Andmebaasi logo
 

Phytoplankton as ecological quality indicator of lakes

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2021

Kättesaadav alates

Autorid

Maileht, Kairi

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

According to Water Framework Directive (WFD), phytoplankton abundance, composition and bloom metrics should be used in lake ecological quality assessment. Phytoplankton is highly sensitive to environmental changes and can serve as an early warning parameter in water quality assessment. To quantify the response of phytoplankton communities to nutrient pressure, the metric should be robust. Still numerous confounding factors and even the adaptational plasticity of phytoplankton can compromise its indicator value and increase the uncertainty of assessment results. Therefore, the final assessment of the ecological quality needs to be based on multifaceted analysis of phytoplankton ecology. The aims of this study were to ascertain the main environmental factors determining the distribution and biomass of dominant phytoplankton species in the EU lakes, to analyze the suitability and strength of phytoplankton parameters and metrics for estimating the ecological status of lakes in EU lakes, and to exemplify the evaluation of phytoplankton metrics through uncertainty analyses of their response to eutrophication. Substantial effort was made within the EU 7th Framework Programme project WISER to collect consistent phytoplankton data across European lakes. These data was used in the present study to elaborate the best sampling procedures for lakes, test metrics in use, develop a common metric and study parameters which influence the distribution of dominant phytoplankton species and algal classes. The CCA ranked water colour, total phosphorous (TP) and alkalinity as the most important factors determining the large-scale distribution patterns of lake phytoplankton dominants in European lakes. During this study, strict sampling procedure was tested, wherein appeared, that single open water sampling location is generally sufficient for assessment of ecological quality of lakes. In this study three robust metrics are provided to assess the impact of eutrophication pressures.
Euroopa Liidu Veepoliitika Raamdirektiivi (VRD) nõuete kohaselt tuleks veekogude ökoloogilise seisundi hindamisel kasutada fütoplanktoni näitajaid, mis iseloomustavad tema hulka ja koosseisu ning veeõitsengute sagedust ja intensiivsust. Fütoplankton on tundlik ja reageerib kiiresti veekogus toimuvatele muutustele. Survetegurite mõju hindamiseks peaks nende seos fütoplanktoni näitajatega olema piisavalt tugev ja stabiilne. Mitmed kõrvaltegurid ja koguni fütoplanktoni kohastumisvõime võivad seda seost häirida, mis suurendab määramatust ja vähendab fütoplanktoni indikaatorväärtust. Seetõttu peab järve seisundile antav lõpphinnang tuginema igakülgsele fütoplanktoni ökoloogia arvestamisele. Doktoritöö eesmärgiks oli välja selgitada peamised tegurid, mis mõjutavad fütoplanktoni dominantliikide levikut EL järvedes, analüüsida fütoplanktoni parameetrite sobivust ja tugevust hindamaks järvede ökoloogilist seisundit, ja testida eutrofeerumist iseloomustavaid fütoplanktoni näitajaid. EL 7. raamprogrammi projekti WISER raames koguti Euroopa järvedest kindla juhendi alusel suurel hulgal uusi fütoplanktoni andmeid. Nende andmete põhjal töötati käesolevas töös välja parim veeproovide kogumise kord, testiti näitajaid, mis olid juba varasemalt kasutusel, töötati välja ühine indeks ja uuriti dominantliikide, perekondade ja muude rühmade esinemist mõjutavaid tegureid. Üle-euroopalistel andmetel põhinev kanooniline korrespondentsanalüüs näitas, et kõige enam mõjutavad fütoplanktoni dominantliikide esinemist üldfosfori sisaldus vees, vee värvus ja üldaluselisus. Selle uurimuse käigus töötati välja kindel proovivõtu protokoll, mille käigus jõuti järeldusele, et üks avavee proov järves on tavaliselt hinnangu andmiseks piisav. Selles töös pakume välja kolm surveteguritest oluliselt sõltuvat indeksit, mida võiks kasutada veekogude seisundi hindamisel.

Kirjeldus

A Thesis for applying for the degree of Doctor of Philosophy in Environmental Sciences and Applied Biology.

Märksõnad

dissertations, dissertatsioonid, Roheline Ülikool (töö toetab EMÜ Rohelise Ülikooli põhimõtteid), Green University (thesis is related to EMÜ Green University iniciative’s aims), järved, veekogud, veeökoloogia, veeökosüsteemid, keskkonnaseisund, fütoplankton, Euroopa, lakes, water bodies, aquatic ecology, aquatic ecosystems, state of the environment, phytoplankton, Europe

Viide

Kollektsioonid