Andmebaasi logo
 

Aastarõngaste laiuse, sügispuidu, tiheduse ja defektide omavaheliste seoste mõju hariliku kuuse (Picea abies (L.) karst)) tugevusomadustele

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2016

Kättesaadav alates

Autorid

Peetermann, Hardo

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Puidu tugevusomadused mõjutavad väga mitmed erinevad parameetrid, nagu kasvutingimused (mullastik, kliima jne.), geneetika (tihedus, kasvukiirus), eelnev metsade majandamine, aeg ja vanus, millal puu raiuti. Selleks, et puitu võimalikult efektiivselt konstruktsioonmaterjalina kasutada, peame me tundma võimalikult täpselt kõiki tugevusomadusi mõjutavaid tegureid. Töö eesmärgiks oli uurida kolmest erinevast piirkonnast pärit harilikust kuusest (Picea abies) saematerjali tugevusomadusi, arvestades erinevate parameetrite koosmõju. Töös võrreldi Eestist, Rootsist ja Venemaalt pärit puidu tugevusomadusi mõjutavaid tegureid (tihedus, sügispuidu osakaal, oksad, jne.). Andmeid analüüsiti andmetöötlusprogrammiga Microsoft Excel ja statistikatöötlusprogrammiga R. Peale omavahelise võrdluse leiti ka üldkogumi põhjal peamised elastsusmoodulit (MOE) mõjutavad tegurid. Töö lõpuks leitakse mudel, millega prognoosida statistilist elastsusmoodulit. Antud töös uuritud parameetritest olid peamised puidu tugevusomadusi mõjutavateks teguriteks järgmised omadused: puidu tihedus, sügispuidu osakaal, aastarõnga laius, nõrgestuste esinemine. Parimate tugevusomadustega olid Eestis kasvanud kuusest katsekehad. Töö tulemused on suuremalt jaolt kooskõlas varem teostatud puidu tugevusomadusi mõjutavate tegurite uurimistega.
Strength properties of the wood are influenced by many different parameters, such as the growth conditions (soils, climate etc.), genetics (density, growth rate), prior forest management, time and age when the tree was harvested. In order to use the wood most effectively as a construction material, we need to know as precisely as possible all the factors affecting the strength properties. The aim of the thesis was to investigate the strength characteristics of the lumber of the spruce (Picea abies) that are from three different regions, considering the various interactions of different parameters. In the thesis the influencing factors of the strength properties of the wood from Estonia, Sweden and Russia (density, the proportion of autumn wood, knots etc.) were compared. The data was analyzed with the data processing program Microsoft Excel and statistical processing program R. After the comparison the main modules of elasticity (MOE) were found based on the population. At the end of the thesis the model to predict the statistical elasticity module shall be found. From the studied parameters of this thesis the main factors influencing the strength properties of the wood were the following characteristics: density of the wood, the proportion of autumn wood, the width of the tree ring, the presence of labefaction. With the best strength properties were the test specimens of the Estonian spruce. Work results are largely in line with previously made investigations of the factors affecting the strength properties of the wood.

Kirjeldus

Märksõnad

aastarõngad, puit, tihedus, kuusk, paindetugevus, elastsusmoodulid, magistritööd

Viide

Kollektsioonid