Now showing items 1-20 of 93

 • Alpi ristiku (Trifolium alpestre L.) populatsioonid Eestis: stressirikas elu levikupiiril 

  Sikk, Keili (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolevas töös uuritakse Eestis haruldase, oma areaali põhjapiiril elava liigi - alpi ristiku (Trifolium alpestre L.) populatsioone ning neid mõjutavaid ökoloogilisi tingimusi. Töö eesmärgiks on välja selgitada, millised ...
 • Alustaimestiku maapealne ja maa-alune biomass erineva vanusega mustika kasvukohatüübi hariliku männi (Pinus sylvestris) puistutes 

  Etverk, Triin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli hinnata erineva vanusega mustika kasvukohatüübi männikute alustaimestiku maa-alust ja maapealset biomassi ja sellesse seotud süsinikku. Uuritud puistud (0-, 4-, 9-, 25-, 45- ja 150a) asuvad ...
 • Arukase (BetulapendulaRoth) ja hariliku kuuse (Piceaabies(L.)Karst.) radiaalkasvu analüüs tormijärgses puistus Antumäe kinnistul 

  Varrik, Maaris (Eesti Maaülikool, 2017)
  Mets on Eesti jaoks tähtis loodusvara, mis katab meie riigi pindalast üle poole (~51%) ja annab tööd paljudele eestlastele. Dendrokronoloogiliste meetoditega saab hinnata ja analüüsida erinevate häiringute mõju puude ...
 • Auto ja mootorratta mootoriõli omaduste ning töötingimuste võrdlemine 

  Raudnagel, Marken (Eesti Maaülikool, 2017)
  Valminud bakalaureusetöö üks tähtsamaid eesmärke oli välja selgitada, miks ei saa kasutada automootoriõli mootorratta mootoriõlina. Selle eesmärgi saavutamiseks koguti kirjanduslikku materjali ja tehti Eesti Maaülikooli ...
 • Auto katsestendi mürataseme uurimine 

  Jens, Tarvi-Karlos (Eesti Maaülikool, 2017)
  Aina enam püütakse leida lahendusi, kuidas parandada elukeskkonda meie ümber. Igapäevane liiklusmüra ehk olmemüra on väsitav ja mõjutab tugevalt meie füüsilist ja psüühilist tervist. Eriti oluline on öine uni ilma, et ...
 • Bioetanool 2-taktilise L-kategooria mootorsõiduki kütusena 

  Loodus, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2017)
  Üha enam liikleb meie ümber kahetaktilisi mootorsõidukeid, mille väljalaskegaasid reostavad keskkonda ja kahjustavad inimeste tervist. Eelnevalt on küll uuritud teoreetiliselt bioetanooli kasutamist kahetaktilistes ...
 • Eeriku alajaama piirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon 

  Prüüs, Evelin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolev bakalaureusetöö on koostatud teemal „Eeriku alajaama piirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon“. Antud töö eesmärk oli koostada rikete vähendamise projektlahendus, millega analüüsitakse ja antakse ülevaade ...
 • Eesti erametsaomanike aktiivsuse hindamine küsitlusankeetide järgi 

  Konksi, Sven (Eesti Maaülikool, 2017)
  Bakalaureusetöö eesmärk on hinnata Eesti erametsaomanike aktiivsust ja passiivsust, hinnata kolme erinevat küsitluse põhjal nende tulevikuplaane ning eelistusi metsamaade majandamisel. Töös on kasutatud kolme erineva ...
 • Eesti Maaülikooli Mõisamaja soojustehniline analüüs 

  Mõttus, Robin Mooses (Eesti Maaülikool, 2017)
  Praegusel ajal on aktuaalne teema energia säästlikum kasutamine. Eestis moodustab kogu energiabilansist suure osa soojusenergia, mis kulub hoonete ja tarbevee kütmiseks. Soojusenergia kulude vähendamiseks tuleb esmalt ...
 • Eesti Rahva Muuseumi varikatuse vajumisvaatlused 

  Resev, Jürgen (Eesti Maaülikool, 2017)
  Eesti Rahva Muuseumi (ERM) varikatust võib pidada ainulaadseks Eestis. Katus on 70 meetrit lai ja konsoolne osa ulatub 21 m üle katuse peakandja. Katuse ohutuse seisukohalt on oluline, et katuse horisontaal- ja ...
 • Eesti RTK GNSS võrkude täpsuse hindamine 

  Kirs, Even (Eesti Maaülikool, 2017)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli selgitada välja, kas GNSS seadmega koordinaatide määramise täpsus erinevates GNSS RTN võrkudes ja võrgu äärealadel erineb või mitte. Eesmärgi saavutamiseks teostati RTK GNSS seadmega mõõtmisi ...
 • Eestis kasutatavate paigalduskaablite võrdlus 

  Siht, Kadri (Eesti Maaülikool, 2017)
  Erinevatest allikatest on teatatud, et kaubanduses müüdavad paigalduskaablid ei vasta kehtestatud standardile. Standarditele mittevastavate kaablite kohta on tehtud varasemaid uurimusi, kuid on vaja koguda täiendavaid ...
 • Elamu autonoomne elektrivarustussüsteem 

  Salem, Mihkel (Eesti Maaülikool, 2017)
  Päikeseenergia on praktiliselt ammendamatu loodusvara. Sellest elektri tootmine on protsess, milleks vajalikud seadmed on hääletud ning suhteliselt töökindlad, kuna tootmiseks vajalikel seadmetel puuduvad liikuvad osad. ...
 • Elamu elektripaigaldise projekt 

  Onno, Norman (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva bakalaureuse töö eesmärgiks on koostada elektripaigaldise projekt eramajale. Bakalaureuse töös kirjeldatakse etappe, mis on vajalikud elektripaigaldise projekti koostamiseks ja ehitamiseks. Projekti koostamisel ...
 • Elektervalgustuse ja -kiirituse labori moderniseerimine 

  Muiste, Siim (Eesti Maaülikool, 2017)
  Eesti Maaülikooli elektervalgustuse ja -kiirituse labori sisseseade pärineb möödunud sajandi keskpaigast. Vajaduse kaasaegse sisustuse järele on tinginud uute tehnoloogiliste lahenduste rakendamine ning valgustuse juhtimise ...
 • Elektrontahhümeetri laserkaugusmõõturi täpsus sõltuvalt mõõdetavast pinnast 

  Reimann, Kevin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Prismata mõõtmist kasutatakse tänapäeval järjest rohkem. Probleem seisneb selles, et objektidel esineb prismaga mõõtmiseks raskesti ligipääsetavaid kohti. See teeb mõõtmised ressursi ja ajakulukamaks. Probleemi lahenduseks ...
 • Hariliku (Picea abies Karst) kuuse okste analüüs 

  Makarenko, Pavel (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolevas bakalaureuse töös analüüsitakse laasitud ja laasimata kuuse oksi. Töö eesmärgiks on võrrelda erinevatel suundadel kasvanud elus ja surnud okste arvu ja pikkust tüves. Uurimuses on kasutatud kaks kuuse mudelpuud, ...
 • Hariliku kuuse (Picea Abies L.) tervisliku seisundi hinnang uuenenud raielangil 

  Piiskop, Kätlin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Bakalaureusetöös uuritakse hariliku kuuse (Picea abies L.) taimede tervislikku seisundit viljakate kasvukohatüüpide puistutes ning juurepessu (Heterobasidion spp.) levikut mõjutavaid aspekte. Bakalaureusetöö eesmärgiks ...
 • Hariliku kuuse (Picea abies) puidu tiheduse muutumine vertikaal- ja horisontaalsuunas 

  Visnapuu, Vairo (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud bakalaureusetöö annab ülevaate hariliku kuuse (Picea abies) puidu tiheduse muutumisest vertikaal- ja horisontaalsuunas. Samuti uuriti seost aastarõngaste laiuse, sügispuidu osakaalu ja tiheduse vahel. Töös kasutati ...
 • Hariliku kuuse istutusmaterjali kvaliteet 

  Koolman, Kairi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud töö annab ülevaate Eesti metsataimekasvatuse hetkeseisust ning Eestis kasvatatava hariliku kuuse istutusmaterjali kvaliteedist. Töö eesmärgiks on välja selgitada Eestis kasvatatava hariliku kuuse istutusmaterjali ...