Show simple item record

dc.contributor.advisorEnn, Anni
dc.contributor.advisorMerisalu, Eda
dc.contributor.authorUdeküll, Janne
dc.date.accessioned2021-06-09T10:07:56Z
dc.date.available2021-06-09T10:07:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6907
dc.descriptionMagistritöö Ergonoomika erialalest
dc.description.abstractPõllumajandussektor on Euroopas töötajatele üks ohtlikumaid – viimase 10 aasta jooksul on põllumajanduse ja metsandusega seotud keskmiselt 500 surma ja üle 150’000 õnnetuse aastas. Eksperdid on arvamusel, et nii fataalsete kui mittefataalsete õnnetusjuhtumite puhul on nende raporteerimine puudulik ja tegelik õnnetuste arv võib olla isegi kuni 4 korda suurem. 2019. aastal oli põllumajanduse sektor tööõnnetuste suhtarvult Eestis 6. kohal 27 tegevusala seas. Tuhande töötaja kohta toimus 10,7 tööõnnetust. Kõikidest Eestis toimunud tööõnnetustest 33% puhul oli tööõnnetuse põhjustanud kõrvalekaldeks märgitud kontrolli kaotamine masina, transpordivahendi, käsitööriista, objekti või looma üle. Luu lihaskonna seotud probleemid on põllumajanduse ettevõtete töötajatel kõige levinumad mittefataalsete vigastuste ja haiguste hulgas. Põllumajanduses esinevad keemilised ja bioloogilised ohutegurid võivad põhjustada töötajatele erinevaid hingamisteede ja nahahaigusi ning allergilisi reaktsioone. Mürast tingitud kuulmiskadu esineb 50% põllumajandustöötajatest. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli selgitada välja töökeskkonna ohutegurid ja tööandjate hinnang töökeskkonnale. 2020.a jaanuaris ja veebruaris viidi põllumajandusettevõtjate seas läbi küsitlus. Küsitlusele vastas 534 ettevõtjat, enamus taimekasvatuse (n=207) ja loomakasvatuse (n=161) tegevusaladelt. Tööõnnetusi esines eelneval 12 kuul 8% vastanutest. Õnnetuste peamisteks põhjusteks olid masinate ja seadmete kasutamine ja remontimine, õnnetused loomade tõttu, libisemised, komistamised ja ehitustegevusega seotud õnnetused. Luu-lihaskonna ekspositsioon ohuteguritele esines 54% vastanutest, kokkupuude saasteainetega õhus 64% vastanutest ning keemiliste ja bioloogiliste ohuteguritega, mis võivad ohustada kokkupuutel nahaga 65%, müra erinevate allikatega 81%. Enda teadmisi tööohutuses hindab pigem heaks või suurepäraseks ligi 50% vastanutest. Tööõnnetusi juhtus sellel grupil rohkem kui kehvemate ohutusalaste teadmistega grupil (73 vs 34 tööõnnetust). Põllumajandussektoris on vaja viia läbi põhjalikumaid uuringuid, et selgitada välja konkreetsete tegevusalade töökeskkonna ohutegurid. Töötajate ohutusalaste teadmiste tõstmine on oluline ja vajalik nii tööõnnetuste kui kutsehaiguste ennetamisel ja töökeskkonna ohutegurite maandamisel.est
dc.description.abstractThe agricultural sector is one of the most dangerous for European workers, with an average of 500 deaths and more than 150,000 accidents per year in agriculture and forestry over the last 10 years. Experts conclude that for both fatal and non-fatal accidents, their reporting is incomplete and the actual number of accidents can be up to 4 times higher. In 2019, the agricultural sector ranked 6th among 27 activities in Estonia in terms of the ratio of occupational accidents. There were 10.7 accidents at work per thousand employees. In 33% of all occupational accidents in Estonia were caused by the loss of control over a machine, means of transport, hand tool, object or animal. Musculoskeletal problems are most common cause of non-fatal injuries and diseases among farm workers. Chemical and biological hazards in agriculture can cause a variety of respiratory and skin diseases and allergic reactions in workers. Noise-induced hearing loss occurs in 50% of agricultural workers. The aim of this research was to find out the risk factors of the work environment and the employers' assessment of the work environment. In January and February 2020, a survey was conducted among farmers. 534 entepreneurs responded to the survey, the majority from the activities of plant growing (n = 207) and animal husbandry (n = 161). 8% of respondents had accidents at work in the previous 12 months. The main causes of accidents were the use and repair of machinery and equipment, accidents due to animals, slips, trips and accidents related to construction activities. 54% of the respondents are exposed to musculoskeletal risk factors, 64% of the respondents are exposed to airborne pollutants, 65% to chemical and biological risk factors that may endanger the skin, and 81% to various sources of noise. Almost 50% of the respondents consider their knowledge of occupational safety to be rather good or excellent. There were more accidents at work in this group than in the group with poorer safety knowledge (73 vs 34 accidents). In the agricultural sector, more in-depth studies are needed to identify the work environment risk factors in specific activities. Improving the safety knowledge of employees is important and necessary both for the prevention of accidents at work and occupational diseases and for the mitigation of risk factors in the work environment.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectpõllumajandussektorest
dc.subjecttööõnnetusedest
dc.subjecttöökeskkondest
dc.subjectohuteguridest
dc.subjectmüraest
dc.titleTööandjate hinnangud töökeskkonna ohuteguritele ja tööõnnetustele Eesti põllumajandusesest
dc.title.alternativeEmployers’ assessments of occupational hazards and for accidents at work in Estonian agricultureeng
dc.typeMaster Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-10
rioxxterms.freetoread.startdate10.09.2021


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record