Recent Submissions

 • PV paneelide elektrienergia tootlus inverteri aladimensioneerimise korral 

  Alto, Kenneth (Eesti Maaülikool, 2020)
  Eestis kasutatavatest päikesepaneelide tüüpidest on kaks enimkasutatavamat polükristallilised ja monokristallilised päiksepaneelid. Võimsus on päikesepaneelidel erinev, polükristallilistel päikesepaneelidel jääb võimsus ...
 • Ülikondensaatorite kasutusvõimaluste analüüs 

  Visnapuu, Lauri (Eesti Maaülikool, 2020)
  Tehnika areng on suurendanud elektrienergia salvestamist vajavate seadmete kasutamise võimalusi, mistõttu selle kasutamine on muutunud järjest olulisemaks. Üheks elektrienergia salvestamise võimaluseks on ülikondensaatorid. ...
 • Töötervishoiu ja -ohutusalane õpe Eesti riiklikus kõrgharidussüsteemis 

  Vaher, Ragne (Eesti Maaülikool, 2020)
  Antud uurimistöös analüüsiti töötervishoidu ja -ohutust (TTO) puudutavat õpet Eesti riiklikus kõrgharidussüsteemis ning kirjeldati TTO temaatikat ja ainemahtusid sõltuvalt õppeasutuse tüübist ja õppetasemest. Kokku uuriti ...
 • Pilliroost joogikõrte tootmisliini automatiseerimine 

  Rammo, Tanel (Eesti Maaülikool, 2020)
  Great OÜ toodab käsitööna pilliroost joogikõrsi. Nende eesmärgiks on lahenduse leidmine tootmise automatiseerimiseks. Käesoleva bakalaureuse tööga pakutakse välja üks võimalik tootmisliini tehniline lahendus. See koosneb ...
 • Elektrienergia salvestuse maksumus 

  Rusnak, Vladislav (Eesti Maaülikool, 2020)
  Energia salvestamine on säästva energeetika oluline komponent. Energiasalvestus tehnoloogiad võimaldavad energiat aja jooksul paindlikult juhtida, tasakaalustada pakkumist ja nõudlust ning kasutust erinevates rakendustes. ...
 • PV pargi inverteri dimensioneerimise tehnilised võimalused 

  Milter, Maarja-Liis (Eesti Maaülikool, 2020)
  Lõputöö teema valiti seoses päikeseenergia populaarsemaks muutumisega. Töö käsitleb paneelide koguvõimsuse suurendamise tehnilisi võimalusi stringi kohta inverteri suhtes. Lõputöös simuleeritakse selleks erinevaid ...
 • Diiselmootori toitesüsteemi pihustusrõhu mõju tahma moodustumisele 

  Hazov, Juri (Eesti Maaülikool, 2020)
  Tahma moodustumine diiselmootoris on suureks probleemiks keskkonnale ja inimeste tervisele. Seetõttu on oluline uurida erinevate mootori juhtparameetrite mõju tahma osakalule diiselmootori heitgaasides. Töö eesmärgiks ...
 • 3D prinditud detailide järeltöötlemise tehnoloogia 

  Pedassaar, Egert (Eesti Maaülikool, 2020)
  FDM ja FFF tehnoloogiat kasutatavate printeritega prinditud detailide pind jääb krobeline. Siinse töö eesmärk on projekteerida järeltöötlusseade ABS-materjalist 3D prinditud detailide pinnakvaliteedi parandmiseks. Töö ...
 • Loona kuivati energiatõhususe parendamise kava 

  Saun, Mart (Eesti Maaülikool, 2020)
  Antud bakalaureusetöö uurib võimalusi kuidas on võimalik vähendada teraviljakuivatusega seotud kulusid. Töö jaotatud kolmeks osaks. Esimeses osas vaadatakse kui suur on teraviljakuivatamisele kuluv energiakogus Eestis. ...
 • Hoone kütteks õhk-vesi soojuspumba ja päikese PV katusepaneelide kasutamise tasuvusanalüüs 

  Kotter, Sander (Eesti Maaülikool, 2020)
  Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada, millisel määral on võimalik katusepaneelidest saadud elektrienergiaga käitada kütteperioodil õhk-vesi soojuspumpa ning milline oleks sellest tulenev paneelide tasuvusaeg. Selleks ...
 • Nanotehnoloogia roll taastuvenergeetika arengus 

  Kaur, Laura (Eesti Maaülikool, 2020)
  Taastuvate energiaallikate kasutamine on järjest aktuaalsemaks muutuv teema. Tänapäeval on hakanud päikeseenergia kasutamine end ära tasuma, kuna algselt ebaefektiivsed elemendid. Käesoleva bakalaureusetöö käsitleb ...
 • Elektrilise päikesekütte tehnoloogia eramule 

  Kooskora, Rivo (Eesti Maaülikool, 2020)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida elektrilise päikesekütte tehnoloogiaid eramule ja leida võimalusi, kuidas vähendada võrgust tarbitava elektrienergia hulka tarbevee soojendamiseks. Uurimustöö aktuaalsus seisneb ...
 • Probleemid biokomponentidega fossiilsete mootorikütuste kasutamisel ja hoiustamisel 

  Haljasmets, Alvar (Eesti Maaülikool, 2020)
  Biokomponentidega fossiilsete mootorikütuste kasutamisel ja hoiustamisel on teatud piirangud. Käesoleva töö eesmärgiks oli selgitada kirjanduse põhjal fossiilsete biokomponentidega mootorikütuste kasutamisel ja hoiustamisel ...
 • Masinaelementide labori arendus 

  Niinepuu, Karel (Eesti Maaülikool, 2020)
  Masinaelementide valdkond on pidevalt arenev. Pidevalt arendatakse ja leiutatakse uusi tehnoloogiaid eesmärgiga saavutada efektiivsus ning ökonoomsus. Eesti Maaülikooli masinaelementide laborit uuendati viimati 2011. ...
 • Open UAV drooni tiiva ja saba kinnitused 

  Juss, Janar (Eesti Maaülikool, 2020)
  Open UAV projekti algatas Eesti Lennuakadeemia, kus soovitakse avatud platvormina koostada mehitamata õhusõiduk ning seda järk-järgult edasi arendada ja optimeerida. Droonide tiiva ja saba kinnituste kohta on raske ...
 • Telik open UAV droonile 

  Meus, Taavi (Eesti Maaülikool, 2020)
  Mehitamata lennumasina telikute kohta on vähe infot. Üliõpilaste projekti raames on teha ühtne dokument, kuhu on võimalik soovijatel ligi pääseda. Töö eesmärgiks on luua valmis teliku lahendus üliõpilasprojekti raames. ...
 • Taastuvenergia kasutuse analüüs Eestis 

  Jõe, Erik (Eesti Maaülikool, 2019)
  Energeetiline iseseisvus on oluline komponent riigi iseseisvuses ning julgeolekus. Siiani on selle Eestis taganud põlevkivi, kuid oma kahjuliku mõju tõttu keskkonnale tõrjub seda aina enam välja taastuvenergia. Sellest ...
 • Plastmasside eelkuivatamise energiatõhusus 

  Paurson, Kaarel (Eesti Maaülikool, 2019)
  Tänapäeva tihe konkurents autotööstuses esitab survevaluettevõttes toodetavate plastikdetailide kvaliteedile väga kõrgeid nõudmisi. Plastikmaterjali korrektne eelkuivatamine annab olulise panuse kvaliteetse toodangu ...
 • Autonoomne katkematu energiavarustus väikeelamule 

  Kaljuste, Andres (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töö on ajendatud soovist aidata kaasa üha suurenevale taastuvenergia osakaalule Eesti energiamajanduses. Tänu taastuvenergia tehnoloogiate arengule on nende maksumus järjest langemas ja on võimalik, et jõudnud tasemele, ...
 • Madalpinge jaotusvõrgu mõõtesüsteemide võrdlus 

  Puis, Ardi (Eesti Maaülikool, 2019)
  Elektrilevi on Eesti suurim jaotusvõrgu ettevõte, enamik kliente tarbib elektrienergiat Elektrilevi jaotusvõrgust madalpingel. Tarbimispunktides on vajalik elektrienergia mõõtmine. Selle töö sisu on enimkasutatavate ...

View more