Now showing items 1-20 of 63

 • Absorption Spectroscopy Studies of Silicon Dioxide Nanoparticles and Their Applications in Solar Cells 

  Alberg, Indrek (Eesti Maaülikool, 2021)
  Silicon dioxide, or silica (SiO2) is a combination of chemical elements silicon (Si) and oxygen (O2). It is a very widespread material on Earth mainly in form of quartz and silica sand. Silicon dioxide is used in silicon ...
 • Aegjärkse ja häilraie mõjud alustaimestikule ja looduslikule uuendusele JS276-8 ja CO036-5 katsealadel 

  Nurme, Mari (Eesti Maaülikool, 2021)
  Lageraie suhtes on ühiskondlik seisukoht sageli kriitiline. Seetõttu soovitatakse kasutada metsade uuendamisel rohkem alternatiivseid raieviise, näiteks turberaieid. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida kahe ...
 • Andmehõivesüsteem kombineeritud küttesüsteemile 

  Kärp, Andreas (Eesti Maaülikool, 2021)
  Tänapäeval, kus peaaegu kõik aspektid meie elust on tihedalt seotud arvutustehnikaga, jätame tihti tahaplaanile ellujäämise aspektist väga tähtsa osa – soojus. Kodused küttesüsteemid, kuigi tihti omades kontrollereid, ei ...
 • Arduinol põhinev õppevahend operatsioonivõimendite uurimiseks 

  Ploom, Stella (Eesti Maaülikool, 2021)
  Käesolev bakalaureusetöö eesmärgiks on projekteerida Arduinol põhinev operatsioonivõimendi katseseade, millega anda ülevaade operatsioonivõimendist ning tema tuntumatest lülitusviisidest nagu komparaator, pingejärgija, ...
 • Automaatne stardijoon autorallis 

  Müürsepp, Gabriela (Eesti Maaülikool, 2021)
  Lõputöö teema valiti seoses autori huviga autoralli vastu. Töö eesmärgiks oli leida lahendus, kuidas asendada inimtööjõu tarvilikkus võistlusauto stardipositsiooni määramisel autorallis. Rallis juhatab auto stardijoonele ...
 • Determining the absorption wavelength of solar cell nanomaterials – metal nanoparticles 

  Puusaag, David (Eesti Maaülikool, 2021)
  Solar cell technology is an ever-increasing field. Plasmonics is an upcoming heavy-hitter in this area. AgNPs play a role in plasmonics. It is in this thesis that AgNPs and their role in solar cells are looked into. Notions ...
 • Determining the Absorption Wavelengths of Solar Cell Nanomaterials – Case of Zinc Oxide Nanoparticles 

  Kaeval, Henno (Eesti Maaülikool, 2021)
  In this thesis the absorbance and band gap properties of ZnO nanoparticles (NP), which is a solar cell and photocatalytic material, have been investigated. The absorbance of the ZnO NP were measured using a UV-Vis ...
 • Elektriajamite e-õppe kursus Moodle keskkonnas 

  Rehemets, Steven (Eesti Maaülikool, 2021)
  Lõputöö eesmärgiks on koostada Moodle’i-põhine elektriajamite kursus, mis võimaldab loodud e-õppe kursust läbida distantsõppe vormis. Eesmärgi saavutamiseks annab autor ülevaate e-õppevormi olemusest ning toob välja nii ...
 • Elektrienergia börsihinda arvestav elektrikütte juhtseade 

  Kaju, Raido (Eesti Maaülikool, 2021)
  Inimeste elukeskkond on elektrienergiast suurel määral sõltuv ja mõjutatav. Tänapäeval saab öelda, et ilma elektrienergiata on väga keeruline hakkama saada, kuna enamus tegevusi toimivad selle abil või sellega kooskõlas. ...
 • Energiakasutuse eripärad väikese mahlatootmisettevõtte elektervalgustuse näitel 

  Proovel, Karin (Eesti Maaülikool, 2021)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua valguslahendus hetkel ehitamisel olevale mahlatootmishoonele ning tuua välja selle energiavajadus. Mahlatootmine kuulub toiduainetööstuse valdkonda ja see seab piiranguid nii ...
 • Energiatarbimise tõhustamise uuring Elva vallas Murumuna Lasteaias 

  Bluum, Martin (Eesti Maaülikool, 2021)
  Antud bakalaureusetöö uurib võimalusi kuidas on võimalik vähendada energiakulusid Elva vallas Murumuna lasteaias võimalikult odavalt. Töö on jaotatud neljaks osaks. Esimeses osas annab autor ülevaate ülemaailmsest ...
 • Eramu energiasäästliku küttesüsteemi lahendus 

  Hövel, Jalmar (Eesti Maaülikool, 2021)
  Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada, millised on parem võimalikud küttelahendused asendamaks hetkelist eramu keskkütte katelt. Vajadus selleks on järjest enam suund väiksema keskkonna jalajälje suunas. Selleks on ...
 • Euroopa Metsainstituudi mittepuiduliste metsasaaduste uuring Eestis 

  Kaljumäe, Egle (Eesti Maaülikool, 2021)
  Metsade kõrvalkasutus on osa eestlaste elamiskultuurist: lisaks metsast saadavale puidule on olulised ka metsa mittepuidulised saadused. Mitmesugused metsasaadusi kasutatakse erinevates eluvaldkondades ja need võivad aidata ...
 • Harvendusraie mõju puude radiaalsele juurdekasvule kuusikus 

  Jõgi, Kaarel (Eesti Maaülikool, 2021)
  Bakalaureusetöös on välja toodud harvendusraie mõju puude radiaalsele juurdekasvule kuusikus. Tänapäeval on Eestimaal ja ka mujal Euroopas kuusikute majandamine väga problemaatiline ja aktuaalne teema. Töö eesmärk on uurida ...
 • Harvesteriga lõigatud puidu mahu võrdlus puistu takseerandmetega 

  Tammsalu, Jaan (Eesti Maaülikool, 2021)
  Antud töö eesmärgiks on uurida, millised on harvesteri andmete ja metsakorraldusandmete erinevuste põhjused puidu mahu hindamisel. Algandmeid omavahel võrreldes on näha, et metsakorraldusandmed näitavad 6,3% suuremat ...
 • Helitomograafi kasutamise võimalikkuse uurimine puude tervisliku seisundi hindamiseks 

  Näkk, Ain (Eesti Maaülikool, 2021)
  Kliimamuutuste tõttu võivad Eesti metsi tulevikus veel rohkem ohustada erinevad mädanikutekitajad. Üks võimalik mädaniku tuvastamise viis on tomograaf. Bakalaureusetöö eesmärgiks oli tomograafi kasutatavuse uurimine ...
 • Impulsstoiteseadmete põhjustatud häiringud madalpingevõrgus elektriliinsidele 

  Saarnak, Hendrik (Eesti Maaülikool, 2021)
  Lõputöös uuritakse impulsstoiteseadmete poolt põhjustatud kõrgesageduslikku müra madalpingevõrgus ja selle mõju PLC arvestite kauglugemisele. Üks rikkis toiteseade võib häirida kümnete arvestite kauglugemist ning nende ...
 • Jaotus- ja juhtimiskeskuse koostamine elektrimontaaži labori õppevahendiks 

  Hannula, Kristo (Eesti Maaülikool, 2021)
  Eesti Maaülikooli elektrimontaaži õppelaboris puudus õppevahendina jaotus- ja juhtimiskeskus. Töö eesmärgiks oli jaotus- ja juhtimiskeskuse koostamine. Töö kajastab komponentidele ja nende valikule esitatavaid nõudeid. ...
 • Järvselja lehiste radiaalkasvu võrdlus ja kliimaanalüüs 

  Press, Raimond (Eesti Maaülikool, 2021)
  Võõrliikide osakaal Eesti metsades on langustrendis, kuid samal ajal on kasvav vajadus kiirekasvuliste puuliikide ja puidu järele, et säästa elustikurikkaid ja sotsiaal-kultuuriliselt väärtuslike metsasid. Lehis on üks ...
 • Kaoliini mõju veetorukatla küttepindadele 

  Martens, Ott (Eesti Maaülikool, 2021)
  Puitkütuse põletamisel tekkivad sadestised mõjutavad küttepindade soojusvahetust. Töö eesmärgiks on teada saada puitkütuselisandi kaoliini mõju veetorukatla küttepindadele. Töös kasutatakse AS Anne Soojuse koostootmisjaama ...