Now showing items 1-20 of 70

 • Aerolidari andmete põhjal Järvselja kõrgeimate puude otsimine 

  Andrejev, Georg Sten (Eesti Maaülikool, 2019)
  Aerolaserskaneerimist on Eestis teostatud alates 2008. aastast ja piisava tihedusega (>10 p/ m2 ) aerolidari andmete abil on võimalik hinnata väga hea täpsusega üksikpuude kõrguseid. Töö tehti hõredate andmete põhjal ...
 • Arukase kasvuanalüüs Järvselja õppe- ja katsemetskonna kultuuride näitel 

  Tarve, Mihkel (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö sisaldab ülevaadet arukase iseloomustusest, istutusmaterjalist, majanduslikust tähtsusest, kasvuks sobivatest kasvukohatüüpidest, kultiveerimisest 2013.-2017. aastal ning Järvselja õppe- ja katsemetskonna ...
 • AS Rait Tartu Puiduterminali koormuse analüüs 

  Paeküla, Marek (Eesti Maaülikool, 2019)
  Järgnevas lõputöös on analüüsitud AS Rait Tartu Puiduterminali töökoormust, käsitledes igat tööprotsessi eraldi. Teemavalik tulenes autori isiklikust huvist Tartu puiduterminali lao koormuse vastu. Soov oli saada teada, ...
 • Autonoomne katkematu energiavarustus väikeelamule 

  Kaljuste, Andres (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töö on ajendatud soovist aidata kaasa üha suurenevale taastuvenergia osakaalule Eesti energiamajanduses. Tänu taastuvenergia tehnoloogiate arengule on nende maksumus järjest langemas ja on võimalik, et jõudnud tasemele, ...
 • Bandvagn 206 alusraamile hüdroajami projekt 

  Raudsepp, Raido (Eesti Maaülikool, 2019)
  Metsade kuivendamine muudab meie elukeskkonna kliimat ja liigniiskete metsade kuivendamise vastu on vaja lahendust, et säilitada elamiskõlblik kliima. Turul olemas olevad metsamasinad on väikese efektiivsusega või lõhuvad ...
 • Biokütused Eesti Vabariigi turul fossiilsete kütuste segudes 

  Soots, Viljar (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on kirjanduse ülevaates tuua välja kõik Eesti Vabariigis müügil olevad biokütuste segud fossiilsete kütustega ja analüüsida erinevate biokomponentide sisaldusega diislikütuseid. Vedelkütuse seaduse ...
 • Biopreparaat ROTSTOP® ja karbamiidi efektiivsuse hinnang juurepessu tõrjel hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) puistus 

  Pai, Merili (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöös uuriti juurepessu tõrjevahenditena kasutatava biopreparaat ROTSTOP® ja keemilise ühendi karbamiid ehk uurea efektiivsust juurepessu tõrjel hariliku kuuse puistus. Lisaks analüüsiti hiidkooriku (Phlebiopsis ...
 • Biorafineerimistehaste sotsiaalne aktsepteerimine 

  Künnapuu, Karel (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töö eesmärgiks oli välja selgitada, millised biorafineerimistehase sotsiaalse aktsepteerimise aspektid võivad Eesti kontekstis olulised olla ning mille taha võib seisma jääda tehase ehitus. Eesmärgi täitmiseks viidi ...
 • Diiseltoiteaparatuuride kestuskatsestend 

  Haamer, Christen (Eesti Maaülikool, 2019)
  Antud bakalaureusetöös käsitletakse diiseltoiteaparatuuride kestuskatsestendi projekteerimist ja kontrueerimist. Teemat on eelnevalt uurinud Keio Küüt oma bakalaureuse- ning magistritöös. Diiseltoiteaparatuuride kestuskatsetused ...
 • Eesti saarte vaheline liiklus akutoitel parvlaevadega 

  Petratškov, Sven (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev bakalaureusetöö keskendub loodussõbralikuma transpordiviisi analüüsimises Eesti meresaarte vahelistele veeteedele. Töö eesmärk on leida kui palju läheks Eesti veeteedele akuparvlaeva välja arendamine maksma kui ...
 • Ehituslike muudatuste mõju kinnisvara väärtusele objekti näitel 

  Kartau, Mariliis (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada kuidas kinnisvara hind muutub, arvestades ehituslike muudatuste mõjusid ja turuväärtuse muutuseid. Seega töö peamiseks ülesandeks oli uurida objekti ehituslikke ...
 • Elektrienergia salvestustehnoloogiate hetkeseis 

  Heinmets, Tõnu (Eesti Maaülikool, 2019)
  Elektrienergia tarbimise, taastuvenergiaallikate kasutamise ja elektriautode tootmise tõusev trend on peamised põhjused, mis on teinud elektrienergia salvestustehnoloogiate kasutamise ja arendustöö oluliseks teemaks ...
 • Elukoha vahetamise põhjused ja asukoha eelistused Tartu linna näitel 

  Talas, Rainer (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida Tartu linna elanikelt, mis on nende elukoha vahetamise põhjused ning eelistused uue elukoha valimisel. Uuring toob esile selle, mida inimesed tegelikult elukohta vahetades ...
 • Eramaja elektrienergia kasutuse analüüs 

  Ustav, Mihkel (Eesti Maaülikool, 2019)
  Tänapäeval on väga aktuaalseks teemaks energiasäästlik ja roheline ühiskond. Bakalaureuse töö käsitleb eramaja elektrienergia tarbimist ning selle analüüsi. Antud majapidamise aastane elektritarbimine on autori hinnangul ...
 • Erametsaomanike teadlikkus oma metsade majandamisel 

  Kuusk, Janet (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada, kui teadlikud metsaomanikud on Jõgevamaal, kust leiavad infot metsade majandamiseks ning kas on taotletud ka toetusi, mis on mõeldud erametsaomanikele metsade hooldamiseks ja ...
 • Erateede kasutamisega seotud maakonfliktid Eestis 2015 - 2017 

  Trik, Birgit (Eesti Maaülikool, 2019)
  Rahvastiku pidev kasv, kliimamuutused, keskkonnaseisundi halvenemine ning majanduslik globaliseerumine avaldavad maailmale aina suuremat survet. Järjest rohkem suureneb konkurents maa- ja loodusressurside kasutusele. Selline ...
 • Gaasiseadme paigaldamine GAZ 21 mootorile 

  Nool, Danno (Eesti Maaülikool, 2019)
  Kütus aina kallineb ja Eesti keskmine autode vanus on umbes 12.a, siis üha enam peavad inimesed mõtlema alternatiivide peale. Teoreetilises osas on kirjeldatud heitgaaside kahjulikkust, LPG mootoreid ning erinevaid LPG ...
 • Galileo satelliitsüsteemi mõju RTK GNSS mõõtmistele 

  Taaleš, Tauri (Eesti Maaülikool, 2019)
  Seoses Galileo satelliitsüsteemi kättesaadavaks tulekuga on tähtis välja selgitada, kuidas Galileo süsteem töötab koostöös teiste GNSS süsteemidega. Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida kuidas mõjutab Galileo ...
 • Hadnet võrgu täpsus ja efektiivsus 

  Uusmaa, Jorma (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida, kui täpne ja efektiivne on HadNet GNSS püsijaamadevõrk. Töös on pööreatud tähelepanu eeskätt kõrguslikule täpsusele. Eestis on tavakasutajatele GNSS võrguteenuse pakkujaid kaks ja ...
 • Hariliku kuuse tüvelõhede analüüs Alatskivi katsekultuuris 

  Orobko, Enrico (Eesti Maaülikool, 2019)
  Tüvelõhesid tekitavaks faktoriks peetakse puusisest stressi, mis on tingitud külmast, põuast, tuulest ja äikesest. Tüvelõhed harilikul kuusel tekivad enamasti viljakamates kasvukohatüüpides, lõuna poolt imporditud taimedel, ...