Now showing items 1-20 of 123

 • Aastatel 2004-2012 toimunud tööõnnetuste ja tööga seotud haiguste analüüs metsanduses 

  Kikas, Kert (2013)
  Tööõnnetuste ja tööga seotud haiguste erinevate aspektide uurimine. Varasemalt uuritud tööohutus ja –tervishoiu probleeme üldiselt, sellist konkreetset uurimustööd kogu Eestis registreeritud õnnetustest metsanduses pole ...
 • Arukase loodusliku tekkega puistu takseerparameetrid väetamise eelselt endisel põllumaal Laine katastriüksuse näitel 

  Kalda, Rain (2013)
  Käesolev lõputöö on aktuaalne tänu üldisele energiapoliitikale, kus minnakse üle taastuvatele energiaallikatele. Biokütuste, kaasa arvatud puidu, üha suurem kasutamine on endaga kaasa toonud ka järelejääva puutuha hulga ...
 • AS Anne Soojus KTJ lisajahuti õhk-glükooli soojusvaheti soojusarvutus 

  Mägi, Rivo (2013)
  Töö eesmärgiks oli leida lahendusi AS Anne Soojus koostootmisjaama lisajahuti käideldavuse probleemile. Tööks ettevalmistumisel tutvuti nii ajalooliste kui kaasaegsete jahutusmeetoditega. Esitati ülevaade AS Anne Soojuse ...
 • Aulepa Tuulepark 

  Lillemäe, Indrek (2013)
  Käesoleva bakalaureuse lõputöö tulemusena on: 1. Projekteeritud Aulepa Tuulepark asukohaga Läänemaal Noarootsi vallas Aulepa ja Dirslätt külas Suure-Põllu, Põlluste, Põllu, Tuuleiili, Kasetuka, Timuti, Kraavisoo, Jüri-Tooma ...
 • Biodiisli tootmine mikrovetikatest 

  Sein, Martin (2013)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli uurida nii biodiisli tootmise võimalusi mikrovetikatest kui ka biodiisli tootmise olukorda hetkel. Lisaks valmis lõputöö käigus fotobioreaktor, millega on võimalik mõõta mikrovetikate kasvuks ...
 • Diislikütuste kvaliteedihindamine 

  Järvpõld, Jaak (2013)
  Antud lõputöö eesmärgi täitmiseni jõuti diislikütuse kvaliteediomaduse analüüsi teel, mille käigus leiti tähtsamad omadused iseloomustamaks diislikütuse kvaliteeti. Leidmaks diislikütuse kvaliteediomaduste mõju mootori ...
 • E-metsateatise ja e-veoselehe rakendamine Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas 

  Rajamäe, Allan (2013)
  Käesolevaks ajaks on metsateatise ja veoslehe süsteem täienenud selle võrra, et on loodud nende elektroonilised rakendused paberivabaks asjaajamiseks. Need rakendused vähendavad ettevõtete administratiivset koormust ning ...
 • Eesti Maaülikooli peahoone Fr. R. Kreutzwaldi 1a hooldamine ja haldamine 

  Tõugjas, Hannes (2013)
  Töös uuritakse Eesti Maaülikooli peahoones kasutusel olevat haldusmudelit. Teostada termografeerimine ning eksperiment päikesekaitsekiledega, millega on võimalik vähendada ruumide kõrget temperatuuri suvekuudel. Töö koosneb ...
 • Eesti Maaülikooli tudengite eelistused elukoha valikul 

  Sokk, Evelin (2013)
  Varasemalt on palju uuritud elukoha mõju inimese rahulolule ning millised aspektid seda mõjutavad, kuid üliõpilastele kui üleminekuperioodis olevatele noortele pole suurt tähelepanu pööratud. Käesoleva töö eesmärgiks on ...
 • Eesti turbatoodangu kogumahud viimasel 10 aastal 

  Künnapuu, Rauno (2013)
  Eesti on väga sooderikas maa. Suur soode arvukus loob hea eelduse ka turba kaevandamiseks. Eesmärgiks on mahtude võrdluses uurida, milleks ja kui suur osa Eestis kaevandatud turbast kulub. Üsna täpsed andmed selleks olen ...
 • Eesti tuule kiiruste sagedusjaotused 

  Pedosk, Mario (2013)
  Antud bakalaureusetöö on valmistatud kolmes osas, ning põhieesmärkidele keskendutakse töö teises ja kolmandas osas. Esimeses osas seletatakse tuule tekke põhjustest. Uuritakse kuidas tuul tekib ja mis on selle põhjuseks. ...
 • Eesti üliõpilaste ökoloogilise jalajälje analüüs 

  Pütsep, Kärt (2013)
  Säästlik ja jätkusuutlik areng on tänapäeval inimühiskonna hea elu eelduseks. Sellest, kui jätkusuutliku eluviisiga on tänapäeva ühiskond, sõltub suuresti järeltulevatele põlvedele loodav elukeskkonna kvaliteet. Üheks ...
 • Ekskavaatorite ja nende seadmete kasutamine metsandustöödel (OÜ Hanso MK näitel) 

  Arujõe, Kait (2013)
  Käesolevas uurimistöös on uuritud kahte erinevat metsanduses töötavat ekskavaatorit (Case CX180B ja JCB JS130LC). Üksikasjalikumalt on uuritud ekskavaatorite efektiivaega, jõudlust ja neid mõjutavaid tegureid metsakuiven ...
 • Elamu elektripaigaldised 

  Veere, Maris (2013)
  Bakalaureusetöö on üles ehitatud näitamaks, mida on vaja teada elamu elektripaigaldise rajamise kohta. Töö koostamisel on arvesse võetud seadused, määrused, standardid ja eeskirjad, mida tuleks täita elektriohutuse tagamiseks. ...
 • Elamu soojavarustuse analüüs 

  Saluäär, Jürgen (2013)
  Käesolevas töös uuriti Tartu Tammelinna linnaosas asuva elamuhoone soojavarustust. Uurimistöö käigus tutvuti kogu hoone küttevarustusega, mis hõlmas küttesüsteemi kuuluvate seadmete analüüsi. Tehti märkmeid ning skitseeringuid ...
 • Elektrienergia hinna kujunemine ja hinnapaketid 

  Koort, Kalle (2013)
  Käesolevas töös antakse ülevaade elektri vabaturu toimimisest võimalikult lihtsate sõnadega. Töös vaadeldakse põhjamaade elektribörsi Nord Pool Spot’i (NPS) toimimist ja selle mõju Eestis kehtivale elektrihinnale; ...
 • Elva linna veetöötlusjaama pumpade energiatõhusus 

  Grigor, Andres (2013)
  Elva linna veetöötlusjaamas on võimalik saavutada pea kahe kordne rahaline kokkuhoid 1m3 vee pumpamiseks linna veevärki – hetkel on arvutuslik aastane energiakulu 4 493 EUR, kuid see võiks olla 2 251 EUR – üsna märkimisväärne ...
 • Energeetiliselt isemajandav elamu 

  Born, Rauno (2013)
  Käesolevas töös on välja toodud võimalused elamu energeetiliselt isemajandavaks muutmiseks Eestis. Lõputöö koosneb kolmest osast. Esimeses osas uuritakse potensiaalseid energiaallikaid Eestis, vaatluse all on päikese ...
 • Energiasäästlik väikeelamu 

  Holtsmann, Siim (2013)
  Antud lõputöö on koostatud peamiselt kahes osas, kus esimeses osas tuuakse välja energiasäästmise vajalikkus ja tutvustatakse Eestis väikeelamutele kehtivaid energiatõhusus miinimumnõudeid ning teises osas pakutakse välja ...
 • Erametsaomanike tüübid ja nende tegutsemise motiivid 

  Paisu, Agur (2013)
  Käesolev töö põhineb autori läbiviidud küsitlusel ühe metsaühistu liikmete seas. Küsitluse eesmärgiks oli uurida omanike metsamajanduslike otsuste kujunemise tausta ja selgitada erinevate metsanduslike eesmärkidega ...