Now showing items 1-20 of 124

 • 3-korruselise 18 korteriga elamu energiaaudit 

  Simonov, Aleksandr (2012)
  Käesolevas töös on uuritud kolmekorruselise elamu energiakasutust ja vastavust energiatõhususe nõuetele. Kuigi varem majas teostatud renoveerimistööd parandasid energiatõhusust, on kütteenergiatarbimine piirdetarindite ...
 • 6-24 kv maakaabli installatsioon ja vead 

  Selgis, Eiko (2012)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli käsitleda Eesti keskpingevõrgu 6-24 kV maakaablite hetke olukorda, nende paigaldamist vastavalt kehtivatele nõuetele ja võrrelda seda tegeliku teostusega. Tuua välja vead, mida esineb ...
 • Ahjude termograafiline vaatlus eksperthinnangu eesmärgil 

  Ladva, Argo (2012)
  Ahjud soojenevad kütuse põlemisel eralduva soojuse mõjul, mis kandub üle koldeseintele ja ahjulõõridele. Kütmisel salvestavad ahjud endasse soojust, mille hiljem pikkamööda annavad üle toaõhule. Kuna ahjud on erineva ...
 • Aidu karjääri taasmetsastatud aladel alustaimestiku analüüs 

  Stoicescu, Stella-Theresa (2012)
  Põlevkivi karjääriviisilise kaevandamisega rikutakse suuri maa-alasid. Tõstmaks rikutud alade majanduslikku ja keskkonnaalast väärtust, tuleb need rekultiveerida. Kuna karjäärialadel valitsevad ekstreemsed tingimused, ...
 • Annikoru Seemnekeskuse teraviljakuivati energiakasutus 

  Isup, Taavi (2012)
  Kokkuvõtvalt võib öelda, et eesmärgid, mis said uurimustöös püstitatud: teraviljakuivati ja selle töö erinevate parameetritega tutvumine, on suuremas osas täidetud. Täiendavat tähelepanu väärib sissejuhatuses pakutud ...
 • Atrade kinemaatika katsestendi eskiisprojekt 

  Prost, Hendrik (2012)
  Saha kinemaatika ja kivikaitse katsetamiseks ning tulemuste mõõtmiseks on erinevaid võimalusi. Antud töös käsitletakse kahte võimalikku lahendust: kett-taliga ning hüdroajamiga. Hüdroajam tagab parema saha liikumise ...
 • Autode katselabori ohutuseeskiri 

  Pedosk, Priit (2012)
  Antud töös on esitatud ülevaade dünamomeetrilisest stendist Dynojet 224xLC ja selle tarkvarast WinPep7. Teiseks on välja selgitatud ja analüüsitud peamisi riskitegureid autode katselaboris. Kolmandaks on koostatud autode ...
 • Bioetanoolkütuste mõju kolbmootori heitgaaside koostisele 

  Saar, Erki (2012)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli hinnata heitgaasides esinevaid muutusi erineva etanooli kontsentratsiooniga bioetanooli kasutamisel sisepõlemismootori kütusena. Hinnati heitgaasides sisalduvate ainete osakaalu ...
 • Birketeerimise tehnoloogiad ja tahkete biokütuste standardid 

  Rooni, Vahur (2012)
  Töös on käsitletud erinevaid tehnoloogiaid muundamaks tootmises tekkivaid jäätmeid kasutuskõlbulikuks kütuseks tavatarbijatele. Töö käigus sooritatud katsete järgi on arvutatud MWh-i soojusenergia maksumus. Esitatud on ...
 • Dendroökoloogiline uurimustöö Käsmu poolsaarel 

  Pruuli, Marietta (2012)
  Eesti metsanduse arengukavas on metsade efektiivne ja jätkusuutlik kasutamine olulisel kohal. Selle tagamiseks on muuhulgas vaja mõista puude kasvudünaamika sõltuvust looduslikest ja antropogeensetest häiringutest ning ...
 • Diislikütuse kvaliteediomadused ja nende mõju mootori väljundparameetritele 

  Rossner, Argo (2012)
  Uurimistöö läbiviimisel saadud labori- ja mootorikatsete tulemused võimaldavad hinnata diislikütuste kvaliteeti ning nende mõju mootori väljundparameetritele. Läbiviidud laborikatsetest selgus, et viiest uuritud ...
 • Eesti Maaülikooli mõõdistamisvõrgu punktide kõrguste määramine III klassi nivelleerimisega 

  Laur, Eidi; Tamm, Maarja-Chris (2012)
  Tartu linna geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimisest on möödas üle viie aasta, seega ei ole kõrgused võrgu punktidel enam õiged. Eelnev on tingitud ka sellest, et kõikide punktide kõrgused ei ole saadud geomeetrilise ...
 • Elanike harjumused olmejäätmete liigiti kogumisel Eestis 

  Sikka, Teele (2012)
  Vastavalt Eesti Vabariigi jäätmeseadusele, pidi alates 2005. aastast jäätmevedu olema korraldatud. Alates 2013 aasta 16. juulist ei tohi prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas olla biolagunevaid jäätmeid üle 30 ...
 • Elektriautode akude laadimine ja nende eluiga 

  Altement, Margus (2012)
  Elektriauto on hakanud meie ühiskonda tasapisi sisse sulanduma. Praegusel hetkel võib küll paljuski olla elektriautode teemal negatiivset diskussiooni, kuid tõsiasi on see, et maailmapilt vajab alternatiivi hetkesele ...
 • Elektriautode omadused ja kasutusvõimalused Eestis 

  Šehhirev, Vladimir (2012)
  Käesoleval ajal seisab maailma ees kaks grandioosset, kiiret lahendamist vajavat ülesannet. Esimene seisneb meetmete leidmises keskkonnareostuse ja kasvuhoonegaaside atmosfääri heidete lõpetamiseks globaalse soojenemise ...
 • Elektrienergia kokkuhoid tänavavalgustuses pingemuundurite abil Puurmani liiklussõlme näitel 

  Lill, Kristjan (2012)
  Elektrienergia kokkuhoid tänavavagustuses pingemuundurite abil Puurmani liiklussõlme näitel sisaldab järgnevaid tulemusi, järeldusi ja soovitusi: 1. Tänavavalgustuse mõõdetud koguvõimsus, kui kõik valgustid põlevad, on ...
 • Elektrienergia tootmise ja ülekandmise väliskulude hindamise metoodika alused 

  Tuksam, Jaak (2012)
  Väliskulude hinnang uurib keskkonnaseisukohalisi ja sotsiaal- ehk ühiskonnapoliitilisi huve ja arvestab nendega seoses tekkivaid kaudseid, kuid mitte arvestamatuid kulusid. Kulude kokkuarvestamine, arvestades erinevaid ...
 • Elektriliinide postide tootmine ja tehnoloogia laiendamise võimalused firmas OÜ Rahel-Puit 

  Jürgens, Rait (2012)
  Antud bakalaureusetöös uurib autor puidutöötlemise ettevõtte näitel puitpostide tootmise ja tehnoloogia laiendamise võimalusi ning annab ülevaate puiduimmutusega tegelevatest ettevõtetest Eestis. Samuti oli eesmärgiks ...
 • Elektrimasinate õppelabor 

  Aare, Priit (2012)
  Käesoleva töö eesmärk oli tutvustada Eesti Maaülikooli uuenenud elektrimasinate laborit. Bakalaureusetöö esimeses osas tutvustas autor vana labori puuduseid ning uue labori ehitamise vajadust. Vana labori suurimateks ...
 • Elektrontahhümeetri Trimble S6 täpsuse uuringud 

  Raju, Martin; Kask, Madis (2012)
  Töö eesmärk on välja selgitada elektrontahhümeetri Trimble S6 automaatsuunamise täpsus. Uuritakse ka operatsioonideks kuluvat aega ning neid kaht tegurit analüüsides leitakse optimaalne kaugus, mil automaatsuunamine end ...