Andmebaasi logo

Tere tulemast digitaalarhiivi EMU DSpace!

Digitaalarhiiv EMU DSpace kogub, säilitab ja loob ligipääsu Eesti Maaülikooli liikmeskonna poolt loodud või Eesti Maaülikooli vastutusvaldkondadega seotud teadustöödele toetamaks maaülikooli konkurentsivõimet ja teadmistepõhist ühiskonna arengut. Digitaalarhiivi haldab Eesti Maaülikooli raamatukogu.
 

Valdkonnad DSpace's

Valige valdkond, et selle kogusid sirvida.

Nüüd näidatakse 1 - 5 5

Hiljutised sisestused

Kirje
Sigade keskkonnarikastus lõhnastatud mänguasjadega
(Eesti Maaülikool, 2024) Ossipov, Oliivia; Jeremejeva, Julia (juhendaja)
Sigalates on levinud probleemiks kannibalism ja muud ebanormaalsed käitumismustrid. Seaduses on ette nähtud, et sigadele tuleb ette panna tuhnimismaterjali, kuid restpõrandate kasutuse tõttu pole see kõikides farmides võimalik. Sigade hästi väljaarenenud haistmisorganid tekitavad võimaluse kasutada lõhna kui keskkonnarikastust. Lõhnad kui keskkonnarikastused on odavad, kergesti vahetatavad ja ei võta palju ruumi aedikutes. Uuringutes on kasutatud erinevaid lõhnu, mis on viinud ka erinevate tulemusteni. Käesolevas uurimistöös sooviti teada, kas lõhna lisamine tavaliselt farmis kasutusel olevatele mänguasjadele vähendab kannibalismi esinemissagedust ja stressi tunnuste esinemist keskkonna närimise näol. Selleks viidi läbi katse kolme sea grupiga, millest ühe grupi sigade mänguasju lõhnastati iga nädal uue lõhnaga, teine sai alati sama lõhna ja kolmas oli kontrollgrupp, kelle mänguasjad jäi tavaliseks. Katse viidi läbi 13. veebruar kuni 24. märts 2023 kokku 138 seaga vanuses 7-11 nädalat. Katse tulemusena esines kontrollgrupil rohkem kannibalismi ja keskkonna närimist. Lõhnastatud mänguasjadega gruppide tulemused olid üksteisega sarnased kuid erinevate lõhnadega grupil oli vähem stressikäitumist. Uuringu jaoks andmete kogumisel esines erinevaid probleeme, mis võisid mõjutada tulemusi.
Kirje
Elektrienergia salvestamine ja ostu-müügi võimaluste analüüs hoonetes
(Eesti Maaülikool, 2024) Kliimson, Mikk; Annuk, Andres (juhendaja)
Elektrienergia salvestamine pakub täiendavat lahendust väga muutlikele taastuvenergiaallikate tootmisprofiilidele. Sedalaadi lahenduste puhul on oluline, et tasakaalustamine energia salvestamisel toimuks tõhusalt. Elektrienergia pakkumine peab eelkõige vastama nõudlusele ning taastuvate energiaallikate laialdane integreerimine elektrivõrku toob kaasa mitmesuguseid uusi väljakutseid elektrisüsteemide haldajatele. Käesolevas magistritöös on antud ülevaade erinevatest elektrienergia salvestamise võimalustest, rakendustest ja siinsel turul elektrihinna kujunemisest. Analüüsitud on näidisakude integreerimise võimalusi päikeseelektrijaama aastasesse töötsüklisse koos võrgust salvestamisega arvestades hinnakõikumisi ja kaasates ühe varasema aasta ilmastikuandmed. Töö eesmärk on anda ülevaade võimalustest, antud juhul päikeseelektrijaama võimsuse ja peakaitsmest tingitud piirangu osas, ning leida seejuures elektrienergia salvestamisega ostu-müügi võimalusi näidisaasta kalendrikuu ööpäeva keskmistest elektrihindadest lähtuvalt. Lahendusena on esitatud kaks süsteemi konfiguratsiooni, mis pakuvad võrdlusvõimalusi. Taastuvenergia tootmisele elektrienergia salvesti lisamine võimaldab elektriturule täiendavaid pakkumismahte, mis on nihkunud enam nõudluse suunas. See aga vajab tootmis- ja salvestussüsteemide ülesehituse hindamiseks meetodeid, mida on ka ülevaatlikult esitatud.
Kirje
Calf neonatal period diarrhea pathogens and association with on-farm mortality
(Eesti Maaülikool, 2024) Saarinen, Saana Elina; Mõtus, Kerli (advisor); Viidu, Dagni-Alice (advisor)
Important information is missing on the prevalence of neonatal diarrhea causing pathogens in Estonian dairy calves, and how they affect calf mortality. Aim in this study was to find out the prevalence of Cryptosporidium parvum, rotavirus, enterotoxigenic Escherichia coli and coronavirus in diarrheic calves reared in large-scale Estonian dairy farms and their impact on mortality during the first three months of calves life. Fecal samples were collected from 615 dairy calves living in 116 large-scale (including more than 100 cows) farms. Samples were analysed with ELISA kit, which detectes antigens of these four pathogens. Descriptive statistics were used to represent the prevalence of the pathogens. Survival analysis (Kaplan-Meier analysis and Cox proportional-hazards regression models) was used to identify if there is association between calf positive status for the pathogens and mortality probability. In this study, Cryptosporidium parvum (33.3%) and rotavirus (19.7%) were the most prevalent pathogens among calves under three months of age. Single pathogen infections did not affect calf mortality probability significantly, but a trend of increasing the calf mortality risk in calves harbouring coinfection with Cryptosporidium parvum and rotavirus was identified (p = 0.136). Male calves had higher probability of death compared to female calves (p = 0.006). Breed did not affect the mortality risk. The study findings indicate that effective control programs are needed to prevent Cryptosporidium parvum and rotavirus infections and thus lower the mortality rate of calves under three months of age in large-scale Estonian dairy farms.
Kirje
Avian deflighting techniques in Europe in 2023: an overview of veterinarians’ practices and opinions
(Eesti Maaülikool, 2024) Beck, Maëlle Astride Elizabeth; Gómez, Alberto Casado (advisor); Tõnise, Kristin (advisor)
The topic of avian deflighting and its ethical implications has come to light in recent years, as it remains a common practice both in zoological settings and in privately owned pet birds. Several countries have passed legislation towards limiting this practice and raised concerns about its negative impact on animal welfare. With the increase of public awareness and more research on birds’ husbandry requirements, the practice is being questioned by owners and veterinarians alike. This study aims to be an overview of the relevance of deflighting in captive birds, interrogating opinions, and practices of European veterinarians in 2023. It acts as a starting point to develop a consensus amongst European avian veterinarians. A survey was composed and shared via the newsletter and email list of the European Association of Avian Veterinarians (EAAV), collecting 59 replies. It was discovered that temporary deflighting methods are preferred by veterinarians to permanent ones. The study showed a significant association between the time of practice as a veterinarian and opposition to permanent deflighting of all species, highlighting that younger veterinarians are less likely to support such methods. Most veterinarians only show positive inclinations towards deflighting if it occurs in a medical setting and under veterinary supervision or under specific circumstances, raising concerns about the use of deflighting as a routine procedure. When enquired, 71% of respondents declared having seen medical or behavioral complications following deflighting procedures. The study revealed a gap in the legal knowledge of veterinarians, with several practitioners unsure whether deflighting was legal in their country or not. These findings highlight the importance of establishing guidelines to help veterinarians offer better quality of care to avian patients. Further studies may give additional insights into the current trends amongst general practitioners and pet owners.
Kirje
Ülekaalulisuse, hobuste metaboolse sündroomi ja endokrinopaatilise laminiidi esinemine Eesti tõugu hobustel
(Eesti Maaülikool, 2024) Varter, Monika; Herm, Reet (juhendaja); Niine, Tarmo (juhendaja)
Houste ülekaalulisuse ja rasvumisega võib seostada mitmeid kliinilisi haigusi, kuid kõige tõsisemaks peetakse insuliini düsregulatsiooni ja sellega seotud hobuste metaboolse sündroomi ja endokrinopaatilise laminiidi suurenenud riski. Hobuste metaboolne sündroom on defineeritud kui insuliini düsregulatsiooni sündroom, milles on väljendunud kas hüperinsulineemia või insuliiniresistentsus. Endokrinopaatilise laminiidi peamiseks riskiteguriks on hobuste metaboolne sündroom. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli kaardistada valitud tallides Eesti tõugu hobuste ülekaalu, metaboolse sündroomi ja endokrinopaatilise laminiidi esinemist ning uurida hobuseomanike teadmisi uurimistöös käsitletavate haiguste kohta. Uurimismeetodiks oli andmete kogumine läbi omanikele mõeldud küsimustiku ja hobuste visuaalne vaatlus autori poolt. Autor vaatles hobuseid vahemikus 01.02.2023-01.08.2023 kaheteistkümnes Eesti tallis ning hindas kehakonditsiooni indeksit Henneke’i skaala ja kaelaharja rasvakogumike suurust cresty neck score’i järgi. Kokku vaadeldi valitud tallides 138 Eesti hobust, kes moodustavad umbes 6,3% kõikidest Eesti tõugu hobustest. Autorile teadaolevalt ei ole varasemalt Eesti hobuste kohta ühtegi uuringut tehtud. Uuringu tulemused näitavad, et 88,4% (122/138) Eesti hobustest on ülekaalulised või rasvunud (KKI >6) ja 28% (38/138) hobustest oli väljendunud rasvunud kaelahari (CNS ³3). Hobuseomanike teadlikkus ülekaalust ja hobuste metaboolsest sündroomist on pigem madal, mistõttu nende harimine nendel teemadel on oluline. Hobuste metaboolset sündroomi tuleb Eesti tõugu hobustel edasi uurida.