Now showing items 1-20 of 122

 • Administratiivpiiri ja katastriüksuse piiri erinevused Tartu maakonna näitel 

  Sulg, Riho (2016)
  Eesti seaduse järgi saab kuuluda katastriüksus ainult ühte administratiivüksusesse, aga kaardi andmete järgi asub katastriüksuse osa teises administratiivüksuses võrreldes tema põhipindalaga. Varasemalt on seda uurinud ...
 • Aerolidari kasutamine metsas puude tüvemahu hindamisel 

  Torop, Märt (2016)
  Töö käsitleb aerolidari andmestiku kasutamist metsa tüvemahu hindamisel. Töö eesmärk on anda uuritavale metsaleüksusele puidumahu ja kasvava metsa väärtuse hinnang kasutades aerolidari andmeid. Töös kasutati Järvselja ...
 • Ahtalehise kareputke (laserpitium prutenicum) leviku edukus Eestis endistel kultuurmaadel Kabina näitel 

  Pindma, Kadi-Ly (2016)
  Ahtalehine kareputk on kaheaastane taim, mis on hiljuti hakanud kasvama Kabinas, endisel põllumaal, mida pole sihtotstarbeliselt kümmekond aastat kasutatud. Tegemist on kultuuripelgliku liigiga (Enari 1944), mis on nüüd ...
 • Ajaloolise Gotlandi käia rekonstrueerimise projekt 

  Konist, Kaspar (2016)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli rekonstrueerida ajalooline Gotlandi käi. Eesmärgini jõudmiseks lahendati järgmised ülesanded: projekteeriti ja konstrueeriti raam koos rihmapingutusmehhanismiga, flantside projekteerimine ja ...
 • Algklasside õpilaste ja õpetajate õpikeskkond ning töökoormus 

  Kikas, Käti (2016)
  Uurimustöö eesmärk on uurida algklasside klassiruumide õppetingimusi ja õpetajate töökoormust ning õpilaste õppekoormust, mõõta sisekliima parameetreid ja kontrollida nende vastavust normväärtustele ja anda soovitusi ...
 • AS HANZA Mechanics Tartu käidukorraldus ja valgustuse analüüs 

  Makarov, Alexey (2016)
  Elektriõnnetuste arv on Eestis üsna suur. Selle põhjusteks on nii puudulikud teadmistest elektrist kui ka vanade tootmishoonete elektrisüsteemide nõuetele mittevastav seisukord. Sellest tulenevalt seadus sätestab, et iga ...
 • AS Nõo Lihatööstuse jahutusseadmete heitsoojuse kasutus 

  Meier, Tauno (2016)
  Tööstusettevõttete energiatarbimine on suur. Üks võimalusi kulutuste vähendamiseks soojusenegiale on jääksoojuse taaskasutamine. Jääksoojuse taaskasutuse võimalused on erinevad ja sõltuvad konkreetse tööstusprotsessi ja ...
 • Briketimasina energiabilanss 

  Rosenberg, Kristjan (2016)
  Töös antakse ülevaade Weima C-150 hüdraulilise briketimasina tööst erinevatest lähtematerjalide briketeerimisest. Töö tulemusi võrreldakse 2014. aasta katsetuste tulemustega. Briketeerimine võimaldab ära kasutada ...
 • Diagnostikaseadme VPR200 rakendus õppe– ja uurimistöös 

  Laurits, Lehar (2016)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli rakendada tänapäevane diagnostikaseade koolis õppevahendina, et välja vahetada vana mõõteseade ja koos sellega luua uued laboratoorse töö juhendid üliõpilastele, mille abil saavutada õpiväljundid. ...
 • Diiselmootori juhtmooduli seadistamine võimsuslike parameetrite parendamiseks 

  Aasna, Tiit (2016)
  Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on hinnata mootori juhtmooduli seadistamise mõju mootori väljundparameetriltele. Ettevõtted, kes juhtmooduli tarkvara muutmisega tegelevad, lubavad kuni 20% madalamat kütusekulu ning samas ...
 • Diislikütuse kvaliteedi analüüs 

  Vassila, Sten (2016)
  Töö eesmärgiks on hinnata jaemüügis olevate diislikütuste kvaliteediomaduste vastavust standardile. Antud lõputöös uuriti Eesti tanklates müüdavate kütuste standardseid parameetreid ning nende vastavust kehtestatud ...
 • Eesti erinevate RTK GNSS võrkude efektiivsuse hindamine 

  Orle, Laura; Hiop, Jane (2016)
  Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada erinevate RTK GNSS püsijaamade võrkude mõju koordinaatide mõõtmise täpsusele ning initsialiseerimisele kuluvale ajale. Töö koostamiseks vajalike mõõtmiste teostamiseks ...
 • Eesti Maaülikooli Tehnikamaja soojussõlme automaatikasüsteemi juhtimissignaalide analüüs 

  Loog, Raul (2016)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida Eesti Maaülikooli Tehnikamaja soojussõlme tööd võrguvee tühiläbijooksu olukorras ning leida lahendusi, et kirjeldatud juhtumid ei korduks. AS Tartu Keskkatlamaja töötaja ...
 • Eesti metsad ja metsamajandus loodusharidusõppes: programmide ülevaade ja võrdlev analüüs 

  Lillo, Janely (2016)
  Üha enam edendatakse loodusharidust, et viia lapsi ja teisi huvilisi loodusele lähemale. Paljud õppeprogrammid käsitlevad metsanduse valdkonda puudutavaid teemasid. Selleks, et saada ülevaade õppeprogrammidest ja nendes ...
 • Eesti tingimustele sobivaimad väiketuulikud 

  Anier, Martin (2016)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on selgitada välja Eesti tingimustes sobivaimad väiketuulikud kasutades selleks Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi poolt väljastatud andmeid tuule kiiruste kohta aastatel ...
 • Eesti tuule kiiruste perioodilisuse analüüs 

  Lummo, Ekaterina (2016)
  Töö põhiülesanne on analüüsida Eesti tuule kiiruste perioodilist käitumist. Vaatlusandmetena on kasutatud EMHI vaatlusjaamade võrgu 2006...2015. aastate tuule kiirusi. Vaatlusjaamadeks on valitud rannikualal Pakri ja ...
 • Eesti väikemetsaomandi ja -omanike kirjeldav analüüs 

  Sepp, Kristjan (2016)
  Mets on Eesti kõige suurem taastuv looduvara. Eesti metsad on liigirikkad ning pakuvad eluaset paljudele liikidele. Omandi lõikes jagunevad metsad riigi- ja erametsadeks. Just erametsade majandamine on viimastel aastakümnetel ...
 • Ehitiste ebaseaduslikkuse mõju vara väärtusele 

  Liias, Sabine (2016)
  Käesoleva uurimistöö eesmärk oli selgitada ehitiste ebaseaduslikkuse mõju vara väärtusele. Lisaks uurida, kuidas ebaseaduslikkus väljendub ning mis seda põhjustab. Eesmärgi täitmiseks kasutati kvalitatiivset meetodit, ...
 • Elektrontahhümeetri täppishorisonteerimise vajaduse analüüs 

  Kütt, Joonas (2016)
  Tänapäevastel elektrontahhümeetritel on kaheteljeline kompensaator, mis teoreetiliselt võimaldab õigete tulemuste saamist instrumendi horisonteerimisel 3-4 minuti täpsusega, tuli välja selgitada, kas see ka tegelikult ...
 • Endiste tööstusalade ümberkujundamise barjäärid – Tartu endise lihakombinaadi ala näitel 

  Avarmaa, Merli (2016)
  Käesolevas töös käsitletakse pruunalade tekkimist, kahjulikke mõjusid ning taasarenduse takistusi ja lahendusi. Töö eesmärk on kirjeldada endiste tööstusalade taasarendamise barjääre Teguri 43 (Tartu endise lihakombinaadi) ...