Andmebaasi logo
 

Kasvuhoone küttesüsteemi lahendus

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

13.09.2023

Autorid

Kesküla, Märten

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Käesolev uurimus keskendub kasvuhoonele küttesüsteemi kavandamisele, võttes arvesse valdkonna probleeme ja eesmärke ning uurimis- ja analüüsimeetodeid. Töö eesmärk on leida optimaalne küttesüsteem, mis suudab tagada piisava soojuse kasvuhoones, võimaldades seal taimede kasvatamist. Lisaks on oluline arvestada kasutaja mugavust, püüdes saavutada osaliselt automatiseeritud küttesüsteem. Antud bakalaureusetöö koosneb kahest osast, milleks on teoreetiline ja praktiline. Teoreetilises osas analüüsiti kasvuhoonega seotud soojuskadusid ning kavandati vastav küttelahendus, mis suudaks kasvuhoonet tõhusalt kütta. Lisaks uuriti erinevaid küttesüsteeme ja võrreldi nende sobivust. Kasutades erinevaid soojustehnilisi arvutusi, leiti optimaalne küttelahendus, mis vastaks taimede kasvu nõuetele. Praktilises osas viidi läbi uurimuslik osa ning paigaldati väljavalitud küttesüsteem kasvuhoonesse. Hinnati süsteemi toimimist ja kontrolliti, kas see suudab tagada piisava soojuse taseme, mis toetaks taimede optimaalset kasvu. Töö tulemuste põhjal arvutati kasvuhoone soojuslik energiakulu ning määrati, milline küttesüsteem on sellele optimaalne. Uuringu tulemused näitavad, et välja töötatud küttesüsteem vastab kasvuhoone vajadustele ja suudab tagada järjepideva ja optimaalse temperatuuri taimede kasvatamiseks. Antud uurimustöö pakub väärtuslikku teavet ja praktilist kogemust kasvuhoone omanikele ja teistele huvitatud isikutele, kes soovivad paremini juhtida kasvuhoone kütmist ja vähendada energiakasutust. Lisaks sellele pakub välja töötatud küttelahendus ka uuenduslikkust ja mugavust, kuna öise jälgimise ja manuaalse sekkumise vajadus antud küttesüsteemi juures on minimaalne. Automaatne temperatuuri reguleerimine tagab stabiilse kasvukeskkonna ja optimaalse temperatuuri taimede kasvuks.
This study focuses on the design of a greenhouse heating system, considering the problems and objectives of the field and the methods of research and analysis. The aim of the work is to find an optimal heating system that can provide sufficient heat in the greenhouse to allow the cultivation of plants. In addition, it is important to consider the user's comfort, aiming at a partially automated heating system. This thesis consists of two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, the heat losses associated with the greenhouse were analysed and a suitable heating solution was designed to heat the greenhouse efficiently. In addition, different heating systems were studied, and their suitability compared. Using different thermal calculations, an optimal heating solution was found to meet the plant growth requirements. In the practical part, an exploratory part was carried out and the selected heating system was installed in the greenhouse. The performance of the system was evaluated and its ability to provide sufficient heat levels to support optimal plant growth was verified. Based on the results of the work, the thermal energy consumption of the greenhouse was calculated, and the optimal heating system was determined. The results of the study show that the heating system developed meets the needs of the greenhouse and can provide a consistent and optimum temperature for growing plants. This research provides valuable information and practical experience for greenhouse owners and other interested parties who wish to better manage greenhouse heating and reduce energy use. In addition, the developed heating solution also offers innovation and convenience, as the need for night-time monitoring and manual intervention is minimised with this heating system. Automatic temperature control ensures a stable growing environment and optimal temperature for plant growth.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, küttesüsteem, kasvuhoone, soojuslik energiakulu, kavandamine, soojuspump

Viide

Kollektsioonid