Andmebaasi logo
 

Eesti Maaülikooli teadlastelt ühiskonnale 2020

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2021

Kättesaadav alates

Autorid

Kajak, Ingrid (koostaja)
Kalk, Karmen (koostaja)
Keedus, Merle (koostaja)
Laupa, Kersti (koostaja)
Naruskov, Karin (koostaja)
Seppet, Li (koostaja)

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Eesti Maaülikooli teadustulemuste nähtavuse parandamiseks ja ühiskonna arendusprotsesside suunamiseks on väga oluline teaduspõhisele informatsioonile kasutajasõbraliku juurdepääsu tagamine. Selleks oleme koondanud käesolevasse kogumikku ülevaate maaülikooli teadlaste panusest meie ülikooli vastutusvaldkondades tehtava teadustöö populariseerimisest ja ühiskonna teenimisest 2020. aastal. Andmestik on vormistatud viitekogumikuna ja säilitatakse ning tehakse kättesaadavaks võrguväljaandena Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace. Viited vastavad APA viitamissüsteemi nõuetele ja on varustatud võimalusel püsilingiga. Viitekogumiku ülesehituses tuginesime ETISes kasutusel olevale publikatsioonide klassifikatsiooni alajaotustele (haridus- ja teadusministri käskkiri nr 640 28. juulil 2006, täiendatud 2017).
In order to improve the visibility of the research results of the Estonian University of Life Sciences and to guide the development processes of society, it is very important to ensure user-friendly access to research-based information. To this end, we have compiled an overview of the contribution of our university researchers to the popularization of research in our university's areas of responsibility and to the service of society in 2020. The data has been prepared as a compendium of references. It is stored and made available as an online publication in the digital archive of the Estonian University of Life Sciences, EMU DSpace. References meet the requirements of the APA reference system and are provided with a permanent link if possible. The structure of the compendium of references is based on the ETIS publication classification subsections (Directive No. 640 of the Minister of Education and Research of 28 July 2006, updated in 2017). 1.3. Scholarly articles in Estonian and other peer-reviewed research journals with a local editorial board; peer-reviewed scientific articles in journals important for Estonian culture or scholarly articles in Akadeemia, Looming, Vikerkaar 3.5. Articles/presentations published in local conference proceedings 6.2. Textbooks and other study materials (excluding university textbooks) 6.3. Popular science articles 6.4. Popular science books 6.6. Articles in other journals and newspapers 6.7. Other creative activities 6.8. Short publications in scholarly journals and books

Kirjeldus

Märksõnad

Eesti Maaülikool, bibliograafiad

Viide