Show simple item record

dc.contributor.advisorMerisalu, Eda
dc.contributor.authorPillisner, Hilja
dc.date.accessioned2021-06-07T07:28:51Z
dc.date.available2021-06-07T07:28:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6898
dc.descriptionMagistritöö Ergonoomika õppekavalest
dc.description.abstractUurimistöö eesmärk: uurida skeleti-lihaskonnavaevuste (SLV) esinemist ja põhjusi kokkadel, analüüsida seoseid individuaalsete ja tööga seotud teguritega ning kirjeldada skeletilihaste funktsionaalse seisundi dünaamikat tööpäeva ja töönädala vältel. Uuringus kasutati rahvusvaheliselt valideeritud ankeetküsimustikku CUPID (Cultural and Psychosocial Influences on Disability) (Coggon jt 2012). Skeletilihaste ülekoormusriski mõõtmisteks moodustati vabatahtlikest katsegrupp, kes andsid kirjaliku nõusoleku osaleda vaatlustes. Jagati laiali 220 küsimustikku, millest tagastati 171 ̶ vastamismäär 77,7%. Vastajate keskmine vanus oli 36,3±12,4 aastat (M 31,8±9,4 a.; N 40,5±13,7 a.). Vastajatest 48% (n=82) olid mehed ja 52% (n=89) naised. Üle poolte (54,5%) olid töötanud kokana rohkem kui 5 aastat, ligi kolmandik (34,5%) 1-5 aastat ja vähesed alla 1 aasta. Vastanud töötasid keskmiselt 43,5±16,1 tundi nädalas. Tulemused näitasid, et kokkadel on enam ülekoormatud piirkonnad alaselg (42,7%), põlved (26,9%) ja ranne-käelaba (20%) viimase 12 kuu jooksul. Lühema perioodi (1 kuu) valud reastusid vastavalt põlved (28,1%), alaselg (25,1%) ja randme-käelaba (23,4%). Kõige vähem täheldati nii 12 kui viimase kuu jooksul küünarvarre valu (vastavalt 8,8%, 9,4%). Hiiruut test näitas gruppide erinevusi 12 kuu ja viimase kuu jooksul õla, kaela ja randme-käelaba piirkonnas - naistel rohkem, võrreldes meestega. Seoste analüüs näitas, et käelisus, töötatud aeg ja suitsetamine ei mõjutanud valude esinemist. Vaatlustulemused näitasid, et valdava osa tööpäevast on koormatud õlad (95,2%) ja küünarvars (95,2%), hommikul lisanduvad jalad (95,2%) ja õhtul randmed-käelaba (95,2%). REBA skoor oli oluliselt kõrgem naistel (p=0,049. Uuringu tulemustest võib järeldada, et kokkade töö on kõrge riskiga SLV esinemisele. SLV levimus on suurem naissoost töötajate hulgas. Skeletilihaste funktsionaalne seisund tööpäeva ja töönädala jooksul oli mõjutatud soorituste iseloomust ja töömahust.est
dc.description.abstractThe aim of the research is to study occurrence and causes of musculoskeletal diseases (MSD) among chefs and to analyze relationships between MSD, individual and work-related factors and describe dynamics of functional state of musculoskeletal system during workshift and through week. The study used the internationally validated questionnaire CUPID (Cultural and Psychosocial Influences on Disability) (Coggon et al., 2012). To measure the risk of skeletal muscle overload, a test group was compiled by 21 volunteers and they all gave written consent to participate in the observations. There were 220 questionnaires distributed, of which was returned 171 (77,7%). The mean age of the respondents was 36.3±12.4 years (M 31.8±9.4 years; F 40.5±13.7 years). 48% (n=82) of the respondents were men and 52% (n=89) were women. More than half (54.5%) had worked as a chef for more than 5 years, almost a third (34.5%) for 1–5 years and a few for less than 1 year. Respondents worked an average of 43.5±16.1 hours per week. The results showed that cooks have more congested areas in the lower back (42.7%), knees (26.9%) and wrist-hand (20%) in the last 12 months. The shorter period (1 month) of pain was ranked in the knees (28.1%), lower back (25.1%) and wrist-hand (23.4%), respectively. Forearm pain was the least observed in both the 12 and last months (8.8%, 9.4%, respectively). The χ²-test showed more group differences during the 12 months and the last month in the shoulder, neck- and wrist-palm area, and more in women than men. Manualness, working time and smoking did not affect the incidence of pain in different body regions among chefs. The results of the observations showed that the shoulders (95.2%) and forearms (95.2%) are loaded through all the working day, the legs (95.2%) more often in the morning and the wrists and hands (95.2%) in the evening. The REBA score was significantly higher in women, compared to men. Functional conditions of musculoskeletal system among chefs by body regions have influenced by the character of performance and amount of work throughout workday and seven-day week.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectkokadest
dc.subjectskeletilihasvaevusedest
dc.subjectfunktsionaalne seisundest
dc.subjectülekoormusriskest
dc.titleKokkade skeletilihaste funktsionaalne seisund ja ülekoormushaiguste levimusest
dc.title.alternativeMusculoskeletal conditions and prevalence of overload diseases among chefseng
dc.typeMaster Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-10
rioxxterms.freetoread.startdate10.09.2021


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record