewood in larch wood, it is dense and has good mechanical proportions. Larch wood is moisture resistant, and maintain in moist conditions for a long time. The aim of study was to analyze climate response to radial growth of larch trees in Järvselja Training and Experimental Forest Center. Five groups of larches were analyzed: Russian, Japanese, European, Kuril and Hybrid larch. Chronologies were build for every larch group. Correlation and redundancy analysis were done to describe relationships between radial increment and climate factors (temperature and precipitation). Pointer year analyze was used to detect extreme positive and negative event years. Climate data was used from Järvselja weather monitoring station, study period 1979- 2013. Results of correlation analysis between radial growth of larch and climate factors showed that temperatures mostly influenced larch increment. Current year mean temperature in march is influencing negatively tree-ring width of European, Kuril, Russian and Hybrid larch. Analysis showed that there was no big differences between climate factors that influenced early- or late-wood. Correlation analyze results, relationships between climate factors (twoweek periods and 10 day periods) and radial growth of larch showed that current growing year first half of April had positive influence to tree-ring increment. Redundancy analyze showed similar variability in radial growth of European and Russian larch, while influence of precipitation was detected. Hybrid, Kuril and Japanese larch showed also similar variability in radial growth, while influence of temperatures was detected mainly. Pointer year analyze showed that negative event years were 1964 (draught detected from climate data) and 1995, and positive event years were 2001 and 2004 (previous year warm autumn).

Kirjeldus

Märksõnad

kliima, analüüs, lehis, aastarõngad, radiaaljuurdekasv, Järvselja õppe- ja katsemetskond, magistritööd

Viide

Kollektsioonid