Andmebaasi logo
 

Viljelussüsteemide mõju mulla mikroobi- ja vihmaussikooslusele

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2021

Kättesaadav alates

03.06.2026

Autorid

Koll, Birgit

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli võrrelda mahe- ja tavaviljelussüsteemides vihmausside mitmekesisust ja mikroobikooslusi. Vihmausside ja mullamikroobide proovid koguti Eesti Maaülikooli Eerika katsepõllult. Vihmaussi proovid koguti 2020 aasta sügisel labidaproovidena 25 cm x 25 cm suuruselt alalt neljas korduses ning seejärel vihmaussid loendati liigiliselt ning kaaluti nende biomass. Mikroobide proovid koguti 2019 aasta kevadel 0-20 cm sügavuselt mullapuuriga kolmes korduses ning saadeti määramiseks Rootsi Uppsala ülikooli. Eerika katsepõllu viljelussüsteemide variandid jagunesid järgnevalt: Mahe 0- järgib ainult külvikorda, vahekultuure ei kasvatata; Mahe I- külvikord talviste vahekultuuridega; Mahe II - külvikord talviste vahekultuuridega + sõnnik 40 t ha-1 ; Tava 0- mineraalväetisi ja vahekultuure ei kasutata, kasutatakse pestitsiide; Tava II mineraalväetistega (odra allakülvile 120 kg N, 25 kg P, 95 kg K ha-1 + pestitsiidid). Läbiviidud katsetest selgus, et vihmausside arvukus (tk m−2 ) ja biomass (g m−2 ) osutusid suurimaks Mahe II variandis ja madalaimaks Tava 0 variandis. Mikroobide analüüsid näitasid suurimat biomassi (nmol g −1 ) Tava I variandis väljaarvatud grampositiivsete puhul, kus see oli suurem Mahe II variandis. Kõik läbiviidud mikroobide analüüsid näitasid madalat biomassi Tava 0 variandis. Olulisemateks arvukuse mõjutajateks olid mulla pH ja orgaanilise süsiniku sisaldus mullas. Talviste vahekultuuridega ja sõnnikuga viiakse mulda rohkem orgaanilist ainet ning ka pH on neutraalsem. Pestitsiidid ja mineraalväetised võivad põhjustada mulla hapestumist ning orgaanilise süsiniku vähenemist. Käesoleva uurimuse tulemused kinnitavad varasemate katsete tulemusi vihmausside ja mikroobidega Eerika katsepõllul.

Kirjeldus

Magistritöö Kalandus ja rakendusökoloogia õppekaval

Märksõnad

magistritööd, vihmaussid, mikroobikooslused, orgaaniline süsinik, mulla happesus, talvised vahekultuurid

Viide

Kollektsioonid