Andmebaasi logo
 

Eesti metsanduse arengukava aastani 2030 : alusuuringu aruanne

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2018

Kättesaadav alates

Autorid

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Vaata ka selle põhiaruande uuringut "Sihtrühmade ootused metsanduse arengukavale : lõpparuanne, august 2018 : tellinud Eesti Maaülikool" EMU DSpace'is.
Käesolev uuringuaruanne on koostatud Eesti metsanduse arengukava aastani 2030 algatamisprotsessi raames. Uuringu tellija on Keskkonnaministeerium ning täitjad Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikool. Tellija esitatud lähteülesande kohaselt on alusuuringu eesmärk anda metsade majandamist ja hoidu käsitlevat teadmispõhist aktuaalset teavet metsanduse arengukava aastani 2030 koostamise ettepaneku ettevalmistamiseks ja arengukava koostamiseks. Eesmärk on Eesti metsanduse hetkeseisu kaardistamine ja võrdlemine metsanduspoliitikat mõjutavates õiguslikult siduvates ja mittesiduvates rahvusvahelistes kokkulepetes sätestatuga ja võetud kohustustega. Uuring koosneb lähteülesandega määratud teemadest, mille kohta teadlased on koostanud ülevaate, andnud soovitusi olukorra parandamiseks ja tegevuste kavandamiseks. Uurimistöö tegijad töötasid teemadega iseseisvalt ning tutvustasid tulemusi kaastöötajatele kahel koosolekul. Teemade mitmekesisuse ja uuringu pingelise ajakava tõttu ei sõnastanud autorid ettepanekuid konsensuslikult ega otsinud kompromissvariante, vaid usaldasid aruande teksti koostamise juhtivautori(te)le. Autorid on valmis arengukava väljatöötamise käigus andma aruande kohta selgitusi ning vajadusel osalema temaatilistel nõupidamistel ja seminaridel, et koos huvigruppide esindajatega sõnastada ettepanekud nii uuringus kui arengukava algatamise töörühmas tõstatatud probleemide lahendamiseks. Eesti Maaülikoolist osalesid: Jürgen Aosaar, Rein Drenkhan, Paavo Kaimre, Kalle Karoles, Aija Kosk, Eino Laas, Tiit Maaten, Marek Metslaid, Peeter Muiste, Priit Põllumäe, Raul Rosenvald, Tiit Randveer, Meelis Teder, Toomas Timmusk, Hardi Tullus, Veiko Uri, Kaljo Voolma. Tartu Ülikoolist osalesid: Hans Hõrak, Meriliis Kasemets, Maie Kiisel, Jaan Liira, Asko Lõhmus, Anneli Palo, Meelis Pärtel, Liina Remm. Aruanne on koostatud uuringu lähteülesandes kokkulepitud struktuuri kohaselt. Sihtrühmade küsitluse aruanne on vormistatud eraldiseisva failina. Aruandele on lisatud Excel fail, milles on teema I 3. Metsa ökosüsteemiteenused juurde kuuluvad kolm lisa.

Kirjeldus

Tellija: Keskkonnaministeerium. Täitjad: Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikool Tartu

Märksõnad

metsandus, arengukavad, alusuuringud, Eesti, uuringute aruanded

Viide

Kollektsioonid