Andmebaasi logo
 

Koroonaviiruse COVID-19 kriisi mõju kohaliku toidu väiketootjatele : uuringu lühikokkuvõte

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2020

Kättesaadav alates

Autorid

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

2020. a. alguses alanud üleilmse koroonaviiruse COVID-19 puhanguga seoses kuulutati Eestis 12. märtsil välja eriolukord, mis kestis 17. maini ja mille järgselt hakati seatud piiranguid mais ja juunis järk-järgult leevendama. Eriolukorraga seoses rakendatud meetmetel oli nii otsene kui kaudne mõju inimeste kui ka ettevõtete tegevusele. Toidusektori väiketootjate jaoks olid muuhulgas olulised piirangud, mis olid seotud liikumispiirangutega, avalike kogunemiste keelamisega, haridusasutuste jt avalike asutuste sulgemisega, kaubandusettevõtete ja toitlustuskohtade tegevuse piiramisega, sest neil meetmetel oli otsene mõju nõudlusele nende toodangu järgi, turustuse korraldamisele ja tarbijate ja tööjõu liikumisele. Käesoleva uuringuga koguti esmast infot, kuidas koroonaviirusega seotud piirangud mõjutasid toidusektori väikeettevõtjaid märts- juuni 2020. Selleks viidi 8.-30. juuni läbi küsitlus toidusektori ettevõtjate hulgas. Uuringul oli kolm peamist eesmärki: - Saada esmane ülevaade, mis oli koroonaviiruse puhanguga seotud esmaste meetmete otsesed ja kiired mõjud väiketootjate tegevusele ja lühikestele tarneahelatele; - Küsitlusega koguda sisendit jätkamaks üksikasjalikuma metoodika ja mõõdikute välja töötamisega, et analüüsida milline on koroonaviiruse pikemaaegsem mõju tarneahelale ja väiketootjate tootmis- ja turustustegevusele, ning kuidas ja mis ajaperioodil oleks seda mõttekam mõõta. - Koguda andmeid rahvusvaheliseks võrdluseks. Uuringus kasutatud küsimustik põhines Ungari Teaduste Akadeemia töörühma ankeedil. Eestist kogutud andmeid võrreldakse viie EL-i riigi küsitlusandmetega. Küsitlus põhines mittetõenäosuslikul valimil ning küsitluseks kasutati elektroonilist ankeeti, mida levitati läbi LEADER tegevusgruppide ning toidu- jms võrgustike ning sihipäraselt toidusektori erinevate organisatsioonide liikmete kontaktidele. Lisaks vastajate endi poolt ankeedi elektroonilisele täitmisele kasutati ka võimalust küsitlusele telefoni teel vastata. Küsimustik sisaldas suletud ja avatud vastuseid, sh fookus oli tootjate endi vabas vormis esitatud kirjeldustel, mis probleemidega nad kokku puutusid. Need vastused annavad olulist sisendit täpsustamaks edaspidist metoodikat ja teemasid, mida järgnevalt peaks pikemas perspektiivis uurima hindamaks muutuseid tarneahelas ja sektoris ning ettevõtete tegevust nende jaoks uute oludega kohanemisel. Alljärgnevalt esitatakse peamiste tulemuste lühikokkuvõte. Analüüs põhineb 52 tootja vastustel, kes ankeedi täielikult täitsid.

Kirjeldus

Märksõnad

väiketootmine, toiduained, kriisid, küsitlusuuringud, uuringute aruanded, Eesti

Viide

Kollektsioonid