Show simple item record

dc.contributor.advisorMerisalu, Eda
dc.contributor.authorArumäe, Marju
dc.date.accessioned2021-06-07T07:19:46Z
dc.date.available2021-06-07T07:19:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6896
dc.descriptionMagistritöö Ergonoomika õppekavalest
dc.description.abstractMikro- ja väikeettevõtted moodustavad ligi 99% Euroopa Liidu (EL) ettevõtetest, andes tööd ligi pooltele EL töötajatele ning see on majanduskasvu, innovatsiooni, tööhõive ja sotsiaalse integratsiooni peamine tõukejõud. Arvestades mikroettevõtete olulist rolli ühiskonnas ja EL majanduses, on nende töötajate ohutusele ja tervise säilitamisele tõhusate vahendite rakendamine väga oluline. Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada Eesti mikroettevõtjate teadlikkus ja võimalikud takistused töötervishoiu- ja ohutustegevuste (TTO) rakendamisel töökeskkonnas ning võrrelda andmeid uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER 2019) tulemustega. Uurimistööks koostati kolmekümne kuuest küsimusest koosnev ankeetküsimustik, millest osa küsimusi kattus ESENER küsimustega. Autor lisas juurde küsimusi, mis paremini peegeldaksid TTO olukorda Eesti mikroettevõtetes. Elektrooniline küsimustik saadeti 9200 aktiivselt tegutsevale Eesti mikroettevõtte e-mailile. Uuringu tulemused näitasid, et Eesti mikroettevõtjate teadlikkus TTO tegevustest on ebapiisav ja ei peegelda ESENER 2019 küsitluse tulemusi. Eesti mikroettevõtetest vaid viiendik viib läbi riskianalüüsi regulaarselt (ESENER tulemustel 60%) ja alla poolte pole seda teinud või ei pea seda oluliseks. Riskianalüüsi viiakse läbi väga ebaregulaarselt ja sageli mitte. Üheks põhjuseks võib olla mikroettevõtjate vähene TTO teadlikkus. Seda kinnitab asjaolu, et ligi pooltel töö- ja ametikohtadel puuduvad ohutusjuhendid. Vastajatest kuni 23% väitis, et nii väike ettevõte ei peagi TTO tegevusi ettevõttes rakendama. Põhjuseks siin võib olla riikliku toetuse puudumine mikroettevõtetele, samuti sotsiaalmajanduslike ja regulatiivsete tegurite koosmõju. Järelduseks võib öelda, et TTO alaste nõuete paremaks rakendamiseks Eesti ME-des peame suurendama mikroettevõtjate TTO alast teadlikkust süstemaatilise koolituse kaudu erinevatel haridustasemetel ning parema nõustamisteenuse kaudu.est
dc.description.abstractMicro- and small enterprises account for nearly 99% of European Union (EU) enterprises, employing nearly half of EU workers, and this is the main driver of growth, innovation, employment and social integration. Given the important role of micro-enterprises in society and also in the EU economy, the importance of effective instruments to prevent the safety and health of the workers of these companies is obvious. The purpose of this study was to analyse the awareness and obstacles of Estonian micro-enterprises (ME) in the implementation of occupational safety and health (OSH) activities in the working environment and to compare the data with the results of the ESENER 2019 survey. A questionnaire consisting of thirty-six questions was drawn up for research. The questionnaire for this research was drawn up on the basis of ESENER questions, and additional questions were included to better reflect OSH situation in Estonian micro- and small enterprises. Electronic interviews were sent to 9 200 active Estonian MEs by e-mail. The results of the study showed that the awareness of OSH activities of Estonian micro-enterprises at work is poor - not as good as in the ESENER 2019 survey was shown. Only a fifth of Estonian micro-enterprises conduct a risk analysis on a regular basis and less than the parties have not done so or do not consider it important. There are no safety instructions on the main sides of the work and posts. The risk analysis is carried out - if at all, mostly in unregular way. The reason could be a lack of awareness of micro-entrepreneurs due to 23% of repondents had an opinion that microenterpise has no any duties on OSH regulations. The main cause could be poor governmental support for MEs, as well as interaction of socio-economic and regulatory factors. In conclusion, for better implementation of the requirements on OSH activities in Estonian MEs we need to rise OSH awareness of micro-enterpreneurs through systematic training in different levels of education and through advisory service through EU OSH extension programme.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectmikroettevõteest
dc.subjecttöötervishoidest
dc.subjecttööohutusest
dc.subjectriskianalüüsest
dc.titleEesti mikroettevõtjate teadlikkus ja takistused tööohutuse ning töötervishoiu tegevustesest
dc.title.alternativeEmployers' occupational health and safety awareness and obstacles in micro-size enterprises of Estoniaeng
dc.typeMaster Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-10
rioxxterms.freetoread.startdate10.09.2021


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record