Andmebaasi logo
 

Culling and longevity of Estonian dairy cows – animal-based, herd infectious and farmerrelated risk factors

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

Autorid

Rilanto, Triin

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Estonian University of Life Sciences

Abstrakt

The milk production of the cows increases every year with an accompanying decrease in their lifespan both in Estonia and other countries around the world. These trends are especially apparent in larger production farms. Intensive culling and early exit from the herd reflect poor cow health and decreased welfare but may also be related to the production goals and attitudes of the farmers. The short productive life of the cows is associated with greater environmental impact and also does not meet consumer expectations. In this thesis the effect of different factors on dairy cow culling and lifespan were analyzed. The animal-based risk, herd infectious and farmer-related risk factors of culling were investigated in Estonian large dairy farms. In the current study we found that the culling rate and longevity of cows in Estonian dairy herds are similar to results of other high production countries. The highest culling risk was related to calving problems and early post-partum period. Also, the risk of culling increased with an age of the dairy cow. The four most common reasons for culling in this study were feet and claw disorders, udder disorders, metabolic and digestive disorders, and fertility problems. Estonian large dairy herds were endemically infected with many cattle pathogens having significant impact on culling and longevity by impairing cattle health, fertility, and production. In this research was found that farm managers are generally not satisfied with the culling rate and longevity of cows. Also, the culling rate was the highest and the longevity of the cows was the shortest precisely in those dairy farms where the farm managers prioritized the achievement of high milk production more than the long life of the cows. A better understanding of the economic return of dairy cow longevity and finding the compromise between milk yields and cow health would be important for the sustainability.
Nii Eestis kui mujal maailmas suureneb lehmade piimatoodang igal aastal, kuid samaaegselt väheneb nende eluiga. Eriti märgatavad on need trendid suuremates tootmisfarmides. Intensiivne praakimine ja varajane karjast väljaminek kajastavad lehmade habrast tervist ja vähenenud heaolu, samas võib see olla ka seotud loomapidajate tootmiseesmärkide ja suhtumisega. Lehmade lühike produktiivne eluiga on seotud suuremate keskkonnamõjudega ega vasta ka tarbijate ootustele. Käesoleva väitekirja eesmärk oli analüüsida, millised tegurid mõjutavad lehmade praakimist ja eluiga. Uurisime nii praakimise loomapõhiseid ohutegureid Eesti piimaveise populatsioonis, samuti nakkushaiguste leviku ning loomapidajaga seotud riskitegureid peamiselt suurtes tootmisfarmides. Tuvastasime, et Eesti piimakarjades on lehmade praakimiskordaja ja eluea pikkus sarnane teistele kõrgetoodanguliste riikide näitajatele. Lehmade praakimisrisk oli kõige kõrgem poegimisprobleemide korral. Praakimise tõenäosus oli suurim vahetult pärast poegimist, samuti suurenes see oluliselt vanuse kasvades. Peamisteks Eesti lehmade praakimispõhjusteks on sõra- ja jäsemehaigused, udarahaigused, ainevahetus- ja seedeelundkonna haigused ning sigimisprobleemid. Eesti suured piimakarjad on endeemselt nakatunud mitmete oluliste veiste nakkushaigustega, millest mõnedel on märkimisväärne mõju lehmade praakimisriskile ja eluea pikkusele. Uuringus leidsime, et farmijuhatajad ei ole üldiselt rahul lehmade praakimismäära ja eluea pikkusega. Samas oli praakimiskordaja suurim ja lehmade eluea pikkus lühim just neis ettevõtetes, kus loomapidajad tähtsustasid kõrge piimatoodangu saavutamist enam kui lehmade pikka eluiga. Lehmade karjaspüsivuse parendamiseks tuleks enam panustada karja tervise edendamisse, samuti on vajalik selgitada lehmade pikema eluea majanduslikku kasumlikkust ning leida kompromiss lehmade väljalüpsi ja karjaspüsimise vahel.

Kirjeldus

A Thesis for applying for the degree of Doctor of Philosophy in Veterinary Science.
Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal.

Märksõnad

dissertatsioonid, dissertations, piimakari, praakimine, piimatootmine, loomataudid, loomatervishoid, dairy cattle, culling, milk production, animal infections, animal health

Viide

Kollektsioonid