Andmebaasi logo
 

Ettevõtluse ja sotsiaalmajanduslike arengute seosed Kagu-Eesti valdades aastatel 2005-2013

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2016

Kättesaadav alates

Autorid

Aia, Sirli

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Ettevõtlusel on tänapäeva ühiskonnas väga oluline roll töökohtade loojana ning majanduskasvu ja innovatsiooni allikana. Töö eesmärgiks oli teada saada, kuidas mõjutasid sotsiaalmajanduslikud arengud Kagu-Eesti ettevõtlusaktiivsust aastatel 2005-2013. Sotsiaalmajanduslike näitajate all vaadeldi rahvaarvu, töötust, füüsilisest isikust ettevõtjate osakaalu kohalikus majanduses, kolmanda sektori organisatsioonide arvu 1000 elaniku kohta, kohalike elanike sissetuleku taset ning primaarsektori osakaalu kohalikus majanduses. Ettevõtlusaktiivsust kirjeldasid statistilisse profiili kuuluvad majanduslikult aktiivsed ettevõtted tuhande elaniku kohta kohalikus omavalitsuses. Andmete allikaks olid Eesti Statistikaamet ja Eesti Töötukassa. Selleks, et võrrelda, kuidas sotsiaalmajanduslikud näitajad olid Kagu-Eesti valdades seotud ettevõtete arvuga, kasutati programmi R-i abil tehtud fikseeritud efektiga paneelandmete regressiooni. Ettevõtlusaktiivsus Kagu-Eestis oli Eesti keskmisest madalam. Tulemustest selgus, et neljal teguril oli statistiliselt oluline mõju ettevõtlusaktiivsusele Kagu-Eesti kohalikes omavalitsustes. Rahvaarvu vähenemine, palgatöötajate sissetuleku tõus, füüsilisest isikust ettevõtjate arvu ja mittetulundusühingute arvu suurenemine suurendasid ettevõtlusaktiivsust Kagu-Eesti KOV-des. Töötusel ja primaarsektori ettevõtete osakaalul polnud statistiliselt olulist mõju ettevõtlusaktiivsusele Kagu-Eesti KOV-des.
Entrepreneurship plays an important role as a creator of employment and economic growth. The aim of the thesis is to study the impact socioeconomic developments had on entrepreneurial activity in the south eastern parishes in Estonia in 2005-2013. Socioeconomic figures included are population, unemployment, share of primary sector enterprises, share of sole proprietors among enterprises, average income of an employee, number of non-profit organizations per 1000 inhabitant. Entrepreneurial activity is measured by number of registered enterprises per 1000 inhabitants in a parish. Data from Estonian Statistical Office and Estonian Unemployment Insurance Fund is used in a fixed effect panel regression. Entrepreneurial activity in South eastern Estonia was lower than Estonian average. Four factors had statistically significant impact on entrepreneurial activity in parishes. Decrease in population, increase in income of employees, share of sole proprietors among enterprises, and number of non-profit organizations per thousand inhabitants increased the entrepreneurial activity in parishes. Unemployment and share of primary sector enterprises did not have significant impact on entrepreneurship.

Kirjeldus

Märksõnad

ettevõtlus, sotsiaalmajanduslikud näitajad, regionaalne areng, kohalikud omavalitsused, Kagu-Eesti, bakalaureusetööd

Viide

Kollektsioonid