Andmebaasi logo
 

Maheveisekasvatusse sobivate kaunviljade keemiline koostis, lõhustuvus vatsas ja kuumtöötlemise mõju lõhustusnäitajatele

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2017

Kättesaadav alates

Autorid

Viksi, Innar

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Eestis üheks enamkasutavamaks proteiinsöödaks loomakasvatuses on kuumtöödeldud rapsikook. Mahelehmade söötmisel kehtivad aga teatavad reeglid ja muu hulgas tuleb maheloomakasvatusettevõtetes loomade söötmisel eelistada kohaliku päritoluga ja soovitatavalt oma ettevõttes kasvatatud söötasid. Kaunviljade seemned on tuntud oma suure proteiinisisalduse tõttu ja võiksid olla heaks söödaks mahelehmadele. Liblikõieliste kultuuride kasvatamine rikastab mulda lämmastikuga ja on mahetootmises seetõttu vajalikud ka muldade väetamisel. Magistritöö eesmärgiks oli uurida põldoa, põldherne ja viki kuivaine ning proteiini lõhustuvust veise vatsas. Samuti sooviti välja selgitada, milline on kuumutamise mõju herne ja oa lõhustuvusele vatsas. Uuritud kaunviljade kuivaine efektiivne lõhustuvus vatsas varieerus vähesel määral ning oli sõltuvalt kultuurist ja sordist 71-80%, kuumpressitud rapsikoogil oli vastav näitaja aga 62%. Kuivaine lõhustuvus kuumutatud (130 ºC juures 20 minutit) kui ka kuumutamata hernel oli 48 tunnise inkubatsiooni perioodi lõpus koguni 100 %. Kuumtöödeldud rapsikoogil jäi näitaja 80 % juurde. Kuumutatud põldoa kuivaine lõhustus samuti 48 tunni jooksul peaaegu täielikult (94,9 %). Nii nagu kuivaine puhul, lõhustus ka põldoa ja suviviki proteiinist 48 tunnise inkubatsiooni perioodi lõpuks 100 %. Samad tulemused saadi ka kuumutatud herne ja põldoa proteiini lõhustuvusel vatsas. Võttes aluseks uuringu tulemused, võib väita, et vatsas lõhustumatu proteiini tarbe katmiseks sobib kõige paremini kuumtöödeldud rapsikook. Kui selle saamine mahepõllumajanduslikus loomakasvatuses on raske, või on see sööt kallis, võivad tõenäoliselt anda rahuldava tulemuse ka herne ja põldoa söötmine. Keemilise koostise ja lõhustuvusnäitajate poolest ei erine suuresti hernes ja põlduba üksteisest, mistõttu tuleks mahepõllumajanduslikku loomakasvatusettevõtetesse valida kasvatamiseks sellised kultuurid, mis sobiksid hästi oma agrotehniliselt omadustelt mahetootmisesse. Uuring viidi läbi riikliku programmi „Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009 – 2014“, mida finantseeris Eesti Põllumajandusministeerium rakendusuuringu „Kohalikel mahesöötadel baseeruva söötmisstrateegia väljatöötamine piimalehmadele“ raames.
One of the most widely-used protein feeds in cattle production in Estonia is heat-treated rapeseed cake. Feeding organic cows is regulated with certain rules and localy produced feed should be preferred in organic animal farms. Pulses are well known by their high protein content and can be therefore good feed for organic dairy cows. Legumes enrich the soil with nitrogen and are needed in organic production also for fertilizing the soil. The aim of the Master’s thesis was to study the rumen degradability of dry matter and protein of field bean, field pea and vetch. Also, the impact of thermal processing on the degradability of the pea and the bean in the rumen was observed. Pursuant to the study, the effective degradability of dry matter in different pulses varied to some extent and were between 71-80% depending from the crop and variety; the same value for heat-treated rapeseed cake was 62%. The dry matter degradability of thermally processed (20 minutes at 130 ºC) and unprocessed pea was 100% at the end of a 48-hour incubation period. The same figure was 80% in case of the heat-treated rapeseed cake. The degradability of the thermally processed field bean within 48 hours was also almost complete (94.9 %). Like dry matter, the degradability of protein of the field bean and the summer vetch was also 100 % during a 48-hour-long incubation periood. The same results were obtained also in case of the thermally processed pea and field bean. Based on the results of the study it may be stated that in order to cover the need for rumen undegradable protein, the most suitable fodder is the heat-treated rapeseed cake. If getting this feed in organic cattle production is complicated or due to the high cost, feeding peas and field beans will most likely give a satisfactory result as well. The chemical composition and degradability parameters of the pea and the field bean did not differ much. Therefore organic cattle farmers should cultivate pulses, which agro-technical characteristic are more suitable for the organic conditions. The survey was conducted within the framework of the national program “Applied research in agriculture and the development activity in 2009–2014” financed within the applied research of the Estonian Ministry of Agriculture “Development of feeding strategy of dairy cattle based on the local organic fodder”

Kirjeldus

Väitekiri magistrikraadi taotlemiseks loomakasvatuse erialal

Märksõnad

magistritööd, proteiinisöödad, maheloomakasvatus, kaunviljad, kuumtöötlemine

Viide

Kollektsioonid