Now showing items 1-20 of 104

 • Alusmetsa katvus Kallisaare metsise püsielupaigas 

  Hallasoo, Andrus (2015)
  Töö eesmärgiks on hinnata Järva maakonnas Türi vallas Rassi külas asuva Kallisaare metsise püsielupaiga alusmetsaga katvust. Selleks teostati püsielupaigas olevatel metsaeraldistel juhuslikult valitud 100 m2 suurustel ...
 • Annikoru Seemnekeskuse teraviljakuivati taastuvenergia lahendus päikeseelektrijaama näitel 

  Mikk, Hendrik (2015)
  Käesoleva bakalaureusetöö peamiseks eesmärgiks on päikeseenergia kasutusvõimaluste hindamine Annikoru Seemnekeskuse teraviljakuivatis. Täiendav eesmärk on erinevate potentsiaalsete päikeseelektrijaama lahenduste ...
 • Arukase (Betula pendula) kultiveerimisest Järvselja õppe- ja katsemetskonna näitel 

  Aun, Kristiina (2015)
  Bakalaureusetöö annab ülevaate arukasest, metsa uuendamisest arukasega, sobilikest kasvukohtadest arukasega kultiveerimiseks ning Järvselja õppe- ja katsemetskonna kvartali 211 katsealal läbiviidavast uurimusest ja selle ...
 • Arukase, hariliku kuuse ja hariliku männi radiaalse juurdekasvu ja kliima mõju analüüs laanemetsade andmeil 

  Niidu, Indrek (2015)
  Metsandus on üks Eesti tähtsamaid majandusharusid, et tagada selle jätkusuutlik areng on tähtsal kohal uurimustööd. Üheks viisiks oleks puude radiaalkasvu ja kliimanäitajate vaheliste seoste uurimine ja analüüsimine. Käesoleva ...
 • Automaatlüpsiseadme jõudluse sõltuvus lehmade liiklussüsteemist 

  Liiv, Risto (2015)
  Antud töös uuriti DeLaval VMS lüpsisüsteemiga farme. Antud töö eesmärgiks on uurida Eestis DeLaval VMS lüpsiroboti jõudlust sõltuvalt lehmade liiklussüsteemist ning uurimusega kaasnenud tulemustest välja selgitada, ...
 • Automootori juhtploki signaalid CAN-võrgus 

  Külaots, Lembit (2015)
  Antud uurimustöö eesmärk on CAN-võrgu ehituse ja talitluse tundma õppimine. CAN-võrgu ehituse uurimisel õpitakse tundma võrgu struktuuri ja selle erinevaid komponente. CANvõrgu funktsioneerimise uurimisel tutvutakse ...
 • Avalikkuse kaasamise teemaplaneeringute koostamisel: Supilinna näide 

  Kirss, Mari (2015)
  Avalikkuse kaasamine on järjest tõusev trend maailmas ning selle tõttu on hakatud seda valdkonda üha enam arendama nii Eestis kui ka mujal maailmas. Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida Supilinna teemaplaneeringu ...
 • Bioetanooli tootmisseadmete uurimus 

  Palok, Artur (2015)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida bioetanooli tootmiseks vajaminevaid seadmeid. Selle tarbeks on leitud vajalikud seadmed, mida on tarvis esimese põlvkonna bioetanooli tootmiseks, kirjeldatud nende olemasolu olulisust ...
 • Biogaasi tootmisseadmete uurimus 

  Kukke, Andre (2015)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida biogaasi tootmises kasutatavaid seadmeid ja kirjeldada tootmisprotsesside tehnoloogilisi iseärasusi. Põhjalikult on selgitatud erinevaid biogaasi saamismeetodeid, tuues välja mitmeid ...
 • Diislikütuse kvaliteeti iseloomustavad parameetrid 

  Järvpõld, Juhan (2015)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli uurida kolme Eestis jaemüügis oleva diislikütuse standardseid ja mittestandardseid parameetreid ning leida kütuse ja mootori katselaboris tehtud katsetuste abil nende mõju mootori ...
 • Elektrienergia kauglugemise turvariskid 

  Kürsa, Karl (2015)
  Bakalaureusetöö eesmärk on tutvustada kaugloetavatele arvestitele ülemineku põhjuseid, vajalikkust ja võimalikke tekkivaid probleeme elektrivõrgu turvalisuse ning tarbijate privaatsuse seisukohalt. Töös kirjeldatakse ja ...
 • Elektrooniliste kaugusmõõturite kalibreerimine 

  Viks, Agne (2015)
  Terrestrilises geodeesias on valdavalt kasutusel elektroonilised kaugusmõõturid. Nende abil on lihtsustatud ning kiirendatud geodeedi töö. Geodeedi kohustus on vastutada saadud mõõtmistulemuste täpsuse eest. Kasutatavad ...
 • EMÜ Geomaatika osakonna GPS seadmete efektiivsuse analüüs 

  Ansu, Jakob; Kasak, Alvar (2015)
  Töö lühikirjeldus: Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli tuvastada, kuidas toimivad Eesti Maaülikooli erinevad GNSS seadmed HadNet VRS ning Maa‒ameti RTK püsijaamade võrgus. Mõõtmiste käigus võrreldi Maaülikooli erinevaid ...
 • EMÜ Tehnikamaja elektripaigaldise käidukava 

  Reismann, Marko (2015)
  Seadusandlusest tulenevalt vajavad elektripaigaldised talituses hoidmiseks hooldust ja kontrollimist, selleks et nende töö oleks veatu ja ei tekiks elektrisüsteemi rikkest tulevaid kahjustusi inimestele, loomadele ja ...
 • Erateede kasutamisega seotud maakonfliktid Eestis 2010 - 2014 

  Anier, Karoliina (2015)
  Rahvaarvu pidev kasv on kaasa toonud maa defitsiidi, mis toob esile mitmesuguseid maakorralduslikke konflikte. Erateed on osa riiklikust infrastruktuurist ning erateedega seotud maakonfliktid mõjutavad ühiskonda, piirates ...
 • Etanoolkütuste kasutamine kahetaktilistes mootorites 

  Manglus, Marko (2015)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida etanoolkütuste kasutusvõimalusi kahetaktilistes mootorites. Uurimuse käigus pakutakse valikukriteeriumid kahetaktilises mootoris kasutatavatele bioetanoolkütuste komponentidele, ...
 • Fotobioreaktori tugiraami projekteerimine 

  Komp, Rauno (2015)
  Käesoleva bakalaureuse töö eesmärk oli projekteerida ja praktiliselt valmis teha fotobioreaktori tugiraam ja anda sellele hinnang. Hinnati autori ja töö läbiviija praktilisi oskusi ning oskust SolidWorks keskkonnas ...
 • Fotoelektrilise-soojuskollektori kavandamine ja ehitus 

  Tiits, Tarmo (2015)
  Nüüdisajal paigaldatakse üha rohkem päikese energia seadeldisi, et vähendada fossiilsete kütuste kasutamist. Päikeseenergia kasutamise levikule on kaasa aidanud komponentide hinna langused ja seadmete efektiivsuse kasv. ...
 • Hariliku kuuse istikute kasvuparameetrite analüüs sõltuvalt seemiku tüübist RMK Kullenga taimlas 

  Roos, Reigo (2015)
  Antud töö uurimisteemaks on hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) istikute kasvatamine RMK Kullenga taimlas. Käesolev töö on jätk Margit Kanneli magistritööle „Hariliku kuuse istutusmaterjali kasvatamine sõltuvalt ...
 • Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) geograafilise katsekultuuri kasv ning seisund peale planeerimata hooldusraiet 

  Sei, Hendrik (2015)
  Töö raames anti ülevaade hariliku männi (Pinus sylvestris L.) geograafilise katsekultuuri kasvule Tartumaal, Kongutas ning hinnati selle puistu seisundit peale 2013/2014. aasta kevad-talvel toimunud klassikalist hooldusraiet. ...