Recent Submissions

 • Kasvuhoone küttesüsteemi lahendus 

  Kesküla, Märten (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesolev uurimus keskendub kasvuhoonele küttesüsteemi kavandamisele, võttes arvesse valdkonna probleeme ja eesmärke ning uurimis- ja analüüsimeetodeid. Töö eesmärk on leida optimaalne küttesüsteem, mis suudab tagada ...
 • Keevitusroboti juurutamine Pomemet OÜ näitel 

  Mumm, Mairo (Eesti Maaülikool, 2023)
  Antud bakalaureusetöö keskendub keevitusroboti juurutamisele ettevõttes Pomemet OÜ ning uurib selle protsessi käigus saavutatud tulemusi ja väljakutseid. Uurimistöö eesmärk on anda ülevaade keevitusroboti rakendamisest ...
 • Väikese võimsusega mootori koormusstendi eskiisprojekt 

  Lelov, Rene (Eesti Maaülikool, 2023)
  Mootorite koormusstendid on auto- ja masinatööstuses väga tähtsa rolliga. Nende abil saab hinnata mootori karakteristikuid erinevates töötingimustes. Enamik tööstuses olevad koormusstendid on võimsad ja kulukad. Suure ...
 • Elektrienergia mikrotootjaks päikeseelektrijaama rajamisega 

  Kõre, Andrus (Eesti Maaülikool, 2023)
  Elektrihinnad on aastatel 2019 kuni 2023 kasvanud üle kahe korra. Majapidamised on silmitsi survega energiamahukate seadmete kasutamise paremaks organiseerimiseks, energiatarbimise vähendamiseks. Töös tutvustab autor ...
 • Absorption Characteristics of Zro2 Nanomaterials for Photocurrent Generation 

  Soosaar, Guido (Eesti Maaülikool, 2023)
  This thesis studies the absorbance and band gap properties of HfO2, ZrO2 nanoparticles (NPs), and their solid solutions (HfxZr1-xO2). Five samples were created with different proportions (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, and 1). ...
 • Tehnikamaja sisekliima juhtimissüsteemi töö analüüs ühe õppelabori näitel 

  Popp, Andre (Eesti Maaülikool, 2023)
  Eesti Maaülikooli Tehnikamaja ventilatsioonisüsteem ei suuda tagada piisavat jahutust õppetöö mugavaks läbiviimiseks, sest soojematel kuudel kipuvad õpperuumid ülekuumenema. Aastal 2022 kaitstud bakalaureusetöös "Tehnikamaja ...
 • Tarkvaravahendi loomine soojussalvestuse paagi parameetrite arvutamiseks 

  Võrk, Sander Toma (Eesti Maaülikool, 2023)
  Seoses taastuvenergiaallikate üha laialdasema kasutuselevõtuga muutub energia tootmise ja tarbimise tasakaalustamine järjest suuremaks probleemiks. Paljudes maailma piirkondades on suurima tootmispotentsiaaliga taastuvenergia ...
 • Puutuha mõju hariliku kuuse kasvule Ulila ammendatud freesturbaväljal 

  Koch, Uwe (Eesti Maaülikool, 2023)
  Eestis on ligi 9500 hektarit ammendunud freesturbavälju, mis on tuleohtlikud ning oluliseks CO2 emissiooni allikaks. Et mõju keskkonnale vähendada, tuleks alad rekultiveerida. Jääksoode taastamisvõimalusi on mitmeid, ...
 • Põua mõju hariliku haava juurdekasvule 

  Lõhmus, Gert (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida hariliku haava radiaalkasvu reaktsiooni põuale ning hinnata haavataeliku (Phellinus tremulae) esinemise osakaalu puudel. Käesoleva lõputöö tulemused põhinevad 45 puu aastarõngaste ...
 • Maakasutuse muutused looduslikest aladest tehisaladeks Viljandi linna lähiümbruses võrreldes aastaid 2011 ja 2023 

  Muts, Elisabeth (Eesti Maaülikool, 2023)
  Euroopas ja kogu maailmas on kliimamuutused ja keskkonnaseisundi halvenemine suureks ohuks eksistentsile. Euroopas vastu võetud rohelise kokkuleppe eesmärgiks on liikuda samm lähemale kliimaneutraalsusele. Euroopa Liidus ...
 • Elva valla korteriomandite turu analüüs 

  Talts, Kendra (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on analüüsida korteriomandite turu muutuseid Elva vallas aastatel 2017-2022. Elva vald moodustati haldusreformiga 2017. aastal ning senini pole turuanalüüsi antud piirkonnas läbi viidud. ...
 • Puistu kasv ja areng taasmetsastatud endises Aidu põlevkivikarjääris 

  Mei, Keir (Eesti Maaülikool, 2023)
  Põlevkivi on olnud Eesti kaevatuim loodusvara läbi aegade. Põlevkivi karjääriviisiline kaevandamine on avaldanud keskkonnale nähtavaimat mõju. Endiste põlevkivikarjääride metsastamine on osutunud heaks viisiks loodusele ...
 • Metsaökosüsteemide looduslikkuse hindamine kaugseiremeetoditega 

  Lille, Randel Rainer (Eesti Maaülikool, 2023)
  Metsade bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peamiseks põhjuseks on metsade intensiivne majandamine ja seeläbi metsaökosüsteemis elupaikade kadumine. Selle ärahoidmiseks tuleb tõsta sellealast teadlikkust ning leida ...
 • Laserskaneerimise resolutsiooni mõju 3D-mudeli täpsusele 

  Kivi, Hans-Andero (Eesti Maaülikool, 2023)
  Aastate jooksul on hakatud tootma järjest rohkem laserskannereid, mis leiavad kasutust väga erinevatest töövaldkondades. Laserskannerit valides tuleks teada selle tehnilis andmeid, võimekust ning mõõdistusaegu, mis annaks ...
 • Kliima mõju hindamine kuuse-kooreüraski levikule: dendrokronoloogiline analüüs 

  Mumma, Marten (Eesti Maaülikool, 2023)
  Harilik kuusk (Picea abies (L.) Karst.) on Eesti metsanduses tähtis puuliik, olles kogutagavaralt kolmas puuliik peale harilikku mändi (Pinus sylvestris L.) ja kaske (Betula spp.), moodustades metsamaa pindalast 18,9% ...
 • Korterituru dünaamika 2022. aasta hinnaralli ajal Tartu linna näitel 

  Kons, Steven (Eesti Maaülikool, 2023)
  Korterituru hinnadünaamika on pidevas muutuses ning selle üldisem mõistmine on kasulik igale turuosalisele. Eriti tähtis on vara väärtust mõjutavate tegurite tundmine ajal, mil hinnad kahanevad või kasvavad tavapärasest ...
 • Puutuha kui toiteainerikka tootmisjäätme mõju arukase kasvule ammendatud freesturbaväljal 

  Elken, Eneli (Eesti Maaülikool, 2023)
  Pikaajalise turba kaevandamise tagajärjel on viimaste andmete järgi Eestis 9371 hektarit mahajäetuid turbalasid, mis on oluliseks CO2 allikaks ning väga tuleohtlikud. Jääksoode looduslik taastumine võtab aega aastakümneid. ...
 • Erinevate uuendusraiete ökonoomiline hindamine Järvselja turberaiete näidiskatsealal 

  Marandi, Sören (Eesti Maaülikool, 2023)
  Eesti ühiskonnas on tekkinud negatiivne hoiak lageraiete suhtes, inimestele ei meeldi lageraiejärgsed raiesmikud. Seepärast otsitakse lageraiele alternatiivseid majandamise viise, millega inimesed oleksid rohkem rahul. ...
 • Kontrollmõõtmised Eesti RTK Võrkudes 

  Dimitrijeva, Veroonika (Eesti Maaülikool, 2023)
  Geodeetiliste mõõtmise täpsuses ning kättesaadavuses mängivad suurt rolli RTK tugivõrgud. Geodeet sõltub lisaks oma GNSS seadmele veel tugivõrkude parandustest ja internetist. Tavaliselt Eestis geodeedid kasutavad Trimble ...
 • GNSS seadme Spectra Geospatial SP60 efektiivsuse analüüs 

  Ülper, Helen (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesolev töö uurib RTK GNSS seadme Spectra Geospatial SP60 omadusi ja efektiivsust. Eesmärgiks on eeskätt välja selgitada, kuidas kasutab SP60 seade Galileo ja BeiDou satelliite. Töös kasutati Spectra Geospatial SP60 ja ...

View more