Now showing items 153-170 of 170

 • Urvaste kalmistu hoolduskava 

  Jõgar, Ülle (koostaja); Umal, Kätlin (koostaja); Juur, Sten (koostaja); Sainast, Herni (koostaja); Lind, Janar (koostaja); Magerramova, Nataliia (koostaja); Nõmmela, Mari (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2018)
  Urvaste kalmistu hoolduskava eesmärgiks on anda soovituslikud ettepanekud matmisala edaspidiseks hoolduseks. Hoolduskava koostasid Eesti Maaülikooli üliõpilased Ülle Jõgar, Kätlin Umal, Sten Juur, Henri Sainast, Janar Lind ...
 • Uudse angerjamõrrasüsteemi katsetamine Võrtsjärvel 

  Bernotas, Priit; Silm, Maidu; Järvalt, Ain; Tuvikene, Arvo; Zirk, Jüri; Eist, Andi; Konoplitski, Jüri (2018)
  Euroopa angerjaid (Anguilla anguilla) on Võrtsjärve asustatud 1956. aastast saadik. Kui 50ndatel alguse saanud traditsioon teenis algselt pigem püügivaru pakkumise eesmärki, on asustamisel tänapäeval ka oluline looduskaitseline ...
 • Uuring Peipsi järve füüsikalis-keemiliste ja fütoplanktoni kvaliteedinäitajate klassipiiride täpsustamiseks : aruanne 

  Nõges, Peeter (Eesti Maaülikool, 2020)
  Seni kehtinud EL veepoliitika raamdirektiivile (VRD) vastav vee ökoloogilise kvaliteedi hindamise üldraamistik Peipsi-Pihkva järve veekogumite kohta töötati välja 2006. aastal (Nõges & Nõges 2006). See hindamissüsteem ...
 • „Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021‒2027“ ja „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021‒2027 rakenduskava“ rahastamisvahendi eelhindamine 

  Viira, Ants-Hannes; Lehtsaar, Jüri; Nurmet, Maire; Lemsalu, Katrin; Aro, Kersti; Kreegimäe, Katrin (Eesti Maaülikool, 2020)
  Eesti maaelu arengukava 2014‒2020 (MAK 2014‒2020) raames pakutakse põllumajandussektorile ja maamajandust mitmekesistavatele ettevõtjatele suunatud rahastamisvahendist mikro- ja väikeettevõtete kasvulaenu ja pikaajalist ...
 • Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023‒2027 eelhindamine : lõpparuanne 

  Aro, Kersti; Viira, Ants-Hannes; Loit, Evelin; Leming, Ragnar; Visnapuu, Katriin; Talgre, Liina; Kaasik, Allan; Ariva, Jelena; Lillemets, Jüri; Elias, Terje (Eesti Maaülikool, 2021)
  Maaeluministeeriumi (edaspidi MeM) juhtimisel koostatakse Euroopa Liidu (edaspidi EL) ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava aastateks 2023–2027 (edaspidi ÜPP strateegiakava). ÜPP strateegiakava koondab senised ...
 • Ühise põllumajanduspoliitika tulevikuanalüüs 

  Viira, Ants-Hannes; Pulver, Bruno; Matveev, Eduard; Ahermaa, Evelin; Aro, Kersti; Viileberg, Maris; Josing, Marje; Mõtte, Mati; Aruvee, Pille; Hein, Piret (2017)
  Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) on Euroopa Liidu (EL) üks kesksemaid poliitikaid, mille eesmärgiks on tõsta põllumajanduse tootlikkust ja kindlustada põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa rahuldav elatustase, ...
 • Ülevaade seakasvatussektorist 

  Mõtte, Mati (koostaja); Aro, Kersti (koostaja) (2016)
  Olukord seakasvatussektoris on olnud keeruline alates 2012. aastast. Sealihaturu viis tasakaalust välja 2012. aastal Venemaa poolt kehtestatud impordikeeld nii Euroopa Liidu (EL) elusloomadele kui ...
 • Väheväärtusliku peenkala väärindamine : lõpparuanne 

  Silm, Maidu (koostaja); Kriipsalu, Mait (koostaja); Kisand, Anu (koostaja); Bleive, Uko (koostaja); Lanno, Marge (koostaja); Shanskiy, Merrit (koostaja); Kerner, Kristi (koostaja); Maasing, Birgit (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2020)
  Käesolevas projektis uuriti võimalusi väärindada Võrtsjärve kaaspüügil tekkivat peenkala, tootes sellest alternatiivseid toidusaadusi; fraktsioon, mis selleks otstarbeks ei sobinud, väärindati edasi kompostiks, vedelväetiseks ...
 • Väike-konnakotka elupaigavaliku pikaajalised muutused looduskaitseliste piirangute ja majandussoovituste kontekstis : projekti nr 17019 lõpparuanne 

  Väli, Ülo (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2021)
  Väike-konnakotkas on Eestis I kategooria kaitsealune linnuliik. Ta pesitseb küpsetes metsades, mis on ohustatud raietööde poolt, ning tema eelistatud toitumisalaks on rohumaad, mis võsastumise vältimiseks nõuavad ...
 • Veeseaduse nõuetest tulenevate põllumajandustootjate investeeringuvajaduste analüüs : aruanne 

  Lillemets, Jüri; Aro, Kersti; Leola, Taavi; Mõtte, Mati (Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut, 2018)
  Analüüsi eesmärgiks oli perioodil 2019–2023 kehtima hakkavate veeseaduse muudatuste majandusliku mõju hindamine. Analüüs koosnes kahest osast. Esiteks analüüsiti sõnnikuhoidla olemasolu nõude täitmist alates viiest loomühikust ...
 • Veisjärv : meetmekava 

  Kreitsberg, Merit (koostaja); Kreitsberg, Randel (koostaja); Tuvikene, Lea (koostaja) (2016)
  Vaata ka EMU DSpace'is „Järvede haldamine vesikondade veemajanduskavade raames : tegevuskava“ Tartu, 2014.
 • Verevi järv : meetmekava 

  Kreitsberg, Merit (koostaja); Kreitsberg, Randel (koostaja); Tuvikene, Lea (koostaja) (2016)
  Vaata ka EMU DSpace'is „Järvede haldamine vesikondade veemajanduskavade raames : tegevuskava“ Tartu, 2014.
 • Viitna Pikkjärv : meetmekava 

  Kreitsberg, Merit (koostaja); Kreitsberg, Randel (koostaja); Tuvikene, Lea (koostaja) (2016)
  Vaata ka EMU DSpace'is „Järvede haldamine vesikondade veemajanduskavade raames : tegevuskava“ Tartu, 2014.
 • Viljandi Vana kalmistu hoolduskava 

  Nõmmela, Mari (koostaja); Römer, Siiri (koostaja); Soll, Kristi (koostaja); Sammel, Ellen (koostaja); Lobunkova, Elina (koostaja); Altsaar, Kristel (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2015)
  Käesolev Viljandi Vana kalmistu hoolduskava on koostatud Viljandi linnavalitsuse tellimusel. Hoolduskava on koostanud Mari Nõmmela ja Siiri Römer koos Eesti Maaülikooli tudengitega (Kristi Soll, Ellen Sammel, Elina Lobunkova, ...
 • Võrtsjärve kalavarude seisund ja Eesti angerjamajandamiskava täitmise analüüs : aruanne 

  Bernotas, Priit (koostaja); Teesalu, Paul (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2020)
  Käesolev aruanne võtab kokku 2019. aasta kalandusuuringud Võrtsjärvel, vastavalt Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vahel sõlmitud lepingule, mille alusel olid töö peamisteks ...
 • Võrtsjärve kalavarude seisund ja Eesti angerjamajandamiskava täitmise analüüs : aruanne 

  Järvalt, Ain (koostaja); Bernotas, Priit (koostaja); Kask, Meelis (koostaja); Silm, Maidu (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2013)
  Võrtsjärve kalavarud on viimaste aastate vältel püsinud suhteliselt heal tasemel, mis annab alust arvata, et aastakümneid kestnud järjepidev ja süstemaatiline uurimine on soodustanud kalavarude säästlikku kasutamist ...
 • Võrtsjärve kalavarude seisund ja Eesti angerjamajandamiskava täitmise analüüs : aruanne 

  Järvalt, Ain (koostaja); Bernotas, Priit (koostaja); Silm, Maidu (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2015)
  Võrtsjärve kalavarud põhiliste liikide osas on viimastel aastatel püsinud heal, mõnede liikide osas isegi väga heal tasemel. Aastakümneid kestnud järjepidev ja süstemaatiline uurimine on soodustanud kalavarude säästlikku ...
 • Võrtsjärve kalavarude seisund ja Eesti angerjamajandamiskava täitmise analüüs : aruanne 

  Järvalt, Ain (koostaja); Bernotas, Priit (koostaja); Silm, Maidu (koostaja); Kask, Meelis (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2014)
  Võrtsjärve kalavarud on viimaste aastate vältel püsinud suhteliselt heal tasemel, mis annab alust arvata, et aastakümneid kestnud järjepidev ja süstemaatiline uurimine on soodustanud kalavarude säästlikku kasutamist ...