Show simple item record

dc.contributor.authorAro, Kersti
dc.contributor.authorKangur, Toomas
dc.contributor.authorSimmo, Sirje
dc.contributor.authorSimmo, Sirje (koostaja)
dc.contributor.authorMõtte, Mati (koostaja)
dc.date.accessioned2019-08-29T07:05:23Z
dc.date.available2019-08-29T07:05:23Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5335
dc.descriptionTäistekstest
dc.description.abstractPerioodil 2007–2013 on ÜPP teise samba ehk Eesti Maaelu arengukava 2007–2013 toetuste eelarve kokku 924,86 mln eurot. MAK 2007–2013 toetusi kaasfinantseeritakse EL Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) summas 714,66 mln eurot ja Eesti riigi eelarvest kaetakse toetuste eelarve 210,20 mln euro ulatuses. Otseselt tehnoloogilise taseme tõstmiseks, keskkonna ja loomade heaolu parandamiseks ning tööhõive säilitamiseks maapiirkondades on rakendatud mitmeid meetmeid. Sh on kavandatud meede 1.2, mis on suunatud noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise hõlbustamisele ja põlvkondade vahetusele kaasaaitamisele. Noorte tootjate toetuse mõju on oluline ka noorte kaasamiseks maapiirkonna kogukonna arendamisse. Toetus on ellukutsutud ka üldisest vajadusest suurendada alla 40-aastaste põllumajandustootjate osatähtsust Eesti põllumajandustootjate hulgas. Meetme toetuse eelarve perioodil 2007–2013 on kokku 17,56 mln eurot. Meetmele omased eesmärgid on järgmised:  noorte põllumajandustootjate abistamine põllumajandusliku majapidamise sisseseadmisel;  noorte põllumajandustootjate ettevõtte edaspidine struktuuriline kohandamine;  tööhõivevõimaluste laiendamine noortele;  noorte kaasamine maakogukonna arendamisse. Meetme 1.2 taotlusvoorud on olnud avatud viis korda:  18.veebruar kuni 10. märts 2008 (edaspidi I taotlusvoor);  15. september kuni 06. oktoober 2008 (II taotlusvoor);  21. september kuni 12. oktoober 2009 (III taotlusvoor);  17. august kuni 30. august 2010 (IV taotlusvoor);  9. august kuni 29. august 2011 (V taotlusvoor). Aastal 2011 täituvad I ja II taotlusvoorus toetust saanud 188 ettevõtjal meetme määrusega kehtestatud nõuete täitmise ajad. Uuringuga hinnatakse meetme rakendamise hetkeolukorda ja toetuse saajate põllumajanduslikku tulemust ning otsitakse lahendusi võimalike takistuste leevendamiseks. Uuringu eesmärgiks on:  anda ülevaade esimese kahe taotlusvooru toetuse saajate kohustuste tähtaegsest täitmisest;  analüüsida esimese kahe taotlusvooru toetuse saajate kutsekvalifikatsiooni taset enne ja pärast toetuse saamist;  anda hinnang noorte põllumajandustootjate konkurentsivõimele. Uuringu ülesannetena kuuluvad analüüsimisele järgmised punktid:  hinnata meetme vastavust sihtrühmale ning meetme rakendamise vastavust meetme eesmärkidele;  analüüsida meetme rakendamise mõju ettevõtja konkurentsivõimele ning ettevõtlikkusele;  anda hinnang toetust saanud ettevõtjate (FIE-d, osaühingute osanikud ning juhatuste liikmed) haridustaseme suurenemisele ja töökogemuste ning vilumiste omandamisele;  uurida meetme rakendamisel tekkinud probleeme, riske ja vajadusi ning pakkuda võimalikke lahendusi;  anda ülevaade toetuse sihipärasest kasutamisest, selle efektiivsusest ning selle vastavusest vajadusele;  prognoosida toetuse saajate tegutsemise viienda aasta lõpuks võetud kohustuste täitmise edukust ning meetme vajadust tulevikus. Uuringu aruanne koosneb kolmest osast: 1. Toetuse saajate kohustuste täitmine; 2. Toetuse saajate areng; 3. Prognoosid ja tegelikkus. Esimene osa koostati kabinetuuringuna, millele lisaks kasutati ankeetküsitluse ja intervjuudega kogutud kvantitatiivseid andmeid. Küsitlusele mittevastanutelt koguti telefoni teel täiendavat infot. Teine osa kajastab läbiviidud küsitluse ja intervjuude tulemusi ning esitletakse toetuse saajate hinnanguid. Uuringu aruande kolmandas osas võrreldakse toetuse saajate äriplaanides toodud maaressursi, müügitulu ja töökohtade loomise plaane küsitluse ja intervjuude käigus kogutud tegelike andmetega. Uuringu viisid läbi EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi maamajanduse uuringute ja analüüsi osakonna töötajad: Kersti Aro (küsimustiku ja intervjuu ettevalmistamine), Toomas Kangur (andebaasidest info kogumine) ja Sirje Simmo (andmekogumine, intervjuude läbiviimine). Analüüsid teostasid ja aruande koostasid Sirje Simmo ning Mati Mõtte.est
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccesseng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectpõllumajandustootjadest
dc.subjectnooredest
dc.subjectettevõtjadest
dc.subjecttoetusedest
dc.subjectküsitlusuuringudest
dc.subjectuuringute aruandedest
dc.subjectEestiest
dc.titleEesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.2 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“ majandus-sotsioloogiline uuringest
dc.typeReporteng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut. Maamajanduse uuringute ja analüüsi osakondest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess