Andmebaasi logo
 

Turunduskampaania „Ööspaa“ analüüs Suure-Jaani Tervisekoja veekeskuses

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

1.03.2024

Autorid

Kruuse, Kristel

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Tänapäeva valikute rohkus erinevate kaupade ja teenuste vahel on viinud olukorda, kus ettevõtte edukuse võti peitub suuremal määral ettevõtte turundusoskuses. Ettevõtetel tuleb leida üles see miski, mis konkurentidest eristab. Oluline on, et turunduskampaaniate korraldamisel valitakse välja kõigepealt sihtgrupp, sest nii jõuab kampaania sõnum suurema tõenäosusega potentsiaalse kliendini. Kampaaniate korraldamise puhul on järeluuringute tegemine sama tähtis kui kampaania ise, sest nende kaudu saab olulist tagasisidet selle kohta, kas kampaania sõnum jõudis kliendini, kas see oli üheselt mõistetav ning kuidas mõjus kampaania pildikeel. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida sihtgrupi arvamusi Suure-Jaani Tervisekoja veekeskuse turunduskampaania “Ööspaa” kohta. Eesmärgi saavutamiseks on töös kasutatud kvalitatiivset uurimismeetodit, milleks koguti esmaseid andmeid personaalintervjuu ja fookusgrupi intervjuu abil. Sellele järgnes kvalitatiivne analüüs, mille keskmes on fookusgrupis osalenute arvamused analüüsitava kampaania kohta. Analüüsist selgus, et kampaania sõnum ei jõudnud kõikide vastuvõtjateni ühesugusena. Selleks, et edaspidi oleks kampaaniate sõnum üheselt mõistetavam, tegi töö autor ettepanekuid ja loodab, et sellest on edasiste „Ööspaa“ kampaaniate korraldamisel reaalset abi. See oli esimene kvalitatiivne analüüs, mis Suure-Jaani Tervisekoja veekeskuses on läbi viidud.
Today's abundance of choices between different goods and services has led to a situation where the key to a company's success lies in a greater extent of the company's marketing skills. Companies need to find something that differentiates them from their competitors. Organizing marketing campaigns, it is important to find the right target group first, this way the message of the campaign is more likely to reach a potential customer. During campaigns, doing follow- up research, is just as important as the campaign itself, because it will provide important feedback, if the campaign message has reached the customer, whether the message was unambiguous and what effect the campaign visuals had. The purpose of this bachelor's thesis was to analyse the opinions of the target group about the marketing campaigne of the Suure-Jaani Healthcare aqua center. To achieve these goals in the thesis, qualitative research method was used, for which primary data was collected through a personal interview and a focus group interview, followed by a qualitative analysis focused on the opinions of the participants in the focus group. The analysis revealed that the message of the campaign did not reach all recipients in the same way. In order for the message of the campaigns to be clearer in the future, the author of the work made suggestions and hopes that this will be a real help in curating future "Ööspa" campaigns. This was the first qualitative analysis that has been carried out in the Suure-Jaani Healthcare aqua center.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, kampaania, turunduskommunikatsioon, sihtgrupp, järeluuringud, reklaam

Viide

Kollektsioonid