Show simple item record

dc.contributor.authorSimmo, Sirje (koostaja)
dc.contributor.authorKangur, Toomas (koostaja)
dc.date.accessioned2019-06-12T07:58:29Z
dc.date.available2019-06-12T07:58:29Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5262
dc.descriptionTäistekstest
dc.description.abstractEesti maaelu arengukava 2007-2013 (edaspidi MAK) esimese telje meetme „Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsandussaadustele lisandväärtuse andmine“ (edaspidi meede 1.6.1) püsihindamist teostab Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut. Vastavalt Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 86 lõike 1 kohaselt kehtestavad liikmeriigid püsihindamise süsteemi, mida vastavalt Põllumajandusministeeriumi volitusele teostab MAK 2007-2013 raames Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituut. Püsihindaja tegevus on määratletud põllumajandusministri 7. jaanuari 2009. a määrusega nr 3 „Eesti maaelu arengukava 2007–2013 seire ja hindamise kord“. Käesolev rakendusanalüüs on 2010. aasta hindamisplaani alusel teostatav uurimistöö. Meede 1.6.1 on suunatud mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele, kes põhitegevusena töötlevad ja turustavad põllumajandustooteid või mittepuidulisi metsandussaaduste tooteid ja nimetatud toodete töötlemisest saadud tooteid. Meetme eesmärgiks on parandada töötleva tööstuse konkurentsivõimet ja üldist tulemuslikkust ning tagada ettevõtete jätkusuutlikkus. Üldise tulemuslikkuse all peetakse silmas majandusnäitajate paranemist, keskkonnakoormuse vähendamist ja ekspordi suurenemist. Meetme 1.6.1 taotlusvoorud on olnud avatud kaks korda: 1)5. mai kuni 11. juuli 2008.a; 2)3. august kuni 14.august 2009.a. Edaspidi nimetatakse vastavalt I taotlusvoor ja II taotlusvoor. Käesolev rakendusanalüüs on kolmas meetme 1.6.1 rakendamist hindav dokument, milles keskendutakse peamiselt II taotlusvooru tulemuste võrdlemisele I taotlusvooruga. Aastal 2009 (august-september) koostati püsihindaja poolne lõpparuanne uuringule „„Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetmest „Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsandussaadustele lisandväärtuse andmine“ toetust saanud ettevõtete konkurentsivõime ja arenguperspektiivid““. Uuring käsitleb I taotlusvooru toetuse saajate konkurentsivõimet, konkurentsivõimet mõjutavaid tegureid, avalikult sektorilt abivajadust ning meetmega seatud eesmärkide täitmist ettevõtjatelt intervjuude käigus kogutud andmete alusel. 2010 aasta esimesel poolel valmis „Eesti maaelu arengukava 2007-2013 1., 3. ja 4. telje püsihindamise 2009. aasta aruanne“. Tegemist on dokumendiga, kus käsitletakse muuhulgas meetme 1.6.1 rakendamist. Dokumendi peamine eesmärk oli siiski välja tuua meetme kaudu saavutatud tulemused 2009. aasta lõpuks ning ettevõtjate baasnäitajad taotlemise hetkel. Aruandes on analüüsitud nii I kui ka II taotlusvooru toetuse saajaid. Vaatluse alla on võetud investeeringud, erinevad majandusnäitajad ning ettevõtete jätkusuutlikkus. Käesolevas rakendusanalüüsis hinnatakse teemavaldkondi, mida pole eelpool nimetatud dokumentides käsitletud. Rakendusanalüüsi eesmärgid on järgmised: 1)välja selgitada toetuse saajate eelnev investeeringutoetuste saamise kogemus; 2)toetuse saajate omanikud, omanike muutus ja trendid; 3)toetuse saajate ettevõtluse tulemuslikkus ettevõtjate suuruse järgi; 4)töötlemist puudutavate investeeringute tegemiseks teiste MAK 2007–2013 meetmete võimaluste kasutajate arv ja iseloom; 5)meetme sihttasemete saavutamise tõenäosus; 6)toetuse saanud taotluste vastavus meetme spetsiifilistele eesmärkidele. Rakendusanalüüsi eesmärkide täitmiseks võetakse aluseks mõlema taotlusvooru toetuse saajad. Tegemist on 54 ettevõtjaga, kes esitasid kokku 62 heakskiidetud taotlust. Meetme 2010. aasta rakendusanalüüsi koostasid EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi maamajanduse uuringute ja analüüsi osakonna täiendav ekspert Sirje Simmo ning töötajad Mati Mõtte ja Toomas Kangur.est
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccesseng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectettevõttedest
dc.subjecttoetusedest
dc.subjectinvesteeringudest
dc.subjectuuringute aruandedest
dc.subjectEestiest
dc.titleEesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.6.1 rakendamistulemuste analüüs I ja II taotlusvooru aluselest
dc.typeReporteng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut. Maamajanduse uuringute ja analüüsi osakondest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess