Andmebaasi logo
 

Ricotta kui vähetuntud toote turundusprobleemid (Estover OÜ näitel)

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2012

Kättesaadav alates

ainult raamatukogus, only in library

Autorid

Abel, Age

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Vadak ehk juustuvesi on juustu ja kohupiima valmistamise kõrvalsaadus. Vadakust valmistatakse ricotta kohupiima. Ricotta on Itaalia päritoluga valmimata juust. Termin „ricotta“ tuleneb itaalia keelest kui uuesti kuumutatud, mis väljendab ricotta saamise protsessi küllaltki täpselt. Kuigi tekstuurilt on ricotta üsna sarnane Eestis rohkem tuntud kohupiimale, siis ricotta on läbinud laapimise ja lühikese fermentatsiooni. Ricotta kohupiima võiks soovitada kõikidele, kes peavad lugu piimast ja piimavalgutoodetest ning eriti tervislikust toitumisest. Ricottat on Eestis toodetud alates 2006. aastast. Ometi on see tarbijate jaoks veel üsna vähetuntud toode. Vähetuntud või uue toote puhul on turunduskommunikasioonil väga suur roll tarbijate jaoks. Iga müüja peab mõtlema sellele, kuidas teha oma tooted tarbijale kättesaadavaks ning kasutama selleks ka turunduskommunikatsiooni, et tarbijatele uut toodet tutvustada. Uute toodetena saab käsitleda nii täiesti uusi tooteid kui ka olemasolevate toodete modifikatsioone ja edasiarendusi. Estover OÜ on United Estover Group (UEG) vanim ettevõte, mis tegutseb juustutoodete alal alates 1992. Tänaseks on tegu müügiettevõttega, mis koordineerib grupi turundustegevust ja tootearendust, tegeleb juustutoodete impordi ning ekspordiga ning tegeleb UEG kuuluvate juustutootmisettevõtete toodangu realiseerimisega. Antud uurimustöö üheks olulisemaiks ülesandeks oli uurida ricotta tuntust tarbijate seas, koostades selleks ankeetküsitluse. Küsitlus viidi läbi elektroonilisel teel. Küsimustikule said vastata kõik soovijad nelja nädala jooksul. Uuringus osalemine oli suhteliselt aktiivne. Ankeedile vastas 270 inimest. Analüüsides küsimustiku vastuseid, selgus, et 68% vastanutest on ricottast kuulnud ning 59% vastanutest on seda ka kasutanud, kuid suhteliselt harva. Samuti ei olnud hästi teadvustatud ricotta erilised ja olulised omadused. Autoripoolsed ettepanekud, kuidas ricotta kohupiima turundustegevust paremustada, on järgmised: · Ettevõte peaks rohkem rõhku panema turunduskommunikatsioonile, mis levitaks nii üldist informatsiooni firma kohta kui ka detailsemat infot toote omadustest. · Mõistlik oleks suurendada kauplustes läbiviidavate degustatsioonide arvu. · Suurendama peaks reklaamimahtu ja PR publikatsioonide hulka ricotta tutvustamiseks, keskendudes senisest enam tervislikkuse aspekti tutvustamisele. · Keskkonnateadlikele tarbijatele tasuks suunata senisest enam infot vadaku utiliseerimise kasust, mis ricotta tootmisest tekib. Töö autor on arvamusel, et kui tarbijad oleksid kursis rohkem ricotta tervislikkusest, madalast hinnast ning tema tootmise positiivsetest külgedest, oleks ricotta tarbijate hulk suurem.
This paper is written in Estonian, consists of 63 pages, 27 illustrations and 33 references. Due to population growth and the general situation in the world economy, food product and raw material prices in Estonia and also in the world market are showing a growing trend. The need to use existing resources efficiently by also using more food products made of secondary raw materials is more acute than ever. The purpose of this paper is to illustrate the problems companies face in marketing an unfamiliar product from the consumer point of view and to develop suggestions to improve marketing. Estover OÜ is the oldest enterprise in the United Estover Group (UEG) and operates in the cheese production industry from 1992. Today it has become a company that coordinates group’s marketing and merchandising activities, cheese products import and export and also realization of cheese products of the UEG enterprises. In order to achieve the objective of this paper, the author composed a questionnaire to study customer’s knowledge about the product’s reputation and perception of value. Also, a study on the prices was conducted in order to compare the retail prices of different curds and ricottas. In addition, an interview with Hannes Prits, the marketing manager of Estover OÜ, was conducted to acquire general information about the company, ricotta and the production of ricotta. Finally, the gathered information was analyzed and suggestions to enhance the sales of the product were developed. Since the primary aim of this paper was to illustrate the problems companies face in marketing an unfamiliar product from the consumer’s point of view, the emphasis is on the analysis of the questionnaire. The questionnaire was filled out by 270 people and it could be filled out electronically. The results showed that 68% of the respondents had heard about ricotta and 59% had used it rarely. Consumers knew little about the important and specific features of ricotta. The author’s suggestions for improving the marketing of ricotta are the following: · The enterprise should put more emphasis on marketing communication, that would distribute general information about the company and detailed information about the product. · Reasonable would be to increase the number of degustations in stores. · The amount of advertising and PR publications about ricotta should be increased concentrating more on the aspect of its wholesomeness. · For the environmentally conscious customer, more information about the benefit of whey utilization, produced in the production of ricotta, should be distributed. The author of this paper believes that the amount of ricotta consumers would be higher if the consumers were more knowledgeable about the wholesomeness of ricotta, low price and the positive aspects of its production.

Kirjeldus

Märksõnad

ricotta, vadak, turundus, turunduskommunikatsioon, bakalaureusetööd

Viide

Kollektsioonid