Andmebaasi logo
 

Monterra Malt väetiste mõju mustikaaretiste (vaccinium) produktiivsusele ja viljade keemilisele koostisele

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2018

Kättesaadav alates

alates 07.06.2023

Autorid

Vainura, Kristi

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Parema tööprotsessi planeerimiseks on tootjatele vajalik maheviljelusse sobivate väetiste ja ka erinevate sortide valik. Mustikakasvatuses on väga oluline, et kasutatav väetis ei vähendaks mulla happesust. Sortide valik võimaldaks pikendada tootmisperioodi ja rahuldada tarbijate nõudmisi nii marja füüsikaliste kui ka keemiliste parameetrite osas. Töö eesmärgiks oli võrrelda kahe Monterra Malt sarja väetise mõju kaheksa mustikaaretise viljade keemilistele karakteristikutele ning taime vegetatiivsele kasvule ja saagikusele ammendatud freesturbaväljal maheviljeluse tingimustes. Eesmärkide saavutamiseks analüüsiti 2017. aastal Marjasoo talus katses oleva 2 ahtalehise mustika ja 6 poolkõrge mustika aretise produktiivsuse näitajaid ja viljade biokeemilist koostist kahes erinevas väetusvariandis. Töös oli püstitatud hüpotees, et suurema lämmastikusisaldusega Monterra Malt 9-1-4 väetist kasutades on mustikataimed suurema produktiivsusega ja viljades on rohkem bioaktiivseid ühendeid võrreldes väetisega Monterra Malt 4,5-2,5-8. Hüpotees leidis kinnitust osaliselt – väetise Monterra Malt 9-1-4 kasutamisel olid katsekeskmiselt tulemused kõrgemad lehe pindala ja laiuse, marja massi kuivaine, rakumahla kuivaine, rakumahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhte ning marjamassi pH osas. Marja laiuse ja askorbiinhappe sisalduse osas oli tendents vastupidine ning ülejäänud näitajatele kasutatud väetised erinevalt ei mõjunud. Aretised mõjutasid oluliselt kõiki analüüsitud näitajaid. Katses olnud aretistest tasuks esile tuua ahtalehisemustika aretise 10//13, mille marjades oli katse keskmisest kõrgem antotsüaanide sisaldus ning poolkõrge mustika aretise 23//00, mis osutus katses saagikamaks. Mõlema aretise marjad on magusad ja on näidanud stabiilset saagikust ka varasematel aastatel.
For the better planning of organic production, it is necessary for producers to have a choice between different fertilizers and cultivars. In blueberry production it is very important that used fertilizer does not reduce soil acidity. The selection of cultivars would allow to extend the production period and meet consumer demands for physical and chemical parameters of the berry. Aim of the present study was to find out how two fertilizers from Moneterra Malt series influence the chemical parameters, vegetative growth and yield of eight blueberry clones in abandoned peat field conditions. To achieve the goals, the productivity and fruit biochemical compostition of two lowbush blueberry and six half-high blueberry clones were analyzed in 2017 at the Marjasoo Talu. The hypothesis of this work was that blueberry plants had higher productivity and fruit had higher contents of bioactive compounds when using higher nitrogen content fertilizer, Monterra Malt 9-1-4, compared to Monterra Malt 4,5-2,5-8. The hypothesis was partially confirmed as using the Monterra Malt 9-1-4 fertilizer, the average results of leaf surface and width, fruit dry matter, soluble solids, soluble solids and organic acid ratio and pH of pureed berries were higher. In case of the berry width and ascorbic acid contents, the tendency was opposite. Different fertilizers did not affect the rest of the parameters. All parameters were scientifically affected by clones. From tested clones, two of the most noteworthy were lowbush clone 10/13, which fruits had anthocyanins contents higher than average and half-high blueberry clone 23//00 which had highest yield. Both clones have sweet berries and has shown a stable yield in previous years.

Kirjeldus

Magistritöö Aianduse õppekaval

Märksõnad

magistritööd, maheviljelus, orgaanilised happed, fenoolid, C-vitamiin

Viide

Kollektsioonid