Andmebaasi logo
 

Paju energiavõsa kasvatus ning selle tasuvus Eestis

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2012

Kättesaadav alates

ainult raamatukogus, only in library

Autorid

Laas, Kristjan

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Käesoleva lõputöö eesmärk on anda kirjanduse põhjal ülevaade energiavõsa kasvatusest, paju ja papli näitel. Töö on koostatud peamiselt kirjandusest saadud andmetele tuginedes. Töö esimeses pooles on kirjeldatud energiavõsa kasvatamise etappe ning istanduses leiduvaid kahjureid ja kahjustusi. Töö teises pooles on välja toodud Eestis saadavad paju ja papli sordid ning energia kultuuri kasvatamisest saadavad toetused. Majanduslikul poolel arvutatud energiavõsa kasvatamise rajamiseelsed ja rajamisaegsed kulud hektari kohta ning saagikoristusest saadav tulu hektari kohta. Kulude ja tulude analüüsi eesmärgiks leida iga aastane ning kogu elueal saadav puhaskasum hektari kohta. Tasuvuse leidmiseks on koostatud 21 aastane pajuistanduse prognoos. Saagikoristus teostatud Claas Jaguar võsakombainiga ning saadud hake müüdud tooret kasutavasse katlamajja. Masinakuludes arveastatud põllutöömasinate teenustööd. Antud lõputööd saab kindlasti edasi uurida ning võrrelda selle tasuvust ja toetussüsteemi välisriikidega.
Objective of this thesis is based on literature review about short rotation coppice cultivation, willow and poplar as an example. The work is pimarily based on data compiled from the literature. In the fist half of the work is described the cultivation of the short rotation coppice and the control of the pests and damage at the plantations. In the second half of the work are outlined the willow and poplar species which are available in Estonia and subsidy for energy culture. On the economical side there are calculated the costs before the energy forest cultivation per hectare and the founding costs per hectare and the income from the harvest per hectare. The aim of the costbenefit analysis is to find the annual net profit per hectare and the net profit throughout the lifetime of the short rotation coppice. There are formed 21 year long prognosis of a willow plantation to find the profitability. The harvest is assumed to carry out with a Claas Jaguar harvester and the wood chips are sold to boiler house. The machinery operating costs are calculated based on agricultural machinery.

Kirjeldus

Märksõnad

paju, energiavõsa, tasuvus, bakalaureusetööd

Viide

Kollektsioonid