Andmebaasi logo

Tere tulemast digitaalarhiivi EMU DSpace!

Digitaalarhiiv EMU DSpace kogub, säilitab ja loob ligipääsu Eesti Maaülikooli liikmeskonna poolt loodud või Eesti Maaülikooli vastutusvaldkondadega seotud teadustöödele toetamaks maaülikooli konkurentsivõimet ja teadmistepõhist ühiskonna arengut. Digitaalarhiivi haldab Eesti Maaülikooli raamatukogu.
 

Valdkonnad DSpace's

Valige valdkond, et selle kogusid sirvida.

Nüüd näidatakse 1 - 5 5

Hiljutised sisestused

Kirje
Aastaaruanne 2023
(Eesti Maaülikooli raamatukogu, 2024) Eesti Maaülikooli raamatukogu
Eesti Maaülikooli raamatukogu on teadusraamatukogu, mille põhiülesandeks on koguda ja vahendada teavet biomajanduse valdkonnas toetamaks maaülikooli konkurentsivõimet ja teadmistepõhist ühiskonna arengut. Eesti Maaülikooli tugistruktuuri üksusena varustame, säilitame ja teeme kättesaadavaks ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuseks vajalikku informatsiooni, osutame avalikku raamatukogu- ja infoteenust, arendame e-raamatukogu ning loome innovaatilise töö- ja kultuurikeskkonna. 2023. aasta tegemiste märksõnadeks olid Eesti Vabariigi 106. ja veterinaaria kõrghariduse 175. aastapäev, uus kommunikatsioonistrateegia, andmekaitse ja infoturve, avatud teadus, teadusandmete säilitamine ja andmehaldus ning digitaalarhiivi EMU DSpace’i arendamine. Oleme võtnud eesmärgiks tegelda süvitsi avatud teaduse teemadega: õpime ise ja jagame teadmisi ning tuge ülikooli teadlaskonnale. Raamatukogu eesmärk on toetada avatud teaduse põhimõtteid ning suurendada ülikooli teadustulemuste nähtavust maailmas. Võttes arvesse nõudeid ja suuniseid avatud juurdepääsuga publitseerimisele ja avaandmetele, edendame koostööd teadlaskonna ja raamatukogu spetsialistide vahel. Järjest enam kasvas ka vajadus andmehaldusplaanide koostamisprotsessi nõustamise järele. Üks olulisemaid ja tulemuslikumaid raamatukogu töösuundi 2023. aastal oli teadusinformatsioonitaristu arendamine. Raamatukogu hallatav digitaalarhiiv EMU DSpace on näidanud üles jätkusuutlikkust, mistõttu on ülikoolis selle vastu järjest enam usaldus kasvanud. Panustades akadeemilise pärandi talletamisse ja kättesaadavaks tegemisse arhiveeritakse aina rohkem lisaks lõputöödele ja teadusteavikutele ka digiteeritud andmekogusid ja teadusandmeid. DataCite Eesti konsortsiumi liikmena on Eesti Maaülikoolil litsents teadusandmetele DOIde (Digital Object Identifier) omistamiseks. Raamatukogu pakub Eesti Maaülikooli teadusandmetele ja publikatsioonidele, mis on hoiustatud pikaajaliseks säilitamiseks digitaalarhiivis EMU DSpace, ka DOIde omistamise võimalust (prefiksiga EMU). Raamatukogu osaleb aktiivse partnerina rahvusvahelistes teadus- ja arendustegevusega seotud võrgustikes. Sujus koostöö EBSCO Information Services Inc-ga maaülikooli kasutajatele loodud andmebaaside ühisotsingumootori EBSCO Discovery Service (EDS) edasiarendamisel.
Kirje
Determination of residual stresses in coated plates using layer growing/removing methods: 100th anniversary of Stoney’s equations
(Tallinn University of Technology, 2010) Kõo, Jakub; Valgur, Jaak
In connection with the 100th anniversary of Stoney’s equations, some historical remarks are made with respect to the development of these equations. In the capacity of an example of the extension of Stoney’s equations, a unique algorithm of the layer growing/removing methods for determination of residual stresses in isotropic inhomogeneous coated plates is presented. Using a computer program based on this algorithm, residual stresses are computed in a detonation gun sprayed WC-Co coating.
Kirje
Puulehtedest graanulite tootmine
(Eesti Maaülikool, 2024) Nemvalts, Sander; Pärn, Linnar (juhendaja)
Graanulite tootmine ja tarbimine kütusena on järjest rohkem populaarsust kogumas. Raiemahtude vähendamine suurendab metsast saadava materjali nõudlust ning hinnatõusu saematerjalidele kui ka erinevatele puitkütustele. Katsetatakse erinevaid alternatiive sooja tootmisel ning otsitakse võimalusi biomassi efektiivsemaks väärindamiseks. Lõputöö eesmärgiks oli uurida (katsemeetodil) puulehtede-, kase- ja okaspuu saepuru massist toodetud erinevate koostistega graanulite mehaanilist tugevust ja kütteväärtust. Töö käigus toodeti 8 erineva koostisega pelletid. Praktiline töö ja analüüs viidi läbi Eesti Maaülikooli puitkütuste laboris, graanulite pressimine ettevõttes Genetrade OÜ ning graanulite mehaanilise tugevuse leidmine AS Palmako Kavastu tehases. Puulehtedest on võimalik graanuleid toota. Lehemassi ja saepuru segamisel saadakse paremaid kvaliteedinäitajaid kui puhtal lehemassil. Kokkuvõttes töö eesmärk saavutati ning saadud tulemused võivad olla kasulikeks lähteandmeteks biomassi edasiseks granuleerimiseks.
Kirje
Determination of Eigenstresses in Machine Elements Restored by Galvanic Coatings : [Dissertation for the degree of Candidate of Engineering Sciences : full text in Russian]
(Ленинградский сельскохозяйственный институт, 1965) Kõo, Jakub; Gutman, S. (juhendaja)
Autoreferat of the thesis is available http://hdl.handle.net/10492/8534
Kirje
Mereadru kasutamise võimaluste uurimine loomade söötmisel
(Eesti Loomakasvatuse Instituut, 1965) Väljaots, Heino (koostaja)
Mereadru all üldises mõttes mõeldakse meie rannavetes kasvavaid vetikaid (Algae), millede seas põisadru (Fucus vesiculosus) on domineerivaks liigiks. Käesoleva töö ülesandeks oli koguda andmeid iga aasta väljauhutava mereadru kohta saartel ja põhja- ja läänerannikul, samuti selgitada mereadru kasutamise võimalusi söödana.