Andmebaasi logo
 

Omanike harjumused koerte söötmisel ja selle seos koerte optimaalse kehakonditsiooniga

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2021

Kättesaadav alates

04.09.2021

Autorid

Toodo, Anette

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Tänapäeval on võimalik koeri sööta nii valmissöödaga, valmistada sööt kodus kui ka kombineerida erinevaid söötmisviise. On oluline, et koer saaks söödaga vajalikud toitained ja sööt kataks koera ööpäevase energiavajaduse. Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida omanike harjumusi koerte söötmisel ja selle seost koerte optimaalse kehakonditsiooniga. Andmed koguti sotsiaalmeedia vahendusel levitatud küsimustiku abil ja analüüsiti MS Excel Office programmis. Küsitlusele vastas 1608 omanikku. Tulemustest selgus, et 85,8% protsenti emastest koertest olid omanike arvates optimaalses konditsioonis ja 13,6% ülekaalulised. Isastest koertest 88,0% olid optimaalses kehakonditsioonis ja 10,8% ülekaalulised. Steriliseeritud emastest koertest olid ülekaalulised 23,2% ja kastreeritud isastest koertest 22,7%, mis viitab, et omanikud ei arvesta steriliseerimise ja kastreerimise mõju koera ainevahetusele ning ei korrigeeri koerte söötmist sellele vastavalt. Ainult tööstuslikult valmistatud valmissööta saavatest koertest oli 13,9% omanike hinnangul ülekaalulised. Kodutoitu (sh toortoitu) ja valmissööta saavatest koertest oli ülekaalus 13,0% koertest ja kodutoitu (sh toortoitu) saavatest koertest 11%. Koerte ülekaalulisuse põhjusteks võis olla omanike vähene teadlikkus, kui palju nende koer tegelikult ööpäevas sööta peaks saama või koerale anti juurde suure energiatihedusega maiustusi, millest saadavat lisaenergiat ei arvestatud päevase energiatarbimise hulka. Kodus valmistatud sööda kasutamise populaarsus on tõusnud, kuid omanikud ei ole sageli teadlikud söötade toitefaktorite sisaldustest ning koerte tegelikest vajadustest. Oluline on suurendada koeraomanike teadlikust koerte liigiomasest toitumisest ning söödaratsioonide koostamisest.
It is possible to feed dogs with commercially made feed, to make feed at home or to combine different feeds. The dog must obtain the nutrients it needs from the feed and it must meet its daily energy requirements. The aim of the thesis was to research the feeding habits of dog owners and their effect on dogs’ optimal body condition. Data was obtained through a questionnaire distributed via social media and analyzed in MS Excel Office. Owners responded to the questionnaire about 1608 dogs in total. The results showed that according to their owners 85.8% of female dogs were in optimal body condition and 13.6% were overweight. Of the male dogs 88.0% were in optimal body condition and 10.8% were overweight. 23.2% of neutered female dogs and 22.7% of neutered male dogs were overweight, indicating that owners did not consider the impact of neutering to the dogs’ metabolism and did not adjust the dogs' diet accordingly. 13.9% of the dogs fed only with commercially produced pet feeds were considered overweight by the owners. 13.0% of the dogs fed with home made feed (including raw feed) in combination with commercial pet feed and 11% of dogs fed solely with home made feed (including raw feed) were overweight. The reason may be the owners’ lack of awareness of their dogs’ energy requirements, or not counting energy-dense treats towards the daily energy intake. The popularity of home made feed has increased, but owners are often unaware of the nutritional content of the feed and the actual needs of their dogs. It is important to increase the awareness of dog owners about the species-specific nutrition and diet formulation.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Loomakasvatuse õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, koer, söötmine, kehakonditsioon, ülekaal

Viide

Kollektsioonid