21.-40. nimetus 4138-st

 • Determination of emission factors from anthropogenic particle sources for air emission and health impact assessment 

  Maasikmets, Marek (Eesti Maaülikool, 2019)
  There is substantial exposure to coarse particles (PM10) and fine particles (PM2.5) in major Estonian cities that cause a considerable amount of health effects, mainly in the form of cardiovascular and respiratory diseases. ...
 • Abiks veterinaararstile : veterinaarravimite kasutamine 

  Tundmatu autor (Põllumajandusministeerium, 2012)
  Veterinaarravimite nõuetekohase korrektse kasutamisega täidab veterinaararst olulist rolli looma ja inimese tervise ning toiduohutuse tagamisel. Käesolev infomaterjal, lisaks kehtivatele valdkonna Euroopa Liidu ja Eesti ...
 • Antibiootikumiravi juhend produktiivloomade, kodulindude ja kalade raviks 

  Kalmus, Piret (koostaja); Mõtus, Kerli (koostaja); Kask, Kalle (koostaja); Aasmäe, Birgit (koostaja); Jeremejeva, Julia (koostaja); Tähepõld, Katrin (koostaja); Kalmus, Kalmer (koostaja); Päkk, Priit (koostaja) (Maaeluministeerium; Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, 2017)
  Ravijuhend on üldtunnustatud töövahend, mis annab juhiseid põllumajandusloomade antibakteriaalseks raviks ning seeläbi võimaldab parandada nii osutatavate veterinaarteenuste kui lõppkokkuvõttes loomse toidu kvaliteeti. ...
 • Abiks väikekäitlejale. II osa, Piim ja piima töötlemine 

  Tundmatu autor (Põllumajandusministeerium, 2012)
  Töögrupp: Sirje Pajumägi, Katrin Laikoja, Andres Elias, Lembit Lepasalu, Vilma Tatar, Annemari Polikarpus, Hannes Mootse, Anna Pisponen, Väino Poikalainen (Eesti Maaülikool); Kaili Sillamaa, Eve Ader (Põllumajandusministeerium); ...
 • Abiks väiketootjale. Elurikkuse suurendamine ja loodushoidlik taimekaitse 

  Luik, Anne (koostaja) (SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus, 2018)
  Kohaliku aineringe tagamiseks on põllu- ja aiakooslustes taimedega seotud palju organisme – putukaid, lesti, baktereid, seeni jt. Arvuka esinemise korral võib osa neist põhjustada saagikadu. Käesolev trükis annab ...
 • Mahepõllumajandussaadustele lisandväärtuse andmine, kvaliteet ja turustamine 

  Liivaauk, Pille; Mikk, Merit; Moor, Ulvi; Põldma, Priit; Vetemaa, Airi (Põllumajandusministeerium, 2007)
  Mahepõllumajandus on Eestis viimase kümnekonna aasta jooksul jõudsalt laienenud. Mitmekordistunud on nii tootjate arv kui ka mahepõllumajandusmaa pindala. Mõnevõrra tagasihoidlikum on aga olnud mahetöötlemise ...
 • Mahepõllumajanduslik köögiviljakasvatus 

  Põldma, Priit; Moor, Ulvi (Põllumajandusministeerium, 2012)
  Väikestel ja vähe põllutöömasinaid kasutavatel maheköögiviljakasvatajatel on sageli probleemiks põldude suur umbrohtumus, suur töömaht ja ebarahuldavad majandustulemused. Köögivilja kasvupinnad on maheviljelejatel ...
 • Mitmeliigiliste põõsasribade rajamine 

  Moor, Ulvi (koostaja); Mikk, Merit (koostaja); Peepson, Argo (koostaja) (Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, 2001)
  Paljudes Lääne-Euroopa riikides on põllumajandusmaastikega seotud loomade, lindude ja putukate arvukus ning liigirikkus põllumajanduse intensiivistamise tagajärjel tuntavalt vähenenud. Viimasel ajal on järjest rohkem ...
 • Juhend toitlustusettevõttes mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud toidu valmistamiseks ja reklaamimiseks 

  Mikk, Merit (koostaja); Sisask, Kairi (koostaja) (2018)
  Mahetoit kogub tarbijate hulgas populaarsust ning mahetoitu soovitakse osta mitte ainult poest, vaid ka kodust väljas einestades. Viimasel ajal on mahetoidu pakkumine toitlustuses paljudes riikides (nt Taani, Rootsi, ...
 • Eesti metsanduse arengukava aastani 2030 : alusuuringu aruanne 

  Eesti Maaülikool; Tartu Ülikool (2018)
  Käesolev uuringuaruanne on koostatud Eesti metsanduse arengukava aastani 2030 algatamisprotsessi raames. Uuringu tellija on Keskkonnaministeerium ning täitjad Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikool. Tellija esitatud lähteülesande ...
 • Eesti teadus 2019 

  Raudvere, Kadri (toimetaja) (Eesti Teadusagentuur, 2019)
  Eesti kui väheste loodusvaradega väikeriigi suurim arengu toetaja on tark ja ettevõtlik rahvas. Oleme taasiseseisvumise järel jõudnud olukorda, kus lihtsamad arengutegurid on ammendunud ja üha selgemaks saab, et Eesti ...
 • Jätkusuutlikud teadlaskarjääri kontseptsioonid ja mudelid Eesti kontekstis : lõpparuanne 

  Soomere, Tarmo; Niinemets, Ülo; Niglas, Katrin; Pilt, Ebe; Roosalu, Triin; Randma-Liiv, Tiina (Eesti Teaduste Akadeemia, 2018)
  Esitatakse ülevaade kaasaegsete teadlaskarjääri mudelite põhimõtetest, peamistest elemen-tidest, nende teisenemisest viimastel aastakümnetel ning erinevate mudelite rakendamisel ilmnenud kitsaskohtadest teaduskirjanduses ...
 • Väike kuslapuuraamat 

  Arus, Liina; Rätsep, Reelika; Tammik, Mari-Liis; Zimmer, Elmar; Arus, Liina (koostaja) (Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus, 2018)
  Marjakultuurina kasvatatav sinine kuslapuu (Lonicera caerula L), nimetatakse ka söödav kuslapuu, on olnud siiani terve maailma jaoks veel suhteliselt vähetuntud. Kuigi koduaedades kohtab teda järjest sagedamini, on ...
 • Sihtrühmade ootused metsanduse arengukavale : lõpparuanne, august 2018 : tellinud Eesti Maaülikool 

  Kiisel, Maie; Kasemets, Meriliis; Hõrak, Hans (Tartu Ülikool, 2018)
  Metsanduse arengukava alusuuringu osaks on ka sihtrühmade arengukavale esitatavate ootuste analüüs, et toetada arengukava algatamist ja koostamist. Analüüs aitab arengukava töörühmadel saada ülevaate, millised probleemid ...
 • Metsamajanduslike tööde ja teenuste ühikuhindade arvutamise metoodika väljatöötamine ning metsamajanduslike tegevuste kulude hindamine 2015. aastal 

  Eesti Maaülikool. Metsandus- ja maaehitusinstituut (Eesti Maaülikool. Metsandus- ja maaehitusinstituut, 2016)
  Metsamajanduslike tööde ja teenuste ühikuhindade arvutamiseks sobivate metoodikate leidmine, mis võimaldab määrata MAK 2014-2020 meetme „Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse“ raames makstavate ...
 • Konverents Veterinaarmeditsiin 2017 : abstraktid : Tartus, 27.-28. oktoober 2017 

  Tundmatu autor (Eesti Loomaarstide Ühing, 2017)
  Konverentsi Veterinaarmeditsiin 2017, Tartus, 27.-28.oktoober 2017 kokkuvõtted
 • Reis mandri teise serva : (Üks reisilugu värssides) 

  Masing, Viktor (1962)
  Viktor Masing "Reis mandri teise serva : (Üks reisilugu värssides)"
 • Aastaaruanne 2017 

  Eesti Maaülikooli raamatukogu (2018)
  Eesti Maaülikooli raamatukogu on Eesti Maaülikooli tugistruktuuri üksus, mille põhiülesandeks on ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse informatsiooniga varustamine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, avaliku ...
 • Aastaaruanne 2016 

  Eesti Maaülikooli raamatukogu (2017)
  Eesti Maaülikooli raamatukogu on Eesti Maaülikooli tugistruktuuri üksus, mille põhiülesandeks on ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse informatsiooniga varustamine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, avaliku ...
 • Animal reproduction, technology and welfare, December 3-4, 2018, Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia : [presentations] 

  Hyttel, Poul; Proudfoot, Christopher; Arney, David; Guo, Yongzhi; Salumets, Andres; Chankeaw, Wiruntita; Jaakma, Ülle; Mark, Elina; Strøbech, Lotte Bjørg; Ivask, Marilin; Holt, William; Loi, Pasqualino; Morrell, Jane; Tagoma, Aili; Thurston, Lisa; Reinsalu, Olavi; Nõmm, Monika (2018)
  Presentations of the final conference of the SEARMET "Animal reproduction, technology and welfare".

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.