Sub-communities

Recent Submissions

 • Kasvuhoone küttesüsteemi lahendus 

  Kesküla, Märten (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesolev uurimus keskendub kasvuhoonele küttesüsteemi kavandamisele, võttes arvesse valdkonna probleeme ja eesmärke ning uurimis- ja analüüsimeetodeid. Töö eesmärk on leida optimaalne küttesüsteem, mis suudab tagada ...
 • Õppejõu tervis ja töövõime kaug- ning tavatöö keskkonnas 

  Karu, Kati (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesoleva uuringu eesmärgiks oli välja selgitada kaug- ning tavatöökeskkonnas töötamise mõju õppejõu füüsilisele ja vaimsele tervisele ning töövõimele ja anda uuringutulemustest lähtuvalt soovitusi tervist säästvamaks ...
 • Sundasendite ergonoomikalised hindamismeetodid 

  Nellis, Kaie (Eesti Maaülikool, 2023)
  Füsioloogilised ohutegurid (korduvliigutused, sundasendid, raskuste käsitsi teisaldamine, raske füüsiline töö) põhjustavad Eestis enamiku tööga seotud haigustest. Selleks, et ergonoomikalised sekkumistegevused oleksid ...
 • Keevitusroboti juurutamine Pomemet OÜ näitel 

  Mumm, Mairo (Eesti Maaülikool, 2023)
  Antud bakalaureusetöö keskendub keevitusroboti juurutamisele ettevõttes Pomemet OÜ ning uurib selle protsessi käigus saavutatud tulemusi ja väljakutseid. Uurimistöö eesmärk on anda ülevaade keevitusroboti rakendamisest ...
 • Väikese võimsusega mootori koormusstendi eskiisprojekt 

  Lelov, Rene (Eesti Maaülikool, 2023)
  Mootorite koormusstendid on auto- ja masinatööstuses väga tähtsa rolliga. Nende abil saab hinnata mootori karakteristikuid erinevates töötingimustes. Enamik tööstuses olevad koormusstendid on võimsad ja kulukad. Suure ...
 • Elektrienergia mikrotootjaks päikeseelektrijaama rajamisega 

  Kõre, Andrus (Eesti Maaülikool, 2023)
  Elektrihinnad on aastatel 2019 kuni 2023 kasvanud üle kahe korra. Majapidamised on silmitsi survega energiamahukate seadmete kasutamise paremaks organiseerimiseks, energiatarbimise vähendamiseks. Töös tutvustab autor ...
 • Absorption Characteristics of Zro2 Nanomaterials for Photocurrent Generation 

  Soosaar, Guido (Eesti Maaülikool, 2023)
  This thesis studies the absorbance and band gap properties of HfO2, ZrO2 nanoparticles (NPs), and their solid solutions (HfxZr1-xO2). Five samples were created with different proportions (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, and 1). ...
 • Tehnikamaja sisekliima juhtimissüsteemi töö analüüs ühe õppelabori näitel 

  Popp, Andre (Eesti Maaülikool, 2023)
  Eesti Maaülikooli Tehnikamaja ventilatsioonisüsteem ei suuda tagada piisavat jahutust õppetöö mugavaks läbiviimiseks, sest soojematel kuudel kipuvad õpperuumid ülekuumenema. Aastal 2022 kaitstud bakalaureusetöös "Tehnikamaja ...
 • Photoelectric Properties of ZnO Nanorods 

  Kaeval, Henno (Eesti Maaülikool, 2023)
  In this study, electrical and photoelectrical properties of ZnO nanorods were investigated. This study is the continuation of my bachelor’s work where I studied absorption and band gap properties of ZnO nanoparticles. ...
 • Raudnikkelakude kasutusvõimaluste uurimine võrguühenduseta elektrisüsteemides 

  Õun, Emili (Eesti Maaülikool, 2023)
  Võrguühenduseta ehk off-grid elektrisüsteemid on muutumas üha populaarsemaks seoses laialdase taastuvenergiaallikate kasutuselevõtuga ning sellest tuleneva elektritootmise detsentraliseerimisega. Off-grid süsteemis on ...
 • Tarkvaravahendi loomine soojussalvestuse paagi parameetrite arvutamiseks 

  Võrk, Sander Toma (Eesti Maaülikool, 2023)
  Seoses taastuvenergiaallikate üha laialdasema kasutuselevõtuga muutub energia tootmise ja tarbimise tasakaalustamine järjest suuremaks probleemiks. Paljudes maailma piirkondades on suurima tootmispotentsiaaliga taastuvenergia ...
 • Õhuliinide projekteerimine PLS-CADD tarkvaraga 

  Poll, Taavi (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesolevas töös on kirjeldatud 110 kV õhuliini projekteerimist programmiga PLSCADD. Käsitletud on projekteerimisprotsess alates algandmete kogumisest, koormusjuhtumite koostamisest kuni lõpliku kontrollitud õhuliinini. ...
 • Gaasi rõhualandusjaama elektrisüsteemi ja automaatika lahendus 

  Loks, Kaspar (Eesti Maaülikool, 2023)
  Magistritöö eesmärgiks on luua gaasi rõhualandusjaamale terviklik elektri ja automaatika lahendus. Töö käigus on selgitatud jaama kasutuskohta ning tööpõhimõtet. On valitud sobivad elektri ja automaatika komponendid, ...
 • Hakkpuidu tootmiskulude analüüs ettevõtte Sarles OÜ näitel 

  Nool, Danno (Eesti Maaülikool, 2023)
  Hakkpuidu kasutamine on kasvav trend kogu Euroopas, kuna see võimaldab vähendada fossiilkütuste kasutamist ja seeläbi vähendada CO2 heitmeid. Hakkpuit on ka majanduslikult jätkusuutlik alternatiiv teistele energiaallikatele ...
 • Erinevate puu- ja põlevkivituha koguste mõju hariliku männi kasvule ammendatud turbaväljadel 

  Annus, Oviar-Gregor (Eesti Maaülikool, 2023)
  Varasemad uuringud näitavad, et turba töötlemine toitainerikka tuhaga suurendab oluliselt erinevate toitainete sisaldust kasvusubstraadis, mis soodustab puude kasvu mahajäetud turbaaladel. Töö eesmärgiks oli analüüsida ...
 • Eesti metsamaa ja sellega kauplemine AmEst Haldus OÜ näitel 

  Kamp, Kaari (Eesti Maaülikool, 2023)
  Eesti on metsarikas maa, kus üle poole pindalast on kaetud metsadega. Kuna metsade puhul on tegemist taastuva loodusvaraga, nähakse metsamaad kui investeeringut. Metsa ja metsamaasse investeerimiseks on erinevaid ...
 • Uuring hallvee kasutusele võtmiseks akvapoonilises süsteemis 

  Koppel, Siim (Eesti Maaülikool, 2023)
  Puhta joogivee nappuses kannatavad paljud Euroopa riigid, kaasa-arvatud Eesti mõningad piirkonnad suvekuudel. Magistritöö eesmärk on projekteerida Interreg Transfarmi projekti (TRANSborder cooperation for circular ...
 • Põua mõju hariliku kuuse (Picea abies) ja arukase (Betula pendula) juurdekasvule puht- ja segapuistutes 

  Viiberg, Virkeli (Eesti Maaülikool, 2023)
  Kliimasoojenemise tõttu esineb tänapäeval sagedamini tõsisemaid põudasid, mis mõjutavad puude juurdekasvu. Eriti tugevalt on sellest mõjutatud majanduslikult olulised liigid nagu harilik kuusk ja arukask. Käesoleva töö ...
 • Seadedrenaaži regulaatorkaevu veevastuvõtuvõime uurimine ja veetaseme reguleerimine 

  Mäekallas, Armand (Eesti Maaülikool, 2023)
  Seadedrenaažiga on võimalik vähendada taimetoitainete (N ja P) väljakannet eesvooludesse. Reostuse väljakande vähendamiseks peab veetase olema reguleeritav, aga enamasti on seadedrenaažikaevudel ainult kaks erinevat ...
 • Liigniiske männikoore kütmiseks kasutamise võimalused Combimill Sakala OÜ näitel 

  Orobko, Enrico (Eesti Maaülikool, 2023)
  Biomass on üks lootustandvamaid taastuvaid energiaallikaid maailmas, mida kasutatakse tahkete, vedelate ja gaasiliste kütuste kujul. Põlevkivi osakaalu vähendamiseks Eesti energeetikas kasutatakse üha enam taastuvenergiat, ...

View more