Now showing items 1-20 of 35

 • 3D prinditud detailide järeltöötlemise tehnoloogia 

  Pedassaar, Egert (Eesti Maaülikool, 2020)
  FDM ja FFF tehnoloogiat kasutatavate printeritega prinditud detailide pind jääb krobeline. Siinse töö eesmärk on projekteerida järeltöötlusseade ABS-materjalist 3D prinditud detailide pinnakvaliteedi parandmiseks. Töö ...
 • Diiselmootori toitesüsteemi pihustusrõhu mõju tahma moodustumisele 

  Hazov, Juri (Eesti Maaülikool, 2020)
  Tahma moodustumine diiselmootoris on suureks probleemiks keskkonnale ja inimeste tervisele. Seetõttu on oluline uurida erinevate mootori juhtparameetrite mõju tahma osakalule diiselmootori heitgaasides. Töö eesmärgiks ...
 • Drooniga metsa mõõtmine 

  Saar, Siim (Eesti Maaülikool, 2020)
  Antud lõputöö uurimusülesandeks oli teha andmetöötlust QGIS tarkvaras, kus sisendandmeteks olid drooni pealt tehtud aerofotod proovitükkidest ja proovitükkide takseerandmed. Põhieesmärgiks oli õppida tundma andmeid ja ...
 • Elektrienergia salvestuse maksumus 

  Rusnak, Vladislav (Eesti Maaülikool, 2020)
  Energia salvestamine on säästva energeetika oluline komponent. Energiasalvestus tehnoloogiad võimaldavad energiat aja jooksul paindlikult juhtida, tasakaalustada pakkumist ja nõudlust ning kasutust erinevates rakendustes. ...
 • Elektrilise päikesekütte tehnoloogia eramule 

  Kooskora, Rivo (Eesti Maaülikool, 2020)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida elektrilise päikesekütte tehnoloogiaid eramule ja leida võimalusi, kuidas vähendada võrgust tarbitava elektrienergia hulka tarbevee soojendamiseks. Uurimustöö aktuaalsus seisneb ...
 • Halli lepa (Alnus incana (L.) Moench) järglaskatse kasv 

  Soomaa, Maria Rebeca (Eesti Maaülikool, 2020)
  Hall lepp on Eestis perspektiivikas puuliik energiametsana kasvatamiseks, kuid metsapuude kasvatamisel on oluline kasutada heade pärilike omadustega eksemplare. Kahjuks puuduvad vastavad uurimistööd halli lepa ...
 • Harvendusraie kvaliteedi hindamine ja muutused aastatel 2017-2020 Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna näitel 

  Tikka, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2020)
  Harvendusraie on efektiivse metsamajanduse oluline osa, et metsa tootlikkust maksimeerida. Iga metsaomaniku huvi on metsa hea seisukord ja seeläbi ka kvaliteetselt teostatud raietegevused metsas. Käesolevas bakalaureusetöös ...
 • Hoone kütteks õhk-vesi soojuspumba ja päikese PV katusepaneelide kasutamise tasuvusanalüüs 

  Kotter, Sander (Eesti Maaülikool, 2020)
  Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada, millisel määral on võimalik katusepaneelidest saadud elektrienergiaga käitada kütteperioodil õhk-vesi soojuspumpa ning milline oleks sellest tulenev paneelide tasuvusaeg. Selleks ...
 • John Deere kokkuveomasinate mõju metsapinnasele 

  Holm, Sven (Eesti Maaülikool, 2020)
  Antud bakalaureusetöö koosneb viiest peatükist. Töö annab ülevaate Eestis enim kasutusel olevatest metsaveotraktorite erisurvetest ning nende omavahelistest võrdlustest. Lisaks sellele antakse ülevaade masindegradatsiooni ...
 • Korteriomandite turu areng Tallinnas Mustamäe ja Lasnamäe linnaosade näitel aastatel 2010-2019 ning selle seosed kinnisvaraturu analüüsiga 

  Maila, Kaspar (Eesti Maaülikool, 2020)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida Tallinna korteriomandite turu arengut ning koostada põhjalikum korterituru analüüs. Analüüsi käigus on eesmärkideks uurida nii korteriomandite tehingute arvu kui ka keskmist ...
 • Kõrguse-diameetri mudelite analüüs Järvselja lehisepuistute andmeil 

  Laur, Siim (Eesti Maaülikool, 2020)
  Lehis on atraktiivne okaspuu, mille kasvatamisele ja kasutusele on hakatud järjest enam tähelepanu pöörama. Kuid suhteliselt tagasihoidlikult on tegeletud lehiste kasvu modelleerimisega, kuna algandmestik ei ole piisav. ...
 • Looduslikkuse taastamisvõtete tulemuslikkuse hindamine Karula rahvuspargis 

  Moppel, Laura (Eesti Maaülikool, 2020)
  Looduslikkuse taastamise eesmärk on saada liigiliselt ja struktuurilt maksimaalselt looduslähedane ökosüsteem. Taastamisvõtetega on võimalik kaitsealadel taastada majandusmetsas haruldaseks muutunud struktuurielemente. ...
 • Loona kuivati energiatõhususe parendamise kava 

  Saun, Mart (Eesti Maaülikool, 2020)
  Antud bakalaureusetöö uurib võimalusi kuidas on võimalik vähendada teraviljakuivatusega seotud kulusid. Töö jaotatud kolmeks osaks. Esimeses osas vaadatakse kui suur on teraviljakuivatamisele kuluv energiakogus Eestis. ...
 • Lõuna-Eesti erametsaomanike majandusotsuseid mõjutavad tegurid 

  Ploom, Kaimar (Eesti Maaülikool, 2020)
  Käesoleva bakalaureusetöö uurimisteema on Lõuna-Eesti erametsaomanike soovid ja võimalused oma metsa majandamisel ning tegurid, mis nende majandusotsuseid mõjutavad. Autor kasutas uurimismeetodina enda koostatud ...
 • Masinaelementide labori arendus 

  Niinepuu, Karel (Eesti Maaülikool, 2020)
  Masinaelementide valdkond on pidevalt arenev. Pidevalt arendatakse ja leiutatakse uusi tehnoloogiaid eesmärgiga saavutada efektiivsus ning ökonoomsus. Eesti Maaülikooli masinaelementide laborit uuendati viimati 2011. ...
 • Mehitamata õhusõidukiga aerofotogramm-meetrilise mõõdistamise kõrgusliku täpsuse hindamine teedeehituse näitel 

  Konsin, Siim (Eesti Maaülikool, 2020)
  Uurimustöö eesmärgiks oli uurida integreeritud RTK mooduliga mehitamata õhusõidukiga aerofotogramm-meetrilise mõõdistuse kõrguslikku täpsust teedeehituse näitel. Võrreldi erinevate trajektooridega lennuplaane, lennukõrguse ...
 • Metsakasutuse piirangud Eestis, Soomes ja Rootsis 

  Bimberg, Karin (Eesti Maaülikool, 2020)
  Iga valdkond vajab toimimiseks teatavaid piiranguid, nii on see ka metsakasutuse korral. Töös analüüsitakse Eesti, Soome ja Rootsi metsakasutuse piiranguid ning nende kompenseerimiseks pakutavaid toetusi ja hüvitisi. Töö ...
 • Metsanduslikud toetused metsaühistute vaatevinklist 

  Maidla, Morten (Eesti Maaülikool, 2020)
  Erametsandusega seotud probleemid on metsandussektoris aktuaalne teema. Metsaühistud on erametsa majandamist edasiviiv jõud ja neil on selge ülevaade, milliseid probleeme metsanduslike toetustega esineb ja mis vajaks ...
 • Metsaühistute pakutavad teenused ja nende vastavus metsaomanike ootustele 

  Vaasa, Airiin (Eesti Maaülikool, 2020)
  Erametsanduse toetamiseks on riik loonud tugisüsteemi, mille oluline osa on metsaühistud. Metsaühistute tegevuse paremaks toimimiseks ja metsaühistute liikmete arvu suurendamiseks on tarvis teada, milliseid teenuseid ...
 • Nanotehnoloogia roll taastuvenergeetika arengus 

  Kaur, Laura (Eesti Maaülikool, 2020)
  Taastuvate energiaallikate kasutamine on järjest aktuaalsemaks muutuv teema. Tänapäeval on hakanud päikeseenergia kasutamine end ära tasuma, kuna algselt ebaefektiivsed elemendid. Käesoleva bakalaureusetöö käsitleb ...