Andmebaasi logo
 

Tartu linnaosade korteriomandituru võrdlus aastatel 2011–2012 ja 2021–2022

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

25.11.2023

Autorid

Markna, Marian

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Kinnisvaraturg on pidevalt muutuv ning turul osalemiseks on oluline seda mõista. Kinnisvaraturgu ja kinnisvara väärtust mõjutavad mitmed tegurid. Töö eesmärk on välja selgitada Tartu linnaosade korteriomandite eluruumide ostu-müügitehingute arvu, kogusumma ja keskmise pinnaühiku hinna muutused uurimisperioodide 2011–2012 ja 2021–2022 vahel. Töös kasutatakse Maa-ameti tehingute andmebaasi andmeid. Tehingute muutuste iseloomustamiseks koostati teemakaardid. Tartu linnaosade piiride kaardikiht saadi Tartu linnavalitsuselt. Keskmise pinnaühiku hinna varieeruvuse iseloomustamiseks analüüsiti standardhälvet ja variatsioonikordajat. Andmetöötluseks kasutati programme Microsoft Excel ja QGIS. Töö tulemusena selgus, et korteriomandite eluruumide ostu-müügitehingute arv, summa ja keskmine pinnühikuhind on Tartu erinevates linnaosades erinev ning neid mõjutavad mitmed erinevad tegurid. Kahte uurimisperioodi võrreldes tuli välja, et korteriomandite eluruumide ostu-müügitehingute arvu perioodide vaheline muutus oli osades linnaosades negatiivne ehk arv vähenes ja osades linnaosades positiivne ehk arv suurenes. Tehingute summa ja keskmine pinnaühiku hind mõlemad tõusid uurimisperioodide vahel. Muutuste peamisteks põhjusteks olid linnaosas olev nõudlus ja pakkumine, asukoht, uusarenduste hulk, eluruumi seisukord ja suurus, erinevate teenuste ja asutuste olemasolu, erinevad vaba aja veetmise võimalused, töökoha või kooli lähedus ja turvalisus jms. Uurimisteema jätkuuringu võimalused on analüüsida renditurgu, teisi kinnisvaraturu liike, teisi perioode ja nende vahelisi muutusi, teist Eesti linna. Veel on võimalik eristada esmaja järelturgu ning vaadelda linnaosade suuruse ja tehingute arvu suhet.
The real estate market is constantly changing, and it is important to understand it in order to participate in the market. Many factors affect the real estate market and property value. The aim of this thesis is to find out the changes in the number, total amount and average price per surface unit of the purchase and sale transactions of apartment properties in the districts of Tartu between the research periods 2011–2012 and 2021–2022. The work uses data from the Estonia Land Board's transaction database. Thematic maps were prepared to characterize changes in transactions. The map layer of the borders of Tartu city districts was obtained from the Tartu city government. The standard deviation and the coefficient of variation were calculated to characterize the variability of the average surface unit price. Microsoft Excel and QGIS were used for data processing. As a result of the work, it became clear that the number, amount and average unit price of apartment ownership housing transactions are different in different districts of Tartu and are influenced by several different factors. Comparing the two research periods, it turned out that the change between the periods in the number of apartment ownership housing transactions were negative in some districts, i.e. the number decreased, and positive in some districts, i.e. the number increased. The total amount of transactions and the average price per surface unit both increased between the investigation periods. The main reasons for the changes were the demand and supply in the district, the location, the number of new developments, the condition and size of the housing, the availability of various services and institutions, various leisure opportunities, the proximity and safety of the workplace or school, etc. The possibilities of a follow-up study of the research topic is to analyze the rental market, other types of real estate market, other periods and the changes between them or another Estonian city. It is also possible to distinguish between the primary and secondary markets and to observe the ratio between the size of the districts and the number of transactions.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, kinnisvara, kinnisvaraturg, kinnisvara väärtus

Viide

Kollektsioonid