Andmebaasi logo
 

Roomajate söötmisnõuded ja nende rakendamise tegelikkus Eestis

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

12.09.2023

Autorid

Vilt, Mari Ann

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Roomajate puhul on korrektne söötmine oluliseks faktoriks looma hea tervisliku seisundi tagamisel ning edukaks reproduktsiooniks. Sööda koostises peab olema sobilikus koguses proteiini, rasva, süsivesikuid, lisaks vitamiine, mineraalaineid, asendamatuid aminohappeid ja teisi mikrotoitaineid organismi normaalseks talitluseks. Eesti seadustes käsitletakse roomajate söötmist umbmääraselt, mistõttu on kõige sagedasemad terviseprobleemid Eesti roomajate seas tingitud valest söötmisest. Töö eesmärgiks on luua ülevaade roomajate söötmisest, sõige sööödaratsiooni olulisusest, kuidas oleks soovituslik seda teha ning kuidas õiget söötmist Eesti seadustesse implementeerida teiste riikide näitel. Töö on uurimuslik ja refereeriv, kasutades materjali analüüsiks Austraalia, Taani, Põhja-Iirima ja Eesti söötmist käsitlevaid seadusi ning Eesti roomajate omanike küsitlemise alusel kogutud arusaama roomajate heaolust ning sellekohase informatsiooni kättesaadavusest. Küsitluse käigus selgus, et 49% 63-st vastajast lähtuvad heaolu tagamisel Eesti Loomakaitseseadust, mistõttu on oluline, et seadused oleksid detailselt defineeritud ning tänapäeva roomajate söötmisnõuetele vastavad. Lisainfona on kogutud nimekiri roomajate lemmiksöötadest, mida on võimalik kasutada sobilike näidetena söödaratsioonide koostamisel.
Correct reptile feeding is an important factor to ensure best health and good reproduction. The composition of the feed should have enough protein, fat, carbohydrates, including vitamins, mineral substances, essential amino acids and other micro substances for the normal functioning of the organism. In Estonian laws reptile feeding is implemented vaguely and incorrect feeding in Estonian reptiles is one of the main reasons for most common health problems. The purpose of this thesis is to give an overview of the importance of correct reptile feeding rotations, how it should be done and how it could be implemented into Estonian laws using other countries as comparison. The thesis is based on research and reference, using laws from Australia, Denmark and Northern Ireland as well as the experience of reptile owners in Estonia. Based on the questionnaire the owners filled, 49% of 63 reptile owners use the Estonian Animal Welfare Act to gain information on reptile husbandry which makes it essential that laws are comprehensive and meet the modern feeding requirements of reptiles. As additional information, a list of different types of reptiles feed information have been gathered from reptile owners that could be used as good examples to make feeding rotations.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Loomakasvatuse õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, roomaja, söötmine, loomaseadus

Viide

Kollektsioonid