Andmebaasi logo
 

Winter mortality of honey bee (Apis mellifera L.) colonies: reducing the impact of different factors

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2016

Kättesaadav alates

Autorid

Toomemaa, Kalle

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Poor overwintering leading to the weakining and dying of honey bee colonies is a well known problem in beekeeping. The ectoparasitic mite Varroa destructor has been proved to be the leading cause of large colony losses. The antivarroa treatment itself comprizes a toxic effect on the bees preparing for winter. Little is known about how to achieve minimally onerous metabolic rate for the bees in winter. Increased metabolic rate that often occurs in case of bad overwintering, resulting in a higher temperature in the winter cluster, increased food consumption, exhaustion of the bees’ organism and excessive moisture in the hive. Natural movement of metabolic water vapour leaving the winter cluster has been also little studied. The aims of the present study were: 1) To determine the minimum concentration of the oxalic acid dihydrate (OA) that would combine good control of the Varroa mite with low toxicity to bees; 2) To show experimentally water vapour movement, condensing place and the actual amount of condensed water in the hives without top ventilation; 3) To establish whether wintering in a cylindrical cavity is more effective than wintering in an oblong cavity (hive). Results of the present study showed that: 1) The concentrations of oxalic acid dihydrate (OA) in the range of 0.5.2.0% were equally toxic to Varroa mites but the concentrations of 1.5% and 2.0% were highly toxic to bees. OA in sugar solution was five times more lethal to bees than in the water solution. Spraying colonies with the 0.5% OA water solution at the dose of 25 mL per comb achieved the effectiveness of 95-99% in the colonies without brood and 92-93% in the colonies with little brood in autumn; 2) Most of the metabolic water released during winter (97.5% on average) moved downwards and condensed below the nest of the bees. The attempts to remove it from the top of the nest lead to the increase of moisture in the nest; 3) The honey bee colonies wintered in the cylindrical nest cavity had more favourable conditions, it was considerably warmer by the inner walls of the cylinder than in the hive. The food consumption of the colonies in the cylinders was significantly smaller (13.5%) than in the box hives. Thus, using weaker concentrations of organic acaricides (OA) for Varroa treatments would be milder and less harmful to the bees preparing for wintering. Removal of excessive moisture from below the nest without using increased ventilation is very important for decreasing heat losses and for creation of more favourable conditions for wintering bees. A round nest cavity is biologically more suitable for bees in winter but energy saving in this is not enough to justify the reconstructions of hives.
Mesilasperede halb talvitumine, mis viib sageli nende nõrgenemisele või hukkumisele talvel, on hästituntud probleem mesinduses. Ektoparasiitlik Varroa lest on leitud olevat rohkearvulise mesilasperede hukkumise peamiseks põhjuseks. Varroatoosi tõrje menetlused avaldavad samuti talveks valmistuvatele mesilastele toksilist mõju. Vähe on teada, kuidas saavutada mesilasi talvel minimaalselt koormav madal ainevahetuse tase. Halva talvitumisega sageli kaasnev kõrgenenud ainevahetuse tase põhjustab kõrgenenud temperatuuri talvekobaras, mesilaste suurenenud söödakulu, nende organismi kurnatuse ja ülemäärase niiskuse tarus. Mesilaste talvekobarast lahkunud veeauru loomulik liikumine tarus on samuti vähe uuritud. Käesoleva uurimuse eesmärkideks olid: 1) Kindlaks määrata oblikhappe väikseim kontsentratsioon, mis tagaks hea Varroa vastase tõrje efektiivsuse ja oleks samal ajal mesilastele vähe toksiline; 2) Näidata katseliselt talvekobarast lahkunud veeauru liikumine, selle kondenseerumise koht ja kondenseerunud vee hulk tarudes, kus puudus ülaosa ventilatsioon. 3) Teha kindlaks, kas talvitumine silindrilise õõne soodsamates tingimustes on efektiivsem kui talvitumine kandilises õõnes (tarus). Käesoleva uurimistöö tulemused näitasid, et: 1) Oblikhappe dihüdraadi (OA) kõik kontsentratsioonid vahemikus 0.5-2.0% olid võrdselt toksilised Varroa lestadele, kuid 1.5% ja 2.0% kontsentratsioonid olid väga toksilised mesilastele. Oblikhape suhkrulahuses oli mesilastele viis korda toksilisem kui vesilahuses. Mesilasperede pritsimine 0.5% OA vesilahusega doosis 25 mL kärje kohta saavutas efektiivsuse 95-99% ilma haudmeta peredes ja 92-93% vähese haudmega peredes sügisel; 2) Valdav enamus talve jooksul vabanenud ainevahetusveest (keskmiselt 97.5%) liikus allapoole ja kondenseerus mesilaste talvepesa all. Püüdlused ainevahetusvett välja viia pesa ülaosa kaudu viisid niiskuse suurenemisele pesaruumis; 3) Silindrilises õõnes talvitunud mesilaspered olid soodsamates tingimustes ja silindri siseseinte ääres valitsesid kõrgemad temperatuurid kui tarus. Sööda tarbimine silindrites oli oluliselt väiksem (13.5%) kui tarudes. Niisiis, orgaaniliste akaritsiidide (OA) nõrgemate kontsentratsioonide kasutamine Varroa tõrjeks on talveks valmistuvatele mesilastele pehmem ja neid vähem kahjustav. Ülemäärase niiskuse väljaviimine pesa alt ilma intensiivistatud ventilatsioonita, on väga tähtis soojuskadude vähendamiseks ja soodsamate tingimuste loomiseks talvituvatele mesilastele. Ümmargune pesaruum on küll mesilastele talvel bioloogiliselt enam sobiv, kuid mesilaste energia säästmine selles ei ole küllaldane, et õigustada tarude ümberehitamist.

Kirjeldus

Märksõnad

mesindus, mesilane, talvitumine, tarud, mesilaste haigused, ennetamine, dissertatsioonid

Viide

Kollektsioonid