Andmebaasi logo
 

Maheveisekasvatuse ettevõtete söödaga varustamine Eestis aastatel 2012- 2015

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2017

Kättesaadav alates

Autorid

Kallas, Liina

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Mahepõllumajandusliku tootmise üheks olulisemaks tootmisharuks on maheveisekasvatus, mis jagatakse piima- ja lihaveisekasvatuseks. Kuna mahepõllumajanduslikes veisekasvatusettevõtetes tuleb loomi sööta mahesöödaga ning söödakulud moodustavad suure osa kogukuludest, on tootjad küsimuse ees, kuidas varustada ettevõtet mahesöödagakas toota mahesööt ise või see osta ettevõttesse? Bakalaureusetöö eesmärk on uurida, kuidas maheveisekasvatuse ettevõtetes varutakse sööta ning analüüsida sööda varumise majanduslikke aspekte Eestis aastatel 2012-2015. Uurimistöös kasutatakse esmaseid ja teiseseid andmeid ning analüüsimeetodina algandmete võrdlevat analüüsi erinevate tootmistüüpide lõikes FADN andmebaasi ja tootjatele suunatud küsitluse põhjal. Analüüsi järeldustena saab välja tuua, et suurem osa loomadele vajaminevast söödast toodetakse ettevõttes kohapeal ja ostetakse peamiselt mineraalaineid, soola ja jõusööta. Nii mahepõllumajanduslikus piimaveisekasvatuses, lihaveisekasvatuses kui ka piima- ja liheveisekasvatuses moodustavad söödakulud umbes kolmandiku kogukuludest. Piimaveisekasvatuses on söödakulude osatähtsus kogukuludest teiste tootmistüüpidega võrreldes pisut kõrgem. Piimaveisekasvatuse söödakulude osatähtsus vahetarbimisest jääb uuritaval perioodil vahemikku 44-49%, lihaveisekasvatuses jääb see näitaja 41-45% vahemikku. Tootlikkusnäitajate analüüsi tulemused näitavad, et mahepiimakarjakasvatuse tootlikkusnäitajad on kõrgemad kui mahelihaveisekasvatuse vastavad näitajad.
The most important branch of production of agricultural production is cattle farming what is parted to dairy cattle and beef cattle. As organic farming cattle farms set the standard to feed animals with organic feed and feed costs forms a big part of the total inputs, the manufacturers stand in front of the question-how to supply farms with organic feed: produce the organic feed by themselves or buy it. Bachelor thesis aims to explore how organic cattle companies supply feed and analyse economic aspect of feed supply in Estonia in years 2012-2015. The research used primary and secondary data and the input data comparative analyse by type of farming on the basis of FADN and poll targeted to manufacturers as analyse method. Analyse conclusion brings out that all the necessary feed is produced on the spot of the enterprise and prevalently mineral substance, salt and protein feed is bought. Thus in organic dairy cattle farming, beef cattle farming and in dairy and beef cattle farming the feed costs form about one third of total inputs. In dairy cattle farming the relative importance of feed costs is a bit higher in comparison with other type of farming. The feed costs of dairy cattle farming relative importance in intermediate consumption stays in interval 44-49% in 2012-2015 and in beef cattle this indicator stays in interval 41-45%. The analysis of productivity show that the productivity indicators of organic dairy cattle farming are higher than the same indicators in organic beef cattle farming.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, veisekasvatus, tootlikkus, mahepõllumajandus, mahetalud, söödad

Viide

Kollektsioonid