Andmebaasi logo
 

Reference intervals for selected hematological variables in horses in Estonia

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

20.01.2024

Autorid

Jansson, Tea Monika Katarina

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

This retrospective study analyzed data from horse patients at the Equine Clinic of Estonian University of Life Sciences and estimated reference intervals (RIs) for hematological parameters. 95% RIs (with respective 90 confidence intervals [CI]) were estimated for a full sample and subsample, with the latter including horses that are common in Estonia and specific to the Baltic region. In comparison with foreign RIs shown on Estonian University of Life Sciences Joint Clinical Veterinary Laboratory (EMU VLK) equine hematology test reports, the majority of RIs estimated in this study were narrower and slightly lower. Besides, the estimated RIs present similarities with values established in other studies. Some limitations of the present study included the small sample size and the reference sample not being clinically healthy. Clinical symptoms for this study’s horses were at most mild and carried little explanatory power for reported hematological values, according to regression analysis. Instead, factors such as age and sex were more strongly associated with hematological results. Overall, RIs estimated in this study may be useful for interpreting hematological data of horse patients in breeds commonly found in Estonia at the Equine Clinic of Estonian University of Life Sciences. Its results also support the use of established RIs from leading institutions for breeds common in Estonia, although the possibility of lower ranges for hematological values in these horses should be considered by future research.
Selles retrospektiivses uuringus analüüsiti Eesti Maaülikooli Hobusekliiniku hobusepatsientide andmeid ja hematoloogiliste parameetrite hinnangulisi võrdlusvahemikke (VV). 95% VV-d (vastavate 90% usaldusvahemikega [UV]) hinnati täisvalimi ja alamvalimite kohta, viimane hõlmas Eestis populaarseid ja kohalikke hobuseid. Võrreldes Eesti Maaülikooli kliinilise veterinaar ühendlaboratooriumi hobuste hematoloogiliste testide aruannetes näidatud välismaiste VV-dega oli suurem osa selles uuringus hinnatud VV-dest kitsamad ja veidi madalamad. Lisaks on selle uuringu hinnangulised VV-d sarnased teistes uuringutes esitatud VV-de väärtustega. Selle uuringu puudusteks oli valimi väiksus ja valim ei onud kliiniliselt tervetelt hobustelt. Uuringu hobuste kliinilised sümptomid olid peamiselt kerged ja regressiooni analüüs ei näidanud nende seotust hematoloogilisite näitajatega. Kliiniliste tunnuste asemel olid hobuste vanus ja sugu tugevamalt seotud hobuste hematoloogiliste näitajatega. Üldiselt võivad selles uuringus hinnatud VV-d olla kasulikud Eesti Maaülikooli hobupatsientide hematoloogiliste tulemuste tõlgendamisel. Tulemused toetavad ka juhtivate institutsioonide väljakujunenud VV-de kasutamist Eestis levinud tõugude puhul, kuigi nende hobuste hematoloogiliste väärtuste madalamate VV-de paikapidavust tuleks tulevaste uuringutega kinnitada.

Kirjeldus

Final Thesis Curriculum in Veterinary Medicine

Märksõnad

magistritööd, master thesis, horse, hematology, reference interval

Viide

Kollektsioonid