Andmebaasi logo
 

Holistic development of the oil shale region as an industrial heritage, recreational, sports and tourism district

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2019

Kättesaadav alates

Autorid

Metsaots, Kaie

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

In Ida-Viru County, the oil shale industrial activity and its decrease in recent decades have caused damaged landscapes, deteriorating settlements and infrastructures, environmental problems, high unemployment, emigration and ageing population. So far, the national government has not started to address the problems, so there is no special development programme that considers the industrial heritage, although some steps have been taken to alleviate the socio-economic situation. Experience in other countries has shown that valuing and giving new uses to industrial heritage is an effective measure to alleviate the difficulties of regions with decreasing industrial activity. In order to achieve the best results, the opinions of residents and stakeholders must be taken into account in development processes. Industrial tourism is gaining popularity worldwide, including in Estonia. Research into public understanding of industrial landscapes as well as into attitudes towards the protection and tourism value of industrial heritage has been scarce in Estonia. Awareness of the nature and importance of industrial heritage is low. Knowledge of rehabilitation methods as well as how to engage local people and organise cooperation between stakeholders is inadequate. There is no holistic view toward the regional development of areas with decreasing industrial activity, although in Ida-Viru County the need has been recognized for over 20 years. The purpose of this research is to fill this gap. The dissertation discusses the importance of the valuation and use of the heritage in the regional development of the county, based on fieldwork conducted to explore oil shale landscapes, and analyses of focus groups’ interviews, a public questionnaire survey and one-on-one interviews with stakeholders. It investigates how the public and the stakeholders perceive the oil shale industrial landscapes and their potential for improving the quality of life and the attractiveness of the region, as well as for diversifying tourism and recreational activities. It discusses opportunities and shortcomings in the development of the region, together with solutions and suggestions, and explores relevant international experience, using it to suggest comprehensive and open approaches that could be successful in the Ida-Viru context.
Põlevkivitööstus ja selle vähenemine viimastel kümnenditel on Ida-Virumaal kaasa toonud rikutud maastikud, lagunevad asulad ja taristud, keskkonnaprobleemid, suure tööpuuduse, väljarände ja rahvastiku vananemise. Riigivalitsus ei ole seni hakanud Ida-Virumaa probleemide lahendamisega tegelema, seega puudub ka tööstuspärandit arvestav spetsiaalne arenguprogramm, kuigi viimasel ajal on astutud samme sotsiaalmajandusliku olukorra leevendamiseks. Teiste riikide kogemused on näidanud, et tööstuspärandi väärtustamine ja sellele uute kasutusviiside andmine on tõhus meede väheneva tööstusega piirkondade raskuste leevendamiseks. Parimate tulemuste saavutamiseks tuleb arenguprotsessides arvesse võtta kohalike elanike ja sidusrühmade arvamust. Tööstusturism muutub kogu maailmas, sh Eestis üha populaarsemaks. Eestis on üldsuse arusaamist tööstusmaastikest vähe uuritud, nagu ka hoiakuid tööstuspärandi kaitse ja turismiväärtuse suhtes. Teadlikkus tööstuspärandi olemusest ja tähtsusest on väike. Ebapiisavad on nii teadmised taastamismeetoditest kui ka oskused ja teadlikkus, kuidas kaasata kohalikke elanikke ning korraldada koostööd sidusrühmade vahel. Puudub ka terviklik vaade kahaneva tööstusega piirkondade regionaalsele arengule, ehkki Ida-Virumaal on selle vajadust tunnistatud juba üle 20 aasta. Käesoleva uurimistöö eesmärk on aidata seda lünka täita. Väitekiri käsitleb põlevkivitööstuspärandi väärtustamise ja kasutuselevõtu tähtsust ning võimalusi Ida-Virumaa regionaalses arengus, tuginedes põlevkivimaastike uurimise välitöödele ning fookusrühmade arutelude, avalikkuse ankeetküsitluse ja asjaosalistega läbi viidud üks ühele intervjuude analüüsile. Uuritakse, kuidas avalikkus ja asjaosalised tajuvad maastikulist põlevkivitööstuspärandit ja kuidas hindavad selle potentsiaali elukvaliteedi ja piirkonna atraktiivsuse suurendamisel ning turismi- ja vabaajategevuste mitmekesistamisel. Arutatakse piirkonna arendamise võimalusi ja puudujääke, koos lahenduste ning arenguabinõudega. Uuritakse asjakohast rahvusvahelist kogemust, mille põhjal tehakse ettepanekuid laiahaardeliste ja avatud lähenemisviiside kohta, mis võiksid olla Ida-Viru kontekstis edukad.

Kirjeldus

A Thesis for applying for the degree of Doctor of Philosophy in Landscape Architecture

Märksõnad

dissertations, dissertatsioonid, kaevandamine, põlevkivitööstus, tööstuspiirkonnad, pärandmaastikud, maastikuplaneerimine, rekultiveerimine, rekreatsioon, turism, regionaalne areng, Ida-Virumaa, excavation, oil-shale industry, industrial areas, traditional landscapes, landscape planning, recultivation, recreation, tourism, regional development, Ida-Viru County

Viide

Kollektsioonid