Andmebaasi logo
 

Erinevate biostimulaatorite kasutamise mõju mahe musta sõstra (Ribes nigrum l.) saagikusele ja marjade biokeemilisele koostisele

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2019

Kättesaadav alates

4.09.2019

Autorid

Looga, Kadi

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Must sõstar on oluline marjakultuur, mida on võimalik kasvatada parasvöötme kliimas ja teha seda edukalt suhteliselt karmides oludes. Must sõstar on Eesti aiandussektori arengukavas kirjas kui suure kasvupotentsiaaliga kultuur. Tarbijate eelistus kaldub järjest enam mahetoodetele ja seetõttu on oluline leida maheviljeluseks sobivad agrotehnilised meetodid. Saagikuse suurendamiseks ja marjade biokeemilise koostise parandamise üheks võimaluseks on mahepõllunduses sobivate biostimulaatorite kasutamine. Käesoleva töö eesmärgiks on võrrelda erinevate maheviljeluses lubatud biostimulaatorite mõju mahe musta sõstra viljade keemilisele koostisele ja saagikusele. Katses uuriti viie erineva biostimulaatori mõju mahe musta sõstra (Ribes nigrum l.) saagikusele ja marjade biokeemilisele koostisele. Katse viidi läbi Polli Aiandusuuringute keskuses sordiga ’Pamjati Vavailova’. Kasutatud biostimulaatorid olid Raskila, GreenTop, Folicist, Fylloton ja Vinasse. Saadud tulemustest võib järeldada, et biostimulaatorit, mis mõjuks ühtviisi positiivselt kõikidele uuritud näitajatele, üheselt välja tuua ei saa. Kõige paremaid tulemusi saadi biostimulaatoriga Folicist – see mõjutas positiivselt nii marja massi, marja rakumahlas lahustunud kuivaine sisaldust (°Brix) kui ka orgaaniliste hapete sisaldust. Biostimulaatoriga Fylloton saavutati hea tulemus askorbiinhappe sisalduse näitajates. Antud katse tulemuste põhjal jääb tagasihoidlikuks biostimulaator Raskila - marja massi ja saagikuse näitajad jäid alla kontrollvariandile ning marja biokeemilise koostise osas ületasid teised katses olnud biostimulaatorid Raskilaga saadud tulemusi. Sobivaima biostimulaatori valikul tuleks lähtuda eesmärgist – kui saak realiseeritakse näiteks dessertmarjadena, siis on oluline jälgida marja massi ja marjade toitainete sisaldust. Kui aga marjad on tooraineks näiteks toidulisandite tootmiseks, siis tuleks kasutada biostimulaatoreid , mis parandavad marjade biokeemilisi omadusi. Avamaakatsete osas mõjutab saadud tulemusi oluliselt ilmastik, mis kateaastal oli küllaltki ekstreemne. Musta sõstra maheistandikesse parimate biostimulaatorite soovitamiseks on vajalik katset jätkata.
Blackcurrant is an important berry species that can be grown successfuly in temperate climates. Furthermore, it can even be cultivated in harsher conditions. Black currant is considered to be with high growth potential in the Estonian gardening sector development plan. As customer preferences start moving towards organic goods, it is important to find the best practices for organic farming. One option to improve the yield and biochemical content of the berries, is to use proper biostimulants in natural farming. The aim of this research paper is to compare different biostimulants that are allowed in organic farming and measure their effects on the black currant berries yield and biochemical content. The experiment was conducted in the Polli Horticultural research center and during the experiment, the berry type used was ‘Pamjati Vavailova’. For the experiment, five different biostimulants were used on the black currant (Ribes nigrum l.). The used biostimulants were Raskila, GreenTop, Folicist, Fylloton, and Vinasse. From the results of the experiment, it cannot be said that there was one biostimulant that out performed all others in the measured metrics.The best results were achieved while using the Folicist biostimulant - it improved the berries weight, the soluable solids (°Brix)and the number of organic acids. Biostimulant Fylloton also showed great results in improving the amount of ascorbic acid in the berries. From the results of the experiment it can be said that the use of Raskila is not reccommended since the individual berry size and yield were below that of the control group and other measured improvements were outdone by other biostimulants. To find the best biostimulant one should consider what the end goal is - if the purpose is to use the berries for dessert then the size is important, but if the berry is used in the production of food supplements then the use of biostimulants that improve the chemical content is advised. It should be noted that since the experiment was done in an open field the results were highly dependent on the year the experiment was conducted. To recommend the best biostimulants for organic black currant farming it would be necessary to conduct this experiment for multiple years.

Kirjeldus

Magistritöö Aianduse õppekaval

Märksõnad

magistritööd, must sõstar, mahepõllumajandus, saagikus, biostimulaatorid, marjakasvatus

Viide

Kollektsioonid