Recent Submissions

 • Bioplasti tootmine toidujäätmetest ja kasutamise võimalused toiduainetetööstuses 

  Danneberg, Kristel (Eesti Maaülikool, 2021)
  Naftapõhiste plastide ja toidujäätmete üleküllus ning kahjulik mõju keskkonnale on pannud plasti tootjaid vaatama jätkusuutlikumade variantide suunas. Selliseks lahenduseks on bioplast ning bioplasti tootmine ...
 • Hein hobuste söödana 

  Stjopina, Anastasia (Eesti Maaülikool, 2021)
  Bakalaureusetöös antakse kirjanduse põhjal ülevaade enamkasutatavatest hobuste söötadest, sh põhisöödana kasutatava heina organoleptilis-laboratoorsest kvaliteedist ja hobuste seedesüsteemist. Heina kvaliteedi uuring ...
 • Aflatoksiinide mõju juustus esinevatele piimhappebakteritele 

  Luik, Lisbeth (Eesti Maaülikool, 2021)
  Juust on levinud piimatoode kogu maailmas. Sobilike niiskuse ning temperatuuri parameetrite tõttu, on juust hallitusseente arenemiseks hea keskkond. Mõned hallitusseente hulka kuuluvad Aspergillus perekonna liigid ...
 • Mikroobide elulemuse hindamine lüofiliseeritud tatraleivajuuretistes 

  Laas, Irma (Eesti Maaülikool, 2021)
  Traditsioonilisel meetodil valmistatud leivajuuretise kasutamine leiva tootmiseks on keerukas ja aeganõudev protsess, kuna juuretise metaboolselt aktiivsena hoidmine eeldab pidevat juuretise uuendamist. Sellest tulenevalt ...
 • Õlleraba koostise uurimine ühe Eesti väikeettevõtte näitel 

  Belskihh, Tatjana (Eesti Maaülikool, 2021)
  Õlleraba on peamine pruulimise jääkaine. Viimase aastakümne jooksul hakkati seda nimetama õllepruulimise väärtuslikuks kõrvalproduktiks, sest oma keemilise koostise poolest suudab õlleraba konkureerida mõne muu teraviljaga. ...
 • Fermenteri tööpõhimõte ja kasutusvõimalused mikrobioloogias 

  Sahharov, Pavel (Eesti Maaülikool, 2021)
  Fermentereid ehk bioreaktoreid kasutatakse laialdaselt erinevates valdkondades, sealhulgas näiteks teaduslaborites mitmesuguste mikrobioloogiliste protsesside uurimiseks. Ka Eesti Maaülikooli Toiduteaduse ja toiduainete ...
 • Omanike harjumused koerte söötmisel ja selle seos koerte optimaalse kehakonditsiooniga 

  Toodo, Anette (Eesti Maaülikool, 2021)
  Tänapäeval on võimalik koeri sööta nii valmissöödaga, valmistada sööt kodus kui ka kombineerida erinevaid söötmisviise. On oluline, et koer saaks söödaga vajalikud toitained ja sööt kataks koera ööpäevase energiavajaduse. ...
 • Tiinete ja imetavate emiste söötmine 

  Tigas, Karmen (Eesti Maaülikool, 2020)
  Üks suund, millega sigade aretuses on tegeletud, on tõsta põrsaste arvu pesakonnas ühe emise kohta. Selleks, et emised suudaksid oma täispotentsiaali saavutada on oluline neid õige söötmisega toetada. Seega on töö ...
 • Leivajuuretistes sisalduvate mikroobide biokeemilised ja antagonistlikud omadused 

  Šestopalova, Ksenia (Eesti Maaülikool, 2020)
  Leivajuuretise kasutamine leivatootmisel on oluline saavutamaks heade maitse-, lõhna- ja tekstuuriomaduste ning toiteväärtusega pagaritooted. Kaasaegses leivatööstuses põhineb leivajuuretise kasutamine selle igapäevasel ...
 • Biokile mikrobioota leivatööstuse seadmetel 

  Kuzina, Aljona (Eesti Maaülikool, 2020)
  Toiduga seotud bakterite poolt põhjustatud toiduainete riknemine on alati olnud suurteks probleemiks toiduainete tööstuses. Toidu riknemine on sageli tingitud biokilest, mida moodustavad bakterid toiduga kokkupuutuvatel ...
 • Eesti mahepiimalehmade jõudlusnäitajate analüüs aastatel 2017-2019 

  Kangur, Kadi (Eesti Maaülikool, 2020)
  Eestis on mahetootmine viimasel ajal kiiresti arenenud ja mahemaa osakaal kogu põllumajanduslikust maast moodustab juba üle 21%. Sarnast kasvu ei ole aga toimunud mahepiima tootmisel ja viimasel viiel aastal on mahelehmade ...
 • Silo tootmise ja fermentatsiooni kvaliteedi vaheliste seoste uurimine 

  Lohvart, Annabell (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöös uuriti tootmise mõju silo fermentatsioonile ja keemilisele koostisele. Selleks koostati 2016. aasta siloproovide analüüsi tulemustest MS Excel 2013 programmi andmebaas. Silo tootmistegurite analüüsil ...
 • Kitsepiima koostise ja kaseiinimitsellide suuruse mõju piima laapuvusele 

  Matto, Johanna (Eesti Maaülikool, 2019)
  Lehmapiima kaseiinimitsellide suurusjaotust ja laapumisomadusi ning neid mõjutavaid tegureid on varasemalt põhjalikult uuritud, kuid vastavaid kitsepiima alaseid uuringuid on tehtud oluliselt vähem. Käesoleva töö kirjanduse ...
 • Mikrobioloogiline mitmekesisus ning MRSA esinemine parmesan tüüpi juustu soolvees 

  Tšepelevitš, Vitali (Eesti Maaülikool, 2019)
  Staphylococcus aureus on levinud inimpatogeen, mis põhjustab toiduga seotud haiguspuhanguid, rakendades selleks mitmesuguseid resistentsusmehhanisme ja virulentsustegureid. Mitmed S. aureus’e tüved produtseerivad erinevaid ...
 • Staphylococcus aureus parmesan tüüpi juustu soolveevannide biokiles 

  Stahhovskaja, Katrin (Eesti Maaülikool, 2019)
  Staphylococcus aureus on tuntud kui toidupatogeen, olles võimeline produtseerima termotolerantseid enterotoksiine, mistõttu toiduainete tööstustes on vajalik jälgida, et selliseid tüvesid tootmiskeskkonnas ei esineks ega ...
 • Võist isoleeritud Bacillus spp. identifitseerimine API kit meetodil 

  Bondareva, Alina (Eesti Maaülikool, 2019)
  Või on laialt kasutuses olev piimatoode, mis oma kõrge rasvasisalduse (82%) tõttu ei ole mikroorganismidele soodsaks kasvukeskkonnaks. Küll aga võib mikroobe esineda või plasmafaasis, mis sisaldab mikroobidele piisavalt ...
 • Kõrgsurvetöötluse mõju piima koostisosadele ja toote omadustele 

  Selge, Gert (Eesti Maaülikool, 2019)
  Kirjanduse põhjal valminud lõputöö on õppematerjal, mis koosneb kolmest osast: kirjandusülevaade protsessist, esitlusslaidid ja kontrollharjutus. Lõputöö teema on aktuaalne, kuna tegemist on võrdlemisi uue tehnoloogiaga, ...
 • Proteiinid taimsest toorainest 

  Tähtjärv, Tuuli-Ly (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida erinevaid taimseid proteiiniallikaid. Samuti uurida Eestis üha enam kasvatama hakatud kultuure, põldhernest ja põlduba ning nende kuivaines sisalduvat proteiini. Töös uuriti erinevaid ...
 • Starterkultuuride mõju kombucha fermentatsioonile 

  Abel, Maarja (Eesti Maaülikool, 2019)
  Teeseenejoogi ehk kombucha tarvitamine on muutunud viimastel aastatel väga populaarseks nii mujal maailmas kui ka Eestis. Probleemiks on aga see, et nii Eestis kui mujal maailmas on teeseenega seoses läbi viidud väga ...
 • Eeterlike õlide kasutamine toiduainetööstuses 

  Anier, Liisa (Eesti Maaülikool, 2019)
  Viimastel aastatel on tarbijad üha enam huvitatud toiduainete tootmismeetoditest ja toidus sisalduvatest komponentidest. Seeläbi on suurenenud nõudlus toiduainetele, mis on „võimalikult puhtad ehk sünteetiliste lisandite ...

View more