Now showing items 1-14 of 14

 • Arukase (BetulapendulaRoth) ja hariliku kuuse (Piceaabies(L.)Karst.) radiaalkasvu analüüs tormijärgses puistus Antumäe kinnistul 

  Varrik, Maaris (Eesti Maaülikool, 2017)
  Mets on Eesti jaoks tähtis loodusvara, mis katab meie riigi pindalast üle poole (~51%) ja annab tööd paljudele eestlastele. Dendrokronoloogiliste meetoditega saab hinnata ja analüüsida erinevate häiringute mõju puude ...
 • Hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) radiaalkasvu analüüs juuremädaniku nakkusega küpsetes puistutes 

  Klein, Gert (Eesti Maaülikool, 2018)
  Juuremädanikud põhjustavad kuuse puistutes majanduslikku kahju, rikkudes puidu kvaliteeti ja vähendades puude juurdekasvu. Lisaks sellele on valede majandusviiside korral suur tõenäosus, et patogeenid levivad peale raiet ...
 • Hariliku kuuse (Picea abies) puidu tiheduse muutumine vertikaal- ja horisontaalsuunas 

  Visnapuu, Vairo (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud bakalaureusetöö annab ülevaate hariliku kuuse (Picea abies) puidu tiheduse muutumisest vertikaal- ja horisontaalsuunas. Samuti uuriti seost aastarõngaste laiuse, sügispuidu osakaalu ja tiheduse vahel. Töös kasutati ...
 • Hariliku kuuse tüvelõhede analüüs Alatskivi katsekultuuris 

  Orobko, Enrico (Eesti Maaülikool, 2019)
  Tüvelõhesid tekitavaks faktoriks peetakse puusisest stressi, mis on tingitud külmast, põuast, tuulest ja äikesest. Tüvelõhed harilikul kuusel tekivad enamasti viljakamates kasvukohatüüpides, lõuna poolt imporditud taimedel, ...
 • Ilmastiku mõju kase radiaalsele juurdekasvule naadi kasvukohatüübis 

  Dubolazov, Evar (2012)
  Käesoleva lõputöö eesmärk on analüüsida ilmastiku mõju kase radiaalsele juurdekasvule naadi kasvukohatüübis ning võrrelda, kas kahe mõõtja poolt (Ando Lilleleht ja Evar Dubolazov) tehtavad aastarõngaste mõõtmised LINTAB’iga ...
 • Kuusepuidu tangentsiaalne kahanemine 

  Sarapuu, Karel (2016)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida hariliku kuuse (Picea abies) analüüsketaste tangentsiaalset kahanemist kuivatamisel. Erilist tähelepanu pööratakse sügis- ja kevadpuidu aastarõngaste laiuste kahanemise ...
 • Lehise radiaalkasvude varieeruvuse analüüs tüve erinevatel kõrgustel 

  Kiis, Kärolin (2016)
  Eestis on analüüsipuid metsanduslikes uurimustöödes kasutatud üsna vähe, kuna see on pikk ja keeruline protsess. See annab aga suurema ja põhjalikuma võimaluse sellega edaspidi tegeleda. Antud lõputöö eesmärgiks on ...
 • Männipuidu tangentsiaalne kahanemine 

  Sark, Marten (Eesti Maaülikool, 2017)
  Siinse bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida hariliku männi (Pinus sylvestris L.) analüüsketaste tangentsiaalset kahanemist kuivatamisel. Töö fookuses on sügis- ja kevadpuidu aastarõngaste laiuste kahanemise võrdlemine. ...
 • Põua mõju hariliku haava juurdekasvule 

  Lõhmus, Gert (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida hariliku haava radiaalkasvu reaktsiooni põuale ning hinnata haavataeliku (Phellinus tremulae) esinemise osakaalu puudel. Käesoleva lõputöö tulemused põhinevad 45 puu aastarõngaste ...
 • Puistu vanuse määramise meetodite analüüs 

  Hiiend, Henri (Eesti Maaülikool, 2019)
  Puu vanus on metsatakseerimisel ja metsade majandamisel üks olulisemaid tunnuseid. Kasvava puu vanust määratakse enamasti juurdekasvuproovilt puu aastarõngaid lugedes. Puistu vanust on lihtsaim ja täpseim määrata ...
 • Puu vanuse määramise täpsusest 

  Laaneväli, Karel (Eesti Maaülikool, 2020)
  Puu vanus on üks olulisemaid tunnuseid, mille abil puid ja puistuid iseloomustatakse ning metsade majandamist reglementeeritakse. Puude vanuse määramiseks loetakse puudel oksakodarikke, puursüdamikel või kändudel ...
 • Püsiproovitükkide andmetel üksikpuude vanuste täpsustamine dendrokronoloogiliste meetoditega 

  Reimann, Laura (Eesti Maaülikool, 2023)
  Puu vanuse määramine välitingimustes on üldiselt problemaatiline, suure veaga metsaregistri andmetes. Usaldusväärsete metsamudelite loomiseks on vajalik ka kontrollitud algandmestik, mille põhjal koostada näiteks ...
 • Radiaalne juurdekasv keskealistes juuremädaniku nakkusega kuusikutes 

  Tsopp, Kevin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Juuremädanikud on kuusikutes väga levinud ja on olulisimad majandusliku kahju tekitajad Põhja-Euroopa metsades. Kuna juurepessu tõttu väheneb oluliselt kvaliteetse puidu maht seepärast on väga tähtis, et me majandaksime ...
 • Üksikpuu diameetri juurdekasvu hindamine kahe erineva meetodiga 

  Aruoja, Joel (Eesti Maaülikool, 2021)
  Eesti on metsarikas maa ning metsade majandamisel on üheks suureks väljakutseks usaldusväärsete andmete hankimine. Metsanduses on pidevalt vaja uusi andmeid, et mõista puude ja puistu kasvu dünaamikat. Juurdekasvu ...